Alege EDUCAȚIA! Este calea către viitorul tău!” — Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” din Mangalia și-a prezentat oferta educațională [galerie FOTO]

0
805
Booking.com

Vine­rea tre­cu­tă, Lice­ul Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu” din Man­ga­lia și-a pre­zen­tat ofer­ta edu­ca­țio­na­lă pen­tru anul șco­lar 2019–2020, în cadrul Târ­gu­lui de Ofer­te Edu­ca­țio­na­le, edi­ție des­fă­șu­ra­tă sub slo­ga­nul „Ale­ge EDUCAȚIA! Este calea către vii­to­rul tău”.

La stan­dul de pre­zen­ta­re al lice­u­lui nos­tru, vii­to­rii absol­venți ai șco­li­lor gim­na­zi­a­le au pri­mit infor­ma­ții refe­ri­toa­re la cali­fi­că­ri­le ofe­ri­te, cât și deta­lii cu pri­vi­re la resur­se­le uma­ne și mate­ri­a­le ale șco­lii.

Ne dorim ca fie­ca­re an să repre­zin­te o nouă eta­pă în ridi­ca­rea stan­dar­de­lor la care să ajun­gem cu ele­vii noș­tri. Îi pri­mim cu drag pe vii­to­rii elevi, pen­tru a for­ma spe­cia­liș­tii de mâi­ne!

Direc­tor, prof. Bara­baș Vir­gi­ni­ca,
Con­si­li­er de ima­gi­ne, prof. Șem­șe­din Danie­la.


Man­ga­lia News, luni, 15 apri­lie 2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele