CALLATIS TRAVEL vă oferă VACANȚE, RELAXARE și SEJURURI în cele mai cunoscute DESTINAȚII interne și internaționale

0
505

Cal­la­tis Tra­velSejur ANTALYATURCIA!!!
✔️Peri­oa­da: 17 — 24 MAI 2019 (7 nopti);
✔️Tarif: 510 EUR / per­soa­na; 
✔️Tip masa: ULTRA ALL INCLUSIVE;
✔️Trans­port Avion Char­ter, Trans­fer Aero­port — Hotel — Aero­port, Taxe aero­port.
🏣 Lara Fami­ly Club 4**** http://larafamilyclub.com/
Pen­tru ofer­te per­so­na­li­za­te, vă stăm la dis­po­zi­tie pe e‑mail: [email protected], pe site-ul www.callatistravel.ro sau la tele­fon: 0701 19 19 22.💕
#CALLATIS #TRAVEL #TURCIA #ANTALYA


Agen­tia de turism CALLATIS TRAVEL este din Man­ga­lia, jude­tul Con­stan­ta, alca­tu­i­ta din oameni devo­tati si moti­vati si este cea prin care veti avea si dum­ne­a­voas­tra posi­bi­li­ta­tea sa cala­to­ri­ti in cele mai bune con­di­tii si sa va bucu­rati de o vacan­ta reu­si­ta din toa­te punc­te­le de vede­re.

Ala­turi de cei mai impor­tan­ti tour-ope­ra­tori din lume si plat­for­me on-line, ofe­rim cele mai diver­si­fi­ca­te si ine­di­te ofer­te per­so­na­li­za­te, ast­fel incat vacan­te­le sa fie de neu­i­tat.

Agen­tia de turism Cal­la­tis Tra­vel asi­gu­ra o gama lar­ga de ser­vi­cii turis­ti­ce, cazari in uni­tati hote­li­e­re din intrea­ga lume, bile­te de avion, bile­te de auto­car, pache­te turis­ti­ce in Roma­nia si in des­ti­na­tii exter­ne, city-break-uri, vacan­te exo­ti­ce, croa­zi­e­re, cir­cu­i­te cul­tu­ra­le, orga­ni­zari con­fe­rin­te, con­gre­se sau semi­na­rii, ofer­te in sta­tiuni de ski cat si caza­re in bine­cu­nos­cu­te­le sta­tiuni de la Marea Nea­gră.

Vă ofe­rim în fie­ca­re zi ser­vi­cii turis­ti­ce de cali­ta­te, la pre­țuri fără con­cu­ren­ță! Călă­to­riți cu noi! Res­pec­tăm și pro­mi­tem turiști feri­ciți!

Sun­tem devo­tati cli­en­ti­lor nos­tri și facem tot posi­bi­lul ca ei sa se sim­ta minu­nat si majo­ri­ta­tea sunt foar­te mul­tu­mi­ti.

Agen­ția de turism Cal­la­tis Tra­vel, cu sedi­ul în Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, este pro­pri­e­ta­tea GMT Total Tra­ding Inter­na­tio­nal SRL. La baza acti­vi­tă­ții fir­mei stau par­te­ne­ri­a­te stra­te­gi­ce înche­ia­te cu fur­ni­zo­rii de ser­vi­cii turis­ti­ce din țară si din stră­i­nă­ta­te, par­te­ne­ri­a­te meni­te să deter­mi­ne pro­mo­va­rea turis­mu­lui. Por­nind de la aces­te par­te­ne­ri­a­te, Agen­ția este in măsu­ră să ofe­re ser­vi­cii de cali­ta­te, echi­li­bra­te din punct de vede­re al buge­tu­lui si sa adap­te­ze pro­gra­me­le turis­ti­ce inter­ne si inter­na­tio­na­le intoc­mai cerin­te­lor si inte­re­se­lor cli­en­ti­lor.

Cum oame­nii sunt din ce in ce mai des­chi­si cala­to­ri­i­lor si petre­ce­rii vacan­te­lor cat mai depar­te de casa, intr-un decor exo­tic, intr‑o mare metro­po­la sau poa­te intr-un loc linis­tit in care sa se recre­e­ze impre­u­na cu fami­lia sau pri­e­te­nii, Agen­tia Cal­la­tis Tra­vel isi pro­pu­ne sa ofe­re toa­te aces­te lucruri, impre­u­na cu indru­ma­rea adec­va­ta pen­tru ale­ge­rea des­ti­na­ti­i­lor, punand la dis­po­zi­tie un per­so­nal bine pre­ga­tit in acest dome­niu si un ambient pla­cut, in care sa gasi­ti ras­pun­sul la ori­ce soli­ci­ta­re.

Misiu­nea Cal­la­tis Tra­vel este de a satis­fa­ce cele mai vari­a­te si spe­ci­fi­ce nevoi de a cala­tori prin asi­gu­ra­rea unei game com­ple­xe de vacan­te: rela­xa­re – seju­ruri, in cele mai cunos­cu­te des­ti­na­tii ale lumii, atat inter­ne cat si inter­na­tio­na­le, expe­rien­te cul­tu­ra­le – cir­cu­i­te cu auto­ca­rul si avio­nul in Euro­pa, pre­cum si in cele mai exo­ti­ce des­ti­na­tii, cala­to­rii de afa­ceri.

Sco­pul Cal­la­tis Tra­vel este ca fie­ca­re poten­ti­al cli­ent care va tre­ce pra­gul Agen­ti­ei de turism, sa devi­na un cli­ent fidel si mul­tu­mit de ser­vi­ci­i­le pri­mi­te.

Con­tact: Str. Roze­lor, Nr.4, Bloc R2B, Sca­ra A, Ap.3, Man­ga­lia, Roma­nia, Tele­fon: +40701 19 19 22

Deta­lii, pe site-ul agen­ți­ei și pe pagi­na de Face­bo­ok


Man­ga­lia News — TURISM, Diver­tis­ment. 27.04.2019.


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele