Cars by the Sea Mangalia, întâlnirea pasionaţilor de maşini tunate [FOTO/VIDEO]

0
677

La pri­ma edi­tie “Cars by the Sea”, vre­mea plo­ioa­să nu i‑a împie­di­cat pe iubi­to­rii de adre­na­li­nă să se dis­tre­ze în aer liber, la malul mării! 200 de pro­pri­e­tari de auto­tu­ris­me, tuna­te sau stan­dard, s‑au întâl­nit dumi­ni­că între sta­ţiu­ni­le Venus şi Saturn, pen­tru pri­mul eve­ni­ment auto al anu­lui. Con­cu­renţii s‑au lup­tat să câş­ti­ge pre­mi­ul pen­tru cea mai joa­să maşi­nă, cea mai gălă­gi­oa­să sau pen­tru auto­tu­ris­mul care ştie cel mai bine “să ţopă­ie” pe muzi­că. Pri­ma a fost pro­ba de lim­bo. Iar ca să trea­că pe sub bară, unii par­ti­ci­panţi au găsit solu­ţii… inge­ni­oa­se. A câş­ti­gat un auto­tu­rism de lux con­dus de un tânăr de 19 ani.

RAREȘ, câş­ti­gă­to­rul pro­bei de lim­bo: Pasiu­nea asta o am de la părinţii mei, maşi­na asta e a lui tata, nu e a mea. O avem de 5 ani în fami­lie şi s‑au făcut dru­muri lungi cu ea. Pen­tru a desem­na cea mai zgo­mo­toa­să maşi­nă, orga­ni­za­to­rii au măsu­rat deci­be­lii cu un apa­rat spe­cial. Iar pre­mi­ul a fost câş­ti­gat de un auto­tu­rism care a scos 129 de deci­beli. Pro­pri­e­ta­rul l‑a cum­pă­rat din Ger­ma­nia… ca să‑l vân­dă. Iar auto­tu­ris­me­le pe per­ne de aer s‑au due­lat… în dan­suri. La întâl­ni­rea pasio­na­ţi­lor de maşini tuna­te, denu­mi­tă Cars by the Sea, au răs­puns pre­zent con­cu­renţi din toa­tă ţara.

ALIN LUCA, con­cu­rent din Gala­ţi: Am făcut anu­mi­te modi­fi­cări la inte­ri­or, tur­bi­ne mari­te, eva­cu­a­re, tur­bi­ne foar­te bine puse la punct, ambre­a­jul schim­bat la soft în afa­ra ţării. Tână­rul spu­ne că a moş­te­nit pasiu­nea pen­tru maşini tuna­te de la tatăl lui. A venit din Gala­ţi cu o biju­te­rie de 600 de cai pute­re, în care a inves­tit până acum 80.000 de euro. Şi nu are de gând să se opreas­că. Lam­bor­ghini, mul­te BMW-uri, Porsche…


Man­ga­lia News, Vineri, 19 apri­lie 2019. (sur­sa: Man­ga­li­aOn­li­ne).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele