1.600.000 euro pentru FLAG Mangalia Litoral! Se depun proiecte de finanțare pentru zona pescărească de Sud-Est a județului Constanța

0
507

Joi, 02 mai 2019, Aso­ci­a­ția FLAG Man­ga­lia Lito­ral va rea­li­za des­chi­de­rea sesiu­ni­lor de depu­ne­re a pro­iec­te­lor (APEL 4), în cadrul urmă­toa­re­lor măsuri cuprin­se în Stra­te­gia de Dezvol­ta­re Loca­lă Inte­gra­tă Pla­sa­tă sub Res­pon­sa­bi­li­ta­tea Comu­ni­tă­ții pen­tru zona pes­că­reas­că de Sud-Est a jude­țu­lui Con­stan­ța (Man­ga­lia Lito­ral) finan­țat prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal pen­tru Pes­cu­it și Afa­ceri Mari­ti­me 2014–2020, Pri­o­ri­ta­tea Uniu­nii nr.4 – Creș­te­rea gra­du­lui de ocu­pa­re a for­ței de mun­că și spo­ri­re coe­ziu­nii teri­to­ri­a­le:

· Valoa­rea adă­u­ga­tă, cre­a­rea de locuri de mun­că, atra­ge­rea tine­ri­lor și pro­mo­va­rea ino­vă­rii în toa­te eta­pe­le lan­țu­lui de apro­vi­zio­na­re cu pro­du­se pes­că­rești și din acva­cul­tu­ră;

· Spri­ji­ni­rea diver­si­fi­că­rii în cadrul sau în afa­ra pes­că­ri­i­lor comer­ci­a­le, a învă­ță­rii pe tot par­cur­sul vie­ții și a creă­rii de locuri de mun­că în zone­le de pes­cu­it și acva­cul­tu­ră;

· Spo­ri­rea și capi­ta­li­za­rea atuu­ri­lor de mediu ale zone­lor de pes­cu­it și de acva­cul­tu­ră, inclu­siv ope­ra­țiu­ni­le care vizea­ză ate­nu­a­rea schim­bă­ri­lor cli­ma­ti­ce;

· Pro­mo­va­rea bunăs­tă­rii soci­a­le și a patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral în zone­le de pes­cu­it și de acva­cul­tu­ră, inclu­siv a pes­cu­i­tu­lui, a acva­cul­tu­rii și a patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral mari­tim.

Alo­ca­rea finan­ci­a­ră tota­lă pen­tru cele patru măsuri este de 1.600.000 euro.

Sume­le alo­ca­te vor fi de:

· 460.000 euro, pen­tru Măsu­ra 1 — Valoa­rea adă­u­ga­tă, cre­a­rea de locuri de mun­că, atra­ge­rea tine­ri­lor și pro­mo­va­rea ino­vă­rii în toa­te eta­pe­le lan­țu­lui de apro­vi­zio­na­re cu pro­du­se pes­că­rești și din acva­cul­tu­ră;

· 780.000 euro, pen­tru Măsu­ra 2 — Spri­ji­ni­rea diver­si­fi­că­rii în cadrul sau în afa­ra pes­că­ri­i­lor comer­ci­a­le, a învă­ță­rii pe tot par­cur­sul vie­ții și a creă­rii de locuri de mun­că în zone­le de pes­cu­it și acva­cul­tu­ră;

· 110.000 euro, pen­tru Măsu­ra 3 — Spo­ri­rea și capi­ta­li­za­rea atuu­ri­lor de mediu ale zone­lor de pes­cu­it și de acva­cul­tu­ră, inclu­siv ope­ra­țiu­ni­le care vizea­ză ate­nu­a­rea schim­bă­ri­lor cli­ma­ti­ce;

· 250.000 euro, pen­tru Măsu­ra 4 — Pro­mo­va­rea bunăs­tă­rii soci­a­le și a patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral în zone­le de pes­cu­it și de acva­cul­tu­ră, inclu­siv a pes­cu­i­tu­lui, a acva­cul­tu­rii și a patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral mari­tim.

Vii­to­rii bene­fi­ci­ari pot depu­ne pro­iec­te în cadrul celor patru măsuri cuprin­se în stra­te­gie, înce­pând cu data de Joi, 02 mai 2019, ora 08.00, prin încăr­ca­re în apli­ca­ția MY SMIS pen­tru Gru­pu­ri­le de Acțiu­ne Loca­lă pen­tru Pes­cu­it (FLAG-uri).

Cere­rea de finan­ța­re se va com­ple­ta urmă­rind “Instruc­țiu­ni­le de com­ple­ta­re a cere­rii de finan­ța­re”, Ane­xa 1 la ghi­dul soli­ci­tan­tu­lui, pre­cum și tuto­ri­a­le­le și instruc­țiu­ni­le pe care le puteți găsi pe site-ul Minis­te­ru­lui Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne la adre­sa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale.

Depu­ne­rea de pro­iec­te se rea­li­zea­ză în sesiu­ne închi­să, cu ter­men limi­tă de depu­ne­re.

Ter­me­nul limi­tă de încăr­ca­re în sis­te­mul de infor­ma­re MY SMIS pen­tru Gru­pu­ri­le de Acțiu­ne Loca­lă pen­tru Pes­cu­it (FLAG-uri) este 17 mai 2019, ora 14.00.

Pen­tru mai mul­te infor­ma­ții acce­sați site-ul nos­tru: afml.ro.

Mănă­i­lă Mari­an Sori­nel,

Mana­ger (repre­zen­tant legal).


Man­ga­lia News, Luni, 29 apri­lie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele