Albinuțele’ iubitoare de Limba engleză și-au dat din nou întâlnire la Liceul Teoretic ”Callatis” Mangalia

0
483

Ajuns la a VIII‑a edi­ție, Con­cur­sul de Lim­ba engle­ză ”Spe­l­ling Bee”, adre­sat ele­vi­lor din cla­se­le a III‑a și a IV‑a, s‑a des­fă­șu­rat sâm­bă­tă, 13 apri­lie 2019, la Lice­ul Teo­re­tic ”Cal­la­tis” Man­ga­lia. Și anul aces­ta con­cur­sul este inclus în Calen­da­rul Con­cur­su­ri­lor Șco­la­re Jude­țe­ne, orga­ni­za­te de ISJ Con­stan­ța în anul șco­lar 2018–2019, Dis­ci­pli­na Lim­ba Engle­ză, pozi­ția 8.

La eta­pa jude­țea­nă, des­fă­șu­ra­tă la Lice­ul Teo­re­tic ”Cal­la­tis” Man­ga­lia, au par­ti­ci­pat ele­vii care au fost selec­tați, con­form regu­la­men­tu­lui con­cur­su­lui, în urma eta­pei loca­le des­fă­șu­ra­te în fie­ca­re școa­lă par­te­ne­ră pe 30 mar­tie 2019.

În cifre, con­cur­sul a însem­nat:

- 251 de elevi par­ti­ci­panți, 90 din cla­sa a III‑a și 161 din cla­sa a IV‑a;

- 27 de pro­fe­sori eva­lu­a­tori de lim­ba engle­ză de la șco­li­le par­te­ne­re;

- 20 de școli par­te­ne­re: Lice­ul­Te­o­re­tic ”Emil Raco­vi­ță” Techir­ghi­ol, Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Mir­cea Eli­a­de” Cer­na­vo­dă, Școa­la Gim­na­zi­a­lă „A. V. Rădu­les­cu” Mur­fa­tlar, Lice­ul Teo­re­tic Miha­il Kogal­ni­cea­nu, Lice­ul Teo­re­tic Mur­fa­tlar, Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 23 ”Con­stan­tin Brân­co­vea­nu” Con­stan­ța, Lice­ul Teo­re­tic Negru-Vodă, Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 2 ”Poet Ovi­diu” Ovi­diu, Lice­ul Teh­no­lo­gic ”Nico­lae Dumi­tres­cu” Cum­pă­na, Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă ”Ghe­or­ghe Lazăr” Cor­bu, Lice­ul Teo­re­tic ”Car­men Syl­va” Efo­rie Sud, Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 3 Man­ga­lia, Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 28 ”Dan Bar­bi­li­an” Con­stanţa, Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Geor­ge Coș­buc” 23 August, Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 29 ”Mihai Vitea­zul” Con­stanţa, Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 17 ”Ion Minu­les­cu” Con­stanţa, Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă ”Ion Borcea” Agi­gea, Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 18 ”Jean Bart” Con­stanţa, Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă ”Gri­go­re Moi­sil” Năvo­dari.

Coor­do­na­to­rul con­cur­su­lui, doam­na pro­fe­soa­ră Gherfi Simo­na și doam­na direc­tor Miha­la­che Iuli­a­na Cori­na feli­ci­tă par­ti­ci­pan­ții pen­tru rezul­ta­te­le obți­nu­te și mul­țu­mesc pen­tru sus­ți­ne­re tutu­ror pro­fe­so­ri­lor impli­cați în echi­pa de orga­ni­za­re și eva­lu­a­re. Adre­săm mul­țu­mi­ri spe­cial părin­ți­lor din cla­sa a VII‑a A de la Lice­ul Teo­re­tic ”Cal­la­tis” Man­ga­lia, pre­cum și ele­vi­lor volun­tari care au veghe­at ca și aceas­tă edi­ție să se des­fă­șoa­re în con­di­ții opti­me.

Coor­do­na­tor pro­iect, prof. Gherfi Simo­na,                                               

Direc­tor al Lice­u­lui Teo­re­tic “Cal­la­tis”, prof. Miha­la­che Iuli­a­na Cori­na.


Man­ga­lia News, 15.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele