250 de poliţişti constănţeni vor fi prezenţi la datorie zilnic, în perioada minivacanței de 1 Mai, în municipiul Constanța și în stațiunile de pe litoralul românesc

0
327
Booking.com

MĂSURI ASIGURATE DE POLIȚIȘTII CONSTĂNȚENI, ÎN PERIOADA MINIVACANȚEI.

Apro­xi­ma­tiv 250 de poli­ţi­şti con­stă­nţeni vor fi pre­zenţi la dato­rie zil­nic, în peri­oa­da mini­va­can­ței de 1 Mai, în muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, dar și în sta­țiu­ni­le de pe lito­ra­lul româ­nesc, pen­tru a asi­gu­ra un cli­mat de ordi­ne, lini­ş­te şi sigu­ranţă publi­că. De ase­me­nea, pen­tru sigu­ran­ța călă­to­ri­ei cu tre­nul, zeci de poli­țiști de la trans­por­turi vor supra­ve­ghea sta­ți­i­le de căi fera­te, dar și tre­nu­ri­le de călă­tori.

Fiind cunos­cut fap­tul că în peri­oa­da mini­va­can­ței de 1 Mai se așteap­tă un tra­fic intens de turiști, cu pre­că­de­re în muni­ci­pi­ul Con­stan­ța și în sta­țiu­ni­le din judeţ, se impu­ne lua­rea unor măsuri cores­pun­ză­toa­re din par­tea poli­ţi­ş­ti­lor, pen­tru menţi­ne­rea unui cli­mat de ordi­ne, lini­ş­te şi sigu­ranţă publi­că.

În acest sens, poli­țiș­tii con­stăn­țeni au sta­bi­lit modul de dis­pu­ne­re şi acţiu­ne al dis­po­zi­ti­ve­lor de ordi­ne şi sigu­ranţă publi­că, în zone­le de inte­res ope­ra­tiv, pre­cum şi adop­ta­rea celor mai efi­cien­te măsuri, în vede­rea pre­în­tâm­pi­nă­rii ori­că­ror eve­ni­men­te nega­ti­ve.

Echi­pa­je de patru­la­re ale poli­ţi­ei ruti­e­re cât şi cele de sigu­ranţă publi­că, de inves­ti­ga­ții cri­mi­na­le, dar și lup­tă­tori din cadrul Ser­vi­ci­u­lui pen­tru Acțiuni Spe­ci­a­le vor moni­to­ri­za zone­le cu flux impor­tant de turiști, în vede­rea apla­nă­rii și pre­ve­ni­rii stă­ri­lor con­flic­tu­a­le.

Se va asi­gu­ra pre­zenţa acti­vă a agenţi­lor de cir­cu­la­ţie ruti­e­ră, la ore­le de vârf, pe prin­ci­pa­le­le arte­re din zona de com­pe­ten­ță, pen­tru com­ba­te­rea exce­su­lui de vite­ză, pre­ve­ni­rea acci­den­te­lor şi ambu­te­ia­je­lor ruti­e­re, flui­di­za­rea şi con­tro­lul cir­cu­la­ţi­ei pe prin­ci­pa­le­le arte­re ruti­e­re.

Ast­fel, apro­xi­ma­tiv 250 de poli­ţi­şti con­stă­nţeni vor acţio­na zil­nic în între­gul judeţ, înce­pând din zona sta­țiu­nii Mama­ia și până la Vama Veche, în vede­rea asi­gu­ră­rii unui sis­tem inte­grat de pre­ve­ni­re şi com­ba­te­re a cri­mi­na­li­tă­ţii stra­da­le şi pen­tru desfă­şu­ra­rea în con­di­ţii opti­me de sigu­ranţă a acti­vi­tă­ţi­lor din aceas­tă peri­oa­dă.

De ase­me­nea, zeci de poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei Regio­na­le Poli­ție Trans­por­turi Con­stan­ța vor asi­gu­ra măsuri de ordi­ne publi­că în sta­ți­i­le de cale fera­tă, cu pre­că­de­re din Con­stan­ța, Efo­rie, Cos­ti­nești și Man­ga­lia și, de ase­me­nea, vor avea în aten­ție cele apro­xi­ma­tiv 120 de tre­nuri de călă­tori Bucu­rești – Con­stan­ța – Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 27.04.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele