ANALIZĂ: Unul din doi bolnavi de cancer face radioterapie doar în stadiul terminal, pentru că nu are acces la tratament în timp util

0
388

Până la 50% din­tre pacienţii onco­lo­gici care ajung să facă radi­o­te­ra­pie au nevo­ie de tra­ta­ment cu scop pali­a­tiv. Pon­de­rea ar putea fi mai mică, chiar sub 30%, dacă pacienţii ar ajun­ge la timp într-un cen­tru de spe­cia­li­ta­te. În Româ­nia, 3 din 10 bol­navi de can­cer au acces la ser­vi­cii de radi­o­te­ra­pie şi în jur de 5.000 de oameni din­tre cei pes­te 46.000 de pacienţi cu indi­ca­ţie pali­a­ti­vă ajung la tra­ta­ment.

Potri­vit unei ana­li­ze a date­lor dis­po­ni­bi­le într-un cen­tru din Con­stanţa, cele mai frec­ven­te tumori pen­tru care pacienţii ajung într‑o cli­ni­că de radi­o­te­ra­pie sunt can­ce­rul mamar, gine­co­lo­gic şi ORL. Cele trei tipuri repre­zin­tă mai bine de jumă­ta­te din­tre situ­a­ţii.

Ne dorim ca numă­rul pacienţi­lor care ajung să aibă nevo­ie de radi­o­te­ra­pie pali­a­ti­vă să sca­dă prin­tr-un acces rapid la ser­vi­cii de cali­ta­te, ceea ce impli­că o dia­gnos­ti­ca­re pre­co­ce, o reţea de cen­tre de radi­o­te­ra­pie fun­cţio­na­lă şi o cola­bo­ra­re efi­cien­tă între per­soa­ne­le care ges­tio­nea­ză un pacient onco­lo­gic. Radi­o­te­ra­pia pali­a­ti­vă se folo­seș­te atunci când inten­ția cura­ti­vă a tra­ta­men­tu­lui a fost depă­și­tă, adi­că noi nu mai putem să vin­de­căm acel pacient, în schimb putem să ofe­rim o cali­ta­te a vie­ții cât mai bună, prin ame­li­o­ra­rea simp­to­ma­to­lo­gi­ei cau­za­te de diver­se­le deter­mi­nări secun­da­re, adi­că metas­ta­ze mai pe înțe­les, care pot deve­ni simp­to­ma­ti­ce, pot cau­za dure­re sau frac­turi, dacă vor­bim des­pre metas­ta­ză osoa­să. Noi, prin radi­o­te­ra­pia pali­a­ti­vă, putem să pre­ve­nim aces­te stări, ast­fel încât să adu­cem cât mai aproa­pe aștep­tă­ri­le pacien­tu­lui de rea­li­ta­te, ceea ce înseam­nă cali­ta­tea vie­ții”, afir­mă dr. Radu Bogdan Daniel, medic spe­cia­list radi­o­te­ra­pie.

Date­le ofi­ci­a­le ofe­ri­te de Orga­ni­za­ţia Mondi­a­lă a Sănă­tă­ţii ara­tă că, în lume, 40 de mili­oa­ne de oameni au nevo­ie în fie­ca­re an de pali­a­ţie. Din­tre aceş­tia, 39% sunt pacienţi car­d­iaci, 34% onco­lo­gici, 10% au boli pul­mo­na­re, 6% sunt pacienţi cu HIV/SIDA şi 5% dia­be­tici. La nivel mondi­al, 86% din­tre pacienţii care au nevo­ie de pali­a­ţie nu bene­fi­ci­a­ză de aces­te ser­vi­cii.

Un dia­gnos­tic pus târ­ziu întâr­zie tra­ta­men­tul și întâr­zie vin­de­ca­rea. Ast­fel, în cazul tumo­ri­lor metas­ta­za­te sau în cazul tumo­ri­lor foar­te avan­sa­te loco-regio­nal, sco­pul radi­o­te­ra­piei devi­ne din cura­tiv pali­a­tiv. Aşa­dar, este de dorit o dia­gnos­ti­ca­re pre­co­ce pen­tru a fruc­ti­fi­ca şan­sa pe care ne‑o ofe­ră o radi­o­te­ra­pie de cali­ta­te”, susţi­ne dr. Cris­ti­na Beşe­lea, medic spe­cia­list radi­o­te­ra­pie.

Aso­ci­a­ţia Euro­pea­nă de Îngri­jiri Pali­a­ti­ve esti­mea­ză că nece­sa­rul per­so­na­lu­lui medi­cal dedi­cat îngri­ji­ri­lor pali­a­ti­ve este aco­pe­rit în pro­porţie de 52% în cazul tra­ta­men­te­lor care se fac în uni­tă­ţi­le sani­ta­re. Marea Bri­ta­nie este sin­gu­ra cu un scor de 100%. Litu­a­nia, Unga­ria, Bul­ga­ria, Repu­bli­ca Cehă, Slo­ve­nia, Cipru, Româ­nia, Mal­ta, Gre­cia, Por­tu­ga­lia şi Slo­va­cia au obti­nut un scor cuprins între 25 şi 50% la capi­to­lul aco­pe­ri­rea ser­vi­ci­i­lor de îngri­ji­re pali­a­ti­vă. (A.D).


Man­ga­lia News, 24.04.2019. 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele