500.000 de euro pentru fiecare beneficiar! Guvernul a aprobat schema de ajutor de minimis privind construirea, amenajarea și dotarea a 1.000 de grădinițe cu profil sportiv

0
348
Booking.com

Guver­nul a apro­bat, joi, prin hotă­râre, sche­ma de aju­tor de mini­mis pri­vind con­stru­i­rea, ame­na­ja­rea și dota­rea a 1.000 de gră­di­ni­țe cu pro­fil spor­tiv. 

Este vor­ba des­pre Pro­gra­mul guver­na­men­tal “gROw­th — inves­tim în copii, inves­tim în vii­tor”,  care bene­fi­ci­a­ză de o sche­mă de aju­tor de mini­mis și care se va deru­la până la 31 decem­brie 2020, cu o alo­ca­re mul­ti­a­nu­a­lă de 2,35 mili­ar­de lei.

Pro­iec­te­le care vor bene­fi­cia de aju­tor tre­bu­ie să înde­pli­neas­că mai mul­te con­di­ții:

  • Clă­di­ri­le în care se vor orga­ni­za aces­te gră­di­ni­țe pot fi con­struc­ții noi sau exis­ten­te, care urmea­ză să se moder­ni­ze­ze și ame­na­je­ze, dar să nu fi func­țio­nat ca o cre­șă sau gră­di­ni­ță în ulti­mii 5 ani;
  • Clă­di­rea să fie dimen­sio­na­tă pen­tru cel puțin 2 săli de gru­pă stan­dard, cu toa­te faci­li­tă­ți­le nece­sa­re;
  • Să înde­pli­neas­că stan­dar­de mini­me de con­struc­ție, de dota­re gene­ra­lă și spor­ti­vă, de per­so­nal de spe­cia­li­ta­te și de echi­pa­men­te spor­ti­ve;
  • Să exis­te un număr de mini­mum 10 anga­jați afe­renți pro­iec­tu­lui pe peri­oa­da de func­țio­na­re a gră­di­ni­ței, atât per­so­nal de spe­cia­li­ta­te, cât și per­so­nal de deser­vi­re.
  • Bene­fi­ci­a­rii aces­tei sche­me de aju­tor de stat tre­bu­ie să men­ți­nă cel puțin 10 ani acti­vi­ta­tea în aces­te gră­di­ni­țe, de la data obți­ne­rii auto­ri­za­ți­ei de func­țio­na­re.

Nive­lul maxim al aju­to­ru­lui de mini­mis acor­dat este de până la 100% din valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui finan­țat, dar nu mai mult de 500.000 de euro pen­tru fie­ca­re bene­fi­ci­ar. De ase­me­nea, se acor­dă garan­ții guver­na­men­ta­le de stat de până la 50% din valoa­rea cre­di­tu­lui con­trac­tat de inves­ti­tor.

Buge­tul sche­mei de aju­tor de mini­mis este pre­vă­zut în buge­tul Comi­si­ei Națio­na­le de Stra­te­gie și Prog­no­ză.

Eva­lu­a­rea şi selec­ta­rea pro­iec­te­lor va fi efec­tu­a­tă de către o comi­sie for­ma­tă din per­so­na­li­tă­ţi mar­can­te ale spor­tu­lui româ­nesc şi din dome­ni­ul edu­ca­ţi­ei.


Man­ga­lia News, 19.04.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele