Tendințe cromatice în materie de ROCHII și RECOMANDĂRI de la specialiști

0
473

Ten­din­țe cro­ma­ti­ce în mate­rie de rochii și reco­man­dări de la spe­cia­liști.

Rea­li­zând o ana­li­ză rapi­dă asu­pra ten­din­țe­lor cro­ma­ti­ce ale arti­co­le­lor de ves­ti­men­ta­ție în trend în acest an, putem tra­ge o con­clu­zie îmbu­cu­ră­toa­re. Ori­ce repre­zen­tan­tă femi­ni­nă are liber­ta­tea de a se expri­ma prin culori din­tre cele mai atră­gă­toa­re, fără a com­pro­mi­te în nici un fel ima­gi­nea sub care se afi­șea­ză în soci­e­ta­te. Asta se dato­rea­ză viziu­nii largi a desig­ne­ri­lor și în prin­ci­pal a celor care dic­tea­ză tren­du­ri­le în lumea modei.

Diver­si­ta­tea culo­ri­lor asu­pra căro­ra se pot opri cele care doresc să iasă din ano­ni­mat în acest an, în sezo­nul căl­du­ros, este atât de mare încât nici nu se pune pro­ble­ma lip­sei de inspi­ra­ție. În fapt, de acest aspect se asi­gu­ră DyFa­shion, reper pen­tru publi­cul femi­nin prin sume­de­nia de posi­bi­li­tăți de ves­ti­men­ta­ție pe care o pune la dis­po­zi­ție. Aces­ta iese în întâm­pi­na­re cu solu­ții inte­re­san­te, într‑o pale­tă cro­ma­ti­că deo­se­bit de diver­si­fi­ca­tă și la capi­to­lul rochii ele­gan­te de zi sau de sea­ră.

Un lucru este cert și anu­me că un prim impact vizu­al îl are întot­dea­u­na culoa­rea ținu­tei, ast­fel că pe acest deta­liu tre­bu­ie pus un accent con­si­de­ra­bil. Dese­ori cro­ma­ti­ca reu­șeș­te chiar să umbreas­că cro­i­ul unei hai­ne, în acest caz al rochi­ei.

Iată care sunt câte­va din­tre ace­le nuan­țe pe care le îmbră­ți­șea­ză cu admi­ra­ție și inte­res publi­cul femi­nin larg, ce se regă­sesc de alt­fel în colec­ția de rochii pro­pu­să pe DyFashion.ro.

Lila

Întot­dea­u­na o emble­mă a ele­gan­ței, lila este culoa­rea care s‑a impus în tren­du­ri­le femi­ni­ne din­tot­dea­u­na. Deno­tă roman­tism și tot­o­da­tă gingă­șie, ast­fel că este o opțiu­ne pen­tru cele ce doresc să sub­li­ni­e­ze ast­fel de tră­să­turi. Este foar­te impor­tant însă a pur­ta o rochie ele­gan­tă de culoa­re lila și cu o ati­tu­di­ne pe măsu­ră, dată fiind doza mare de femi­ni­ta­te pe care o ema­nă.

Bur­gu­n­dy

Cu sigu­ran­ță că este ale­ge­rea spre care ar tre­bui să se îndrep­te cele ce doresc să iasă în evi­den­ță în cadrul ori­că­rui decor. Este potri­vi­tă atât în cazul rochi­i­lor, cât și al diver­se­lor acce­so­rii, res­pec­tiv a încăl­ță­min­tei. Des­pre bur­gu­n­dy se știe că este de inspi­ra­ție fran­ce­ză, însă adap­ta­tă cu suc­ces în ținu­te­le ele­gan­te ale publi­cu­lui femi­nin din țara noas­tră.

Negru și alb

Atunci când inte­re­sul este de a păs­tra linia cla­si­cu­lui, res­pec­tiv de a men­ți­ne un regis­tru ves­ti­men­tar strict, indi­fe­rent de oca­zie sau eve­ni­ment, com­bi­na­ția de alb și negru este o solu­ție de bifat. Poa­te fi vor­ba și de nuan­țe ușor modi­fi­ca­te, de tipul albu­lui ca de lap­te, a culo­rii negre, însă în par­ti­cu­le sid­e­fa­te. Cele ce pre­fe­ră mai mult ten­din­țe­le unui stil vin­ta­ge se pot orien­ta spre rochi­i­le cu deta­lii sau inte­gral în nuan­ța alb pră­fu­it.

Sunt opțiuni inte­re­san­te de culori și tonuri pre­cum rozul pră­fu­it, albas­trul marin tot­o­da­tă. Lis­ta poa­te ast­fel con­ti­nua, însă DyFa­shion pro­voa­că publi­cul femi­nin să des­co­pe­re și alte ten­din­țe în mate­rie de culori, în mod per­so­nal, direct pe site.

Un ultim aspect pe care țin să îl men­țio­ne­ze exper­ții se refe­ră la cât de impor­tant este ca fie­ca­re să se rapor­te­ze la sub­to­nul pie­lii, când vizea­ză o ast­fel de ale­ge­re. Deta­lii mai mul­te refe­ri­toa­re la acest aspect, însă, găsesc cele inte­re­sa­te, pe blo­gul maga­zi­nu­lui – www.dyfashion.ro.


Man­ga­lia News, 22.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele