A fost adoptată Directiva Omnibus, care se referă la dublul standard și la modernizarea legislației pentru protecția consumatorilor europeni

0
266
Booking.com

Minis­trul Eco­no­mi­ei Nicu­lae Bădă­lău: Direc­ti­va pri­vind moder­ni­za­rea legi­sla­ți­ei pen­tru pro­tec­ția con­su­ma­to­ri­lor este un suc­ces incon­tes­ta­bil.

Direc­ti­va pri­vind moder­ni­za­rea legi­sla­ți­ei pen­tru pro­tec­ția con­su­ma­to­ri­lor este un suc­ces incon­tes­ta­bil al Pre­șe­din­ți­ei Româ­ni­ei, adu­când bene­fi­cii nete pen­tru cetă­țe­nii Uniu­nii Euro­pe­ne, inclu­siv pen­tru cetă­țe­nii români. Direc­ti­va ofe­ră meca­nis­me întă­ri­te de supra­ve­ghe­re a pie­ței și pro­te­ja­re a con­su­ma­to­ri­lor, inclu­siv în cazul cum­pă­ră­tu­ri­lor onli­ne.

Este pen­tru pri­ma oară în isto­rie când, la nivel euro­pean, sunt pre­vă­zu­te regle­men­tări expre­se refe­ri­toa­re la dublul stan­dard, ceea ce repre­zin­tă recu­noaș­te­rea exis­ten­ței aces­tei pro­ble­me și asi­gu­ra­rea mij­loa­ce­lor pen­tru a o com­ba­te. Sta­te­le mem­bre — prin auto­ri­tă­ți­le de control/protecție a con­su­ma­to­ri­lor — vor putea lua măsuri coer­ci­ti­ve, inclu­siv prin apli­ca­rea de sanc­țiuni foar­te dras­ti­ce. Se vor putea apli­ca sanc­țiuni ce ajung și la 4% din cifra de afa­ceri”, decla­ră Minis­trul Eco­no­mi­ei Nicu­lae Bădă­lău.

Tot­o­da­tă, Minis­trul Eco­no­mi­ei a mai afir­mat că recen­te­le decla­ra­ții con­ton­den­te ale unui poli­ti­cian român refe­ri­toa­re la exer­ci­ta­rea Pre­șe­din­ți­ei Româ­ni­ei a Con­si­li­u­lui UE repre­zin­tă o pre­mie­ră nefe­ri­ci­tă: “Vreau să sub­li­ni­ez fap­tul că, până astăzi, niciun poli­ti­cian, inclu­siv din Opo­zi­ție, nu a avut îndrăz­ne­a­la să sub­mi­ne­ze Pre­șe­din­ția româ­nă a Con­si­li­u­lui Uniu­nii Euro­pe­ne. Situ­a­ția de astăzi este o pre­mie­ră nefe­ri­ci­tă. Îmi exprim con­vin­ge­rea că acto­rii poli­tici se vor abține de la bru­ie­rea Pre­șe­din­ți­ei româ­ne pen­tru inter­va­lul de timp rămas”.

În urma obți­ne­rii acor­du­lui asu­pra Direc­ti­vei Omni­bus, sta­te­le mem­bre vor putea orga­ni­za acțiuni comu­ne la nivel trans­fron­ta­li­er, ceea ce până în pre­zent nu era posi­bil, din cau­za lip­sei legi­sla­ți­ei nece­sa­re.

În plus, aspec­te­le refe­ri­toa­re la dublul stan­dard repre­zin­tă doar o mică par­te din­tre bene­fi­ci­i­le pe care le adu­ce aceas­tă direc­ti­vă pen­tru pro­tec­ția con­su­ma­to­ri­lor: apli­ca­rea corec­tă a redu­ce­ri­lor de preț, drep­turi întă­ri­te în ceea ce pri­veș­te vân­ză­ri­le în afa­ra spa­ți­i­lor comer­ci­a­le și la domi­ci­li­ul con­su­ma­to­ri­lor, corec­ta infor­ma­re a con­su­ma­to­ri­lor inclu­siv cu pri­vi­re la ierar­hi­za­rea ofer­te­lor onli­ne și com­ba­te­rea recen­zi­i­lor fal­se, pre­cum și nume­roa­se alte aspec­te.

Pen­tru buna și corec­ta infor­ma­re a opi­ni­ei publi­ce, pre­cum și a tutu­ror celor care adop­tă pozi­ții publi­ce refe­ri­toa­re la pro­ce­du­ri­le de nego­ci­e­re, Minis­te­rul Eco­no­mi­ei adu­ce anu­mi­te cla­ri­fi­cări:

Nego­ci­e­ri­le inte­rin­sti­tu­țio­na­le nu sunt pur­ta­te la nivel de minis­tru, ci la nivel diplo­ma­tic, con­form ghi­du­lui de pro­ce­du­ră al Par­la­men­tu­lui Euro­pean, refe­ri­tor la acti­vi­ta­tea de cole­gi­fe­ra­re. La nego­ci­e­ri­le de tri­a­log repre­zen­tan­tul per­ma­nent adjunct sau repre­zen­tan­tul per­ma­nent (preşe­din­te­le COREPER I sau, res­pec­tiv, COREPER II) al sta­tu­lui mem­bru care exer­ci­tă preşe­dinţia repre­zin­tă Con­si­li­ul, iar Comi­sia Euro­pea­nă este repre­zen­ta­tă de îna­lți func­țio­nari. Foar­te rar, în func­ție de cir­cum­stan­țe, par­ti­ci­pă si miniștri/secretari de stat, însă prac­ti­ca tutu­ror pre­șe­din­ții­lor ara­tă o inci­den­ță extrem de scă­zu­tă a aces­tei situ­a­ții.
Rolul Pre­șe­din­ți­ei rota­ti­ve este găsi­rea unui numi­tor comun între sta­te­le mem­bre și între co-legi­sla­tori la nive­lul Uniu­nii Euro­pe­ne.

Pen­tru a fi apro­ba­tă, o pro­pu­ne­re legi­sla­ti­vă tre­bu­ie să întru­neas­că acor­dul majo­ri­tă­ții cali­fi­ca­te a sta­te­lor mem­bre (minim 16 sta­te mem­bre, care sa repre­zin­te cel puțin 65% din popu­la­ția Uniu­nii), pre­cum și acor­dul majo­ri­tă­ții euro­par­la­men­ta­ri­lor.

In cazul aces­tei direc­ti­ve, obți­ne­rea acor­du­lui poli­tic în Con­si­liu a repre­zen­tat un veri­ta­bil suc­ces diplo­ma­tic, în con­di­ți­i­le în care exis­tau seri­oa­se dubii cu pri­vi­re la accep­ta­rea din par­tea unei majo­ri­tăți a sta­te­lor mem­bre a exis­ten­ței pro­ble­mei dublu­lui stan­dard.

Așa cum a rezul­tat în mod clar și din votul Par­la­men­tu­lui Euro­pean, majo­ri­ta­tea euro­par­la­men­ta­ri­lor a sus­ți­nut tex­tul rezul­tat din nego­ci­e­ri­le inte­rin­sti­tu­țio­na­le între Con­si­liu, Par­la­ment și Comi­sia Euro­pea­nă, iar pro­pu­ne­ri­le de modi­fi­ca­re pre­zen­ta­te cu oca­zia votu­lui în ple­na­ra din 17 Apri­lie a.c. au fost res­pin­se.

Aces­te nego­ci­eri de tri­a­log sunt deru­la­te sub auto­ri­ta­tea poli­ti­că și coor­do­na­rea stra­te­gi­că ale Minis­tru­lui Eco­no­mi­ei, în cali­ta­te de Pre­șe­din­te al Con­si­li­u­lui Com­pe­ti­ti­vi­ta­te și Creș­te­re (COMPET).

Minis­trul Eco­no­mi­ei Nicu­lae Bădă­lău a fost în con­tact per­ma­nent cu Repre­zen­tan­ța Per­ma­nen­tă a Româ­ni­ei la Uniu­nea Euro­pea­nă pen­tru direc­ti­va Omni­bus, pe toa­tă dura­ta nego­ci­e­ri­lor, cunos­când în fie­ca­re moment sta­di­ul în care se află nego­ci­e­rea direc­ti­vei.


Man­ga­lia News, 19.04.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele