VIDEO În ce stadiu se află lucrările la podul suspendat peste Dunăre, care va lega Tulcea de Brăila

0
1108
Booking.com

VIDEO În ce sta­diu se află lucră­ri­le la podul sus­pen­dat pes­te Dună­re, care va lega Tul­cea de Brăi­la.

La Tul­cea, a fost pre­zen­tat, vineri, sta­di­ul lucră­ri­lor la podul sus­pen­dat pes­te Dună­re, într-o întâl­ni­re ce a avut loc la sedi­ul Con­si­li­u­lui Jude­țean.

La invi­ta­ția pre­șe­din­te­lui Horia Teo­do­res­cu, la întâl­ni­re au par­ti­ci­pat repre­zen­tan­ții Aso­ci­e­rii de fir­me Astal­di și IHI Infras­truc­tu­re Sys­tems Co., con­struc­to­rul podu­lui sus­pen­dat pes­te Dună­re, Tul­cea – Brăi­la, dar și repre­zen­tan­ții bene­fi­ci­a­ru­lui Com­pa­nia Națio­na­lă de Admi­nis­tra­re a Infras­truc­tu­rii Ruti­e­re.

Din par­tea con­struc­to­ru­lui au fost pre­zenți Andrea Dane­se, direc­tor gene­ral adjunct pen­tru Euro­pa, Pier Luca Cani­no, direc­tor de țară pen­tru Româ­nia, Dra­goș Bur­lan, direc­tor teh­nic, Gior­gio Cara­ppet­ta – mana­ger de pro­iect și Kudo Mit­su­hi­ro, mana­ger de pro­iect, în timp ce bene­fi­ci­a­rul CNAIR a fost repre­zen­tat de Sorin Scar­lat, direc­tor gene­ral adjunct și Raul Mag, direc­tor de pro­iect.

Poa­te mai sunt mulți tul­ceni neîn­cre­ză­tori cu pri­vi­re la fina­li­za­rea aces­tui pro­iect de impor­tan­ță extra­or­di­na­ră pen­tru Româ­nia, pen­tru Dobro­gea, pen­tru Tul­cea. Acest pro­iect se află în des­fă­șu­ra­re, fapt pen­tru care astăzi facem o pre­zen­ta­re a sta­di­u­lui lucră­ri­lor la ora actu­a­lă. Ter­me­nul de fina­li­za­re a con­stru­ți­ei pre­vă­zut în con­tact va fi res­pec­tat ast­fel că aceas­tă inves­ti­ție va fi dusă la bun sfâr­șit“, a decla­rat pre­șe­din­te­le Horia Teo­do­res­cu.

Direc­to­rul teh­nic Dra­goș Bur­lan a pre­ci­zat că pro­iec­tul în sine nu cuprin­de doar podul sus­pen­dat, ci și un drum de cir­ca 23 de kilo­me­tri, care va face legă­tu­ra între Brăi­la și Jiji­la, 19 km fiind în jude­țul Tul­cea. Potri­vit repre­zen­tan­ți­lor Con­si­li­u­lui Jude­țean, con­trac­tul a fost sem­nat în luna ianu­a­rie 2018, ordi­nul de înce­pe­re a lucră­ri­lor pen­tru pro­iec­ta­re fiind dat pe 2 mar­tie 2018. Con­trac­tu­al erau pre­vă­zu­te 12 luni de pro­iec­ta­re, dar pe data de 21 decem­brie s-a dat ordi­nul de înce­pe­re a exe­cu­ți­ei, având pro­iec­tul teh­nic apro­bat și fiind obți­nu­te toa­te auto­ri­za­ți­i­le și apro­bă­ri­le nece­sa­re.

Supor­tul pe care ni l-au dat auto­ri­tă­ți­le publi­ce cen­tra­le și loca­le a fost unul nemain­tâl­nit de noi: într-un ter­men de aproa­pe trei luni de zile, s-au efec­tu­at expro­pri­e­ri­le, s-a înno­it avi­zul de mediu, s-au trans­fe­rat șase hec­ta­re de pădu­re de la Minis­te­rul Pădu­ri­lor la cel al Trans­por­tu­ri­lor și s-a defri­șat zona. Con­form gra­fi­cu­lui de lucrări, exe­cu­tăm de pe 21 decem­brie 2018 până la înce­pu­tul lui apri­lie 2019 lucrări pre­gă­ti­toa­re. Aces­te lucrări pre­gă­ti­toa­re efec­tu­a­te până în pre­zent ne per­mit să lucrăm în zona Dună­rii la cei doi piloni cen­trali pe toa­tă dura­ta anu­lui, în așa fel încât nu vor fi opri­te lucră­ri­le din cau­za nive­lu­lui ridi­cat al Dună­rii. Lucră­ri­le efec­ti­ve la fun­da­ți­i­le podu­lui, atât la cele două blo­curi de anco­raj, cât și la cele două fun­da­ții de la pilo­nii cen­trali vor înce­pe în luna apri­lie, când vom rea­li­za atât pereți mulați cât și coloa­ne­le fora­te“, a pre­ci­zat Dra­goș Bur­lan.

Con­ti­nu­a­rea, pe radioconstanta.ro


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele