Tratamentul anticancer complet şi fără efecte secundare: Utopie sau realitate?

0
489
Booking.com

Tra­ta­men­tul anti­can­cer com­plet şi fără efec­te secun­da­re: Uto­pie sau rea­li­ta­te?

La sfârşi­tul lui ianu­a­rie 2019, făcea oco­lul lumii şti­rea potri­vit căre­ia doi cer­ce­tă­tori isra­e­li­eni ar fi des­co­pe­rit tra­ta­men­tul com­plet pen­tru can­cer. Legat de tra­ta­men­te­le ino­va­ti­ve pen­tru can­cer şi de posi­bi­li­ta­tea sau impo­si­bi­li­ta­tea unui ase­me­nea tra­ta­ment, am vor­bit cu unul din­tre cer­ce­tă­to­rii isra­e­li­eni şi cu expe­rţi de pe glob, inclu­siv cu un lau­re­at al Nobe­lu­lui şi cu româ­nul care a inven­tat una din­tre cele mai efi­cien­te imu­no­te­ra­pii.

Denu­mit „MuTa­To“ (multi-tar­get toxin) şi dezvol­tat de com­pa­nia Acce­le­ra­ted Evo­lu­tion Bio­te­ch­no­lo­gies Ltd. (AEBi), lea­cul anu­nţat la sfârşi­tul lunii ianu­a­rie 2019 de către cer­ce­tă­to­rii isra­e­li­eni ar urma să ata­ce celu­le­le can­ce­roa­se cu mai mul­te tipuri de sub­stanţe simul­tan. Acest lucru ar urma să sca­dă ris­cul de adap­ta­re la tra­ta­ment prin muta­ţii ale celu­le­lor can­ce­roa­se, care l-ar face ine­fi­cient. Aşa­dar, noul tra­ta­ment des­co­pe­rit de cer­ce­tă­to­rii isra­e­li­eni pro­mi­te un tra­ta­ment onco­lo­gic com­plet şi defi­ni­tiv. Dr. Ilan Morad este cer­ce­tă­tor şi CEO al com­pa­niei AEBi din anul 2000. Doc­tor în bio­lo­gie mole­cu­la­ră, bio­chi­mie şi chi­mie orga­ni­că, titlu obţi­nut în 1992 la Uni­ver­si­ta­tea din Tel Aviv, Ilan Morad lucrea­ză în dome­ni­ul bio­lo­gi­ei mole­cu­la­re şi bio­chi­mi­ei din 1984.

Con­form cer­ce­tă­to­ri­lor isra­e­li­eni, acest tra­ta­ment va uti­li­za o sche­mă care com­bi­nă uti­li­za­rea pep­ti­de­lor anti­can­ce­ri­ge­ne care ţin­tesc fie­ca­re celu­lă onco­ge­nă şi a unei toxi­ne care supri­mă aces­te celu­le.

Pro­du­se prea bune ca să fie ade­vă­ra­te“

Cites­te mai mult: adev.ro/pogus9


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele