ATENȚIE! 32 ADITIVI diferiți în VOPSEAUA DE OUĂ!

0
372
Booking.com

Vop­sea­ua de ouă! Numă­rul maxim de adi­tivi regă­sit într-un pro­dus a cres­cut cu 58% în stu­di­ul din 2019 față de stu­di­ul din 2015!

Info­Cons a rea­li­zat un stu­diu com­pa­ra­tiv afe­rent peri­oa­dei 2015 — 2019 pe 59 de pro­du­se tip vop­sea de ouă, ținând cont de rezul­ta­te­le stu­di­i­lor din 2015, 2016, 2018 și 2019.

Pro­du­se­le ana­li­za­te fac par­te din urmă­toa­re­le bran­duri: Alex, Gal­lus, Car­min, Take Line, Heit­mann, Ati­fco.

În urma stu­di­i­lor, rezul­ta­te­le au fost urmă­toa­re­le:

1. Din punct de vede­re al gra­ma­ju­lui și al capa­ci­tă­ții de vop­si­re.

Pro­du­se­le stu­di­a­te s‑au găsit sub for­mă de vop­sea lichi­dă, vop­sea praf sau gel, iar can­ti­tă­ți­le au fost cuprin­se între 5 și 25 de gra­me.

Capa­ci­ta­tea de vop­si­re a vop­se­le­lor stu­di­a­te este cuprin­sa între 10 și 100 de ouă.

Remar­căm fap­tul că în 2018, cu numai 16g de vop­sea, puteam vop­si 100 de ouă, însă vop­sea­ua res­pec­ti­vă con­ți­ne 10 adi­tivi. În stu­di­ul din 2015, obser­vam că doar cu 10g se puteau vop­si 30 de ouă, iar în 2016 și 2018, cu 20g puteam vop­si între 40 si 60 de oua, în timp ce în 2019 cu doar un gram mai mult, față de anii pre­ce­denți, 21 g, se pot vop­si doar 30 de ouă.

2. Din punc­tul de vede­re al numă­ru­lui de adi­tivi

Media numă­ru­lui de adi­tivi a cres­cut în 2019 cu 60% față de media numă­ru­lui de adi­tivi iden­ti­fi­cați în stu­di­ul din 2015.

Res­pec­tiv: în stu­di­ul din 2015 media numă­ru­lui de adi­tivi regă­siți într-un pro­dus era de 3 față de 5 media adi­ti­vi­lor regă­siți în stu­di­i­le din 2016, 2018 și 2019.

Pe par­cur­sul celor 4 ani de stu­diu în com­po­zi­ția pro­du­se­lor de vop­sit ouă apar modi­fi­cări în ceea ce pri­veș­te numă­rul de adi­tivi. Numă­rul adi­ti­vi­lor dife­ră în func­ție de tipul de vop­sea, gra­maj și can­ti­ta­tea de ouă pe care o poa­te vop­si.

Numă­rul maxim de adi­tivi găsiți în stu­di­ul ani­lor 2015 — 2019, este:

7 – numă­rul maxim de adi­tivi găsiți într-un pro­dus în stu­di­ul din anul 2015;

10 – numă­rul maxim găsit într-un pro­dus în stu­di­ul din 2016 și 2018;

12 — numă­rul maxim găsit într-un pro­dus în stu­di­ul din 2019.

Fie­ca­re pro­dus a avut în com­po­nen­ță minim 1 adi­tiv ali­men­tar:

- 10 tipuri dife­riți de adi­tivi au fost găsiți în pro­du­se­le din stu­di­ul din 2015;

- 16 tipuri dife­riți de adi­tivi au fost găsiți în pro­du­se­le din stu­di­ul din 2016;

- 22 tipuri dife­riți de adi­tivi au fost găsiți în pro­du­se­le din stu­di­ul din 2018;

32 tipuri dife­riți de adi­tivi au fost găsiți în pro­du­se­le din stu­di­ul din 2019.

Ast­fel obser­văm o creș­te­re a adi­ti­vi­lor cu 22% în 2019, față de 2015.

În 2019 se men­ți­ne folo­si­rea celor mai uti­li­zați adi­tivi, dar într-un număr mai mic decât în 2018:

- aci­dul lac­tic (E270) — pre­zent în 27 pro­du­se,

- azo­ru­bi­na (E122) — pre­zent în 25 pro­du­se,

- albas­tru bri­li­ant FCF (E133) — pre­zent în 22 pro­du­se,

- tar­tra­zi­na (E102) — pre­zent în 17 pro­du­se,

- aci­dul citric (E330) — pre­zent în 16 pro­du­se.

Tabe­le com­pa­ra­ti­ve ale pro­du­se­lor exa­mi­na­te în 2015, 2016, 2018 și 2019.

Creș­te­rea numă­ru­lui de adi­tivi ca medie în dife­ri­te­le pro­du­se agroa­li­men­ta­re ne înde­păr­tea­ză de prac­ti­ca Uniu­nii Euro­pe­ne cre­ând pre­mi­se­le de a avea pro­du­se în raft cu tot mai mulți adi­tivi ali­men­tari ceea ce duce la pro­du­se de o cali­ta­te dife­ri­tă. Citeș­te eti­che­ta! Ale­ge în cunoș­tin­ță de cau­ză! Nu uita! Info­Cons te aju­tă să citești eti­che­ta, des­car­că gra­tu­it apli­ca­ția Info­Cons, sca­nea­ză codul de bare și ale­ge în cunoș­tin­ță de cau­ză! Dacă îți este greu să te decizi între dife­ri­te­le pro­du­se te poți infor­ma la sec­țiu­nea de tes­te com­pa­ra­ti­ve din site-ul infocons.ro unde găsești pro­du­se din ace­eași gamă pe care le poți selec­ta dupa pro­pri­i­le tale cri­te­rii.“

Sorin Mier­lea – Pre­șe­din­te Info­Cons. 


Man­ga­lia News, 22.04.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele