Țară, țară, vrem meseriași! Nu tineri în șomaj!“ — Campanie „Cuget liber”

0
381
Booking.com

Țară, țară, vrem mese­ri­ași! Nu tineri în șomaj!“ Cri­za for­ței de mun­că din Româ­nia este cunos­cu­tă în foru­ri­le supe­ri­oa­re ale țării și, cu toa­te aces­tea, cei abi­li­tați nu fac nimic pen­tru a redre­sa situ­a­ția. Ba, mai mult, dau legi care chiar îngre­u­nea­ză situ­a­ția. 

Nu exis­tă zi în care să nu vezi anun­țuri de genul anga­jă­ri­lor de sudori, sti­vu­i­to­riști, lăcă­tu­și meca­nici, dul­gheri, șoferi, tubu­la­tori, strun­gari, maca­ra­gii, tâm­plari sau fie­rari beto­niști. Și, cu toa­te aces­tea, în loc să se insis­te pe for­ma­rea pro­fe­sio­na­lă a tine­ri­lor care nu au posi­bi­li­tăți mate­ri­a­le, capa­ci­ta­te inte­lec­tu­a­lă și, poa­te, nici dorin­ța de a urma obli­ga­to­riu un liceu, cei din Par­la­ment aduc fel și fel de modi­fi­cări legi­sla­ti­ve abe­ran­te care mai rău bul­ver­sea­ză, în loc să cla­ri­fi­ce anu­mi­te aspec­te din dome­ni­ul învă­țămân­tu­lui. 

Recent, în ședin­ța ple­nu­lui Sena­tu­lui a fost ree­xa­mi­na­tă, în vir­tu­tea deci­zi­ei Cur­ții Con­sti­tu­țio­na­le nr. 528/17.07.2018, pro­pu­ne­rea legi­sla­ti­vă de modi­fi­ca­re a art. 16 din Legea Edu­ca­ți­ei Națio­na­le, ast­fel încât învă­țămân­tul gene­ral obli­ga­to­riu să fie pre­lun­git, trep­tat, de la 11, la 15 cla­se, până în 2030. 

Mai exact, Sena­tul, fiind came­ră deci­zio­na­lă, a decis că gru­pa mare de la gră­di­ni­ță și lice­ul devin obli­ga­to­rii, până cel târ­ziu în anul 2020. 

Con­cret, sena­to­rii au adop­tat un pro­iect de lege care pre­ve­de că „învă­ţămân­tul secun­dar supe­ri­or și gru­pa mare din învă­țămân­tul pre­ș­co­lar devin obli­ga­to­rii, până cel mai târ­ziu în anul 2020, gru­pa mij­lo­cie până cel mai târ­ziu în anul 2023, iar gru­pa mică până în anul 2030“. 

Așa­dar, dacă până acum ele­vii erau obli­ga­ţi să stea la şcoa­lă de la cla­sa zero şi până la cla­sa a X-a, noua lege a Edu­ca­ţi­ei o să-i obli­ge pe copii să facă doi ani în plus de gră­di­ni­ţă, ciclul pri­mar, ciclul gim­na­zi­al, dar şi întreg ciclul liceal. La un sim­plu cal­cul, 15 ani de învă­țământ obli­ga­to­riu.

15 ani care, din păca­te, pen­tru unii nu vor însem­na mare lucru, din moment ce se vor duce la școa­lă for­țați de lege, iar la sfâr­șit nu vor avea nicio mese­rie. Ba, mai mult, vor ajun­ge direct în șomaj, dacă nu vor urma stu­di­i­le supe­ri­oa­re. 

XXX 
O să fie bine, o să fie rău, cu noua lege a Edu­ca­ți­ei Națio­na­le? Va creș­te sau nu cali­ta­tea învă­țămân­tu­lui? Și cum vor putea obli­ga auto­ri­tă­ți­le pe cine­va să mear­gă nea­pă­rat la școa­lă până la 18 ani, din moment ce legi­sla­ția îi per­mi­te să mun­ceas­că încă de la 16 ani? Aces­tea sunt doar câte­va din­tre între­bă­ri­le la care vom încer­ca să găsim răs­puns prin inter­me­di­ul ele­vi­lor, actu­a­li­lor pro­fe­sori, foș­ti­lor pro­fe­sori, inspec­tori șco­lari, agenți eco­no­mici, par­la­men­tari, pri­mari și alți repre­zen­tanți ai auto­ri­tă­ți­lor, pe par­cur­sul cam­pa­niei ini­ția­te de „Cuget liber“, cam­pa­nie ce se va des­fă­șu­ra sub titu­la­tu­ra „Țară, țară, vrem mese­ri­ași! Nu tineri în șomaj!“ 

Autor: Car­men MOCANU, cugetliber.ro, 22.03.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele