Știu să-mi aleg meseria! Colegiul Economic Mangalia a participat la Târgul ofertelor educaționale [galerie FOTO]

0
925

Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia a par­ti­ci­pat la Târ­gul ofer­te­lor edu­ca­țio­na­le

Vineri, 15 mar­tie 2019, Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia si‑a pre­zen­tat ofer­ta pen­tru anul șco­lar 2019–2020, în cadrul Târ­gu­lui de pri­mă­va­ră al ofer­te­lor edu­ca­țio­na­le din învă­țămân­tul pro­fe­sio­nal, deru­lat sub titlul Știu să-mi aleg mese­ria.

Târ­gul mese­ri­i­lor are ca actori prin­ci­pali uni­tă­ți­le șco­la­re cu ofer­te de pre­gă­ti­re pen­tru învă­țămân­tul pro­fe­sio­nal și învă­țămân­tul pro­fe­sio­nal dual și se adre­sea­ză ele­vi­lor de cla­se­le a VII‑a și a VIII‑a, pre­cum și părin­ți­lor aces­to­ra. Par­ti­ci­pând la acest eve­ni­ment,  ei  vor bene­fi­cia de cunoaș­te­rea resur­se­lor copi­i­lor, a inte­re­se­lor și apti­tu­di­ni­lor. Sco­pul târ­gu­lui de ofer­te edu­ca­țio­na­le este ace­la ca ele­vii să fie con­si­li­ați sa-și alea­gă în mod con­ști­ent tra­se­ul edu­ca­țio­nal, pen­tru a urma o carie­ră de suc­ces, în con­for­mi­ta­te cu apti­tu­di­ni­le și inte­re­se­le per­so­na­le.

Pro­fe­so­rii, ală­tu­ri de ele­vii care au repre­zen­tat fie­ca­re mese­rie: bucă­tar, ospă­tar (chel­ner), vân­ză­tor în uni­tăți de ali­men­ta­ție publi­că, dar și comer­ci­ant-vân­ză­tor, au rea­li­zat acti­vi­tăți de infor­ma­re și pro­mo­va­re a ofer­tei insti­tu­ți­ei, pre­zen­tând oport­u­ni­tă­ți­le ale­ge­rii aces­tui tip de învă­țământ. Vizi­ta­to­rii au îmbi­nat uti­lul cu plă­cu­tul, degus­tând pro­du­se­le gas­tro­no­mi­ce ofe­ri­te de cadre­le didac­ti­ce și de ele­vii Cole­gi­u­lui Eco­no­mic.


Man­ga­lia News, 16.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply