Bruxelles, primul oraș care BLOCHEAZĂ implementarea tehnologiei 5G, din cauza riscurilor pentru sănătate

0
631

Pla­nu­ri­le de imple­men­ta­re a unui pro­iect-pilot de fur­ni­za­re a inter­ne­tu­lui fără fir la vite­ză 5G în Bru­xe­l­les au fost opri­te din cau­za teme­ri­lor lega­te de sănă­ta­tea cetă­țe­ni­lor, infor­mea­ză The Brus­sels Times.

În iulie, guver­nul înche­ia­se un acord cu trei ope­ra­tori de tele­co­mu­ni­ca­ții prin care se anga­ja să redu­că stan­dar­de­le stric­te pri­vi­toa­re la radi­a­ții în Bru­xe­l­les. Însă, con­form auto­ri­tă­ți­lor regio­na­le, momen­tan este impo­si­bil de esti­mat can­ti­ta­tea de radi­a­ții pro­du­se  de ante­ne­le care ar asi­gu­ra acest ser­vi­ciu.

Nu pot încu­ra­ja o ase­me­nea teh­no­lo­gie, dacă stan­dar­de­le de radi­a­ții, care tre­bu­ie să pro­te­je­ze cetă­țea­nul, nu sunt res­pec­ta­te, cu sau fără 5G, a decla­rat minis­trul Mediu­lui, Céli­ne Fre­ma­ult.

Locu­i­to­rii din Bru­xe­l­les nu sunt niș­te cobai, să le pot vin­de sănă­ta­tea pen­tru pro­fit. Nu putem lăsa loc nici unei îndo­ieli”, a adă­u­gat aceas­ta.

Un pro­iect-pilot nu este imple­men­ta­bil sub actu­a­le­le stan­dar­de de radi­a­ții, iar minis­trul regio­nal al Mediu­lui a decla­rat că nu inten­țio­nea­ză să facă o excep­ție pen­tru teh­no­lo­gia 5G.

Regiu­nea Bru­xe­l­les are stan­dar­de de radi­a­ții deo­se­bit de stric­te în dome­ni­ul tele­co­mu­ni­ca­ți­i­lor. Stan­dar­dul de 6 volți pe metru a ridi­cat deja pro­ble­me în tre­cut, la fur­ni­za­rea de inter­net mobil de mare vite­ză prin teh­no­lo­gia 4G, în capi­ta­la Bel­gi­ei.

Mai mult, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele