Șantierul naval Damen Galati a lansat a doua navă de service operații a companiei Bibby Marine Services

0
1711

Bib­by Wave­Mas­ter Hori­zon laun­ched and named at Damen Shi­pyar­ds Galati.

Vineri, 29 mar­tie, Șan­ti­e­rul naval Damen Galati din Româ­nia a lan­sat al doi­lea vas de ope­ra­ții de ser­vi­ce (SOV) al com­pa­niei Bib­by Mari­ne Ser­vi­ces (SOV) 9020. Cu acel­si pri­lej, nava a fost denu­mi­tă ofi­ci­al Bib­by Wave­Mas­ter Hori­zon. La livra­re, în cur­sul aces­tui an, SOV va înce­pe lucră­ri­le de între­ți­ne­re a două par­curi eoli­e­ne EnBW și Enbri­d­ge din Marea Nor­du­lui Ger­ma­niei — Hohe See și Alba­tros — pen­tru Sie­mens Game­sa Renewa­ble Ener­gy și EnBW.

Damen a dezvol­tat nava SOV 9020 în urma unei con­sul­tări strân­se cu indus­tria offsho­re a ener­gi­ei rege­ne­ra­bi­le. Desig­nul com­bi­nă capa­ci­tă­ți­le DP2 și o carie­ră ino­va­toa­re, împre­u­nă cu un inte­ri­or revo­lu­țio­nar și carac­te­ris­tici com­ple­te care asi­gu­ră o efi­cien­ță maxi­mă a func­țio­nă­rii.

Damen a înce­put con­struc­ția celui de-al doi­lea SOV în ace­lași timp cu pri­ma navă, Bib­by Wave­Mas­ter 1. Aceas­ta înseam­nă că, de atunci când Bib­by Mari­ne Ser­vi­ces și Sie­mens Game­sa au sem­nat con­trac­tul la sfâr­și­tul anu­lui 2017, Damen a reu­șit să acce­le­re­ze rapid con­struc­ția.

Aces­ta este unul din­tre prin­ci­pa­le­le bene­fi­cii ale filo­zo­fi­ei lui Damen de con­struc­ții nava­le stan­dar­di­za­te”, expli­că mana­ge­rul de vân­zări Damen, Arjen van Elk. “Con­stru­i­rea în serie înseam­nă că sun­tem capa­bili să livrăm nave fia­bi­le și dove­di­te în timp cât mai rapid posi­bil, la pre­țuri com­pe­ti­ti­ve.

Am pri­mit un fee­d­ba­ck foar­te pozi­tiv de la Bib­by Mari­ne Ser­vi­ces pri­vind Bib­by Wave­Mas­ter 1, rezul­ta­tul căru­ia avem toa­tă încre­de­rea că Bib­by Wave­Mas­ter Hori­zon va adu­ce un avan­taj fan­tas­tic Bib­by și cli­en­ți­lor săi. De la înce­pu­tul dezvol­tă­rii SOV, ne-am bucu­rat de o cola­bo­ra­re exce­len­ta cu Bib­by și sunt foar­te încân­tat să văd că acest lucru va con­ti­nua “.

Ste­phen Bol­ton, Mana­ging Direc­tor la Bib­by Mari­ne Ser­vi­ces, a decla­rat: “Astăzi, cu mare mân­drie, lan­săm și bote­zăm nava Bib­by Wave­Mas­ter Hori­zon. Aceas­tă navă se bazea­ză pe expe­rien­ța uimi­toa­re a navei surori Bib­by Wave­Mas­ter 1. De la livra­rea în sep­tem­brie 2017, Bib­by Wave­Mas­ter 1 a lucrat în mod con­ti­nuu în sec­toa­re­le eoli­e­ne offsho­re și petrol și gaze, dove­dind desig­nul său și mode­lul de mana­ge­ment al Bib­by pe o bază soli­dă. Prin urma­re, sun­tem încre­ză­tori că Bib­by Wave­Mas­ter Hori­zon va func­țio­na la fel de bine pen­tru cli­en­ții noș­tri Sie­mens Game­sa Renewa­ble Ener­gy și ENBW și va sta­bili un nou punct de refe­rin­ță în ope­ra­țiu­ni­le de ope­ra­re eoli­e­ne offsho­re și în sec­to­rul de între­ți­ne­re “.

Cea care l‑a bote­zat pe Bib­by Wave­Mas­ter Hori­zon a fost doam­na Mir­na Robert-Du Ry van Beest Hol­le, soția direc­to­ru­lui de pro­iec­te spe­ci­a­le al lui Damen Peter Robert. Peter, în cali­ta­te de direc­tor de dezvol­ta­re a afa­ce­ri­lor la Damen, a con­tri­bu­it la dezvol­ta­rea SOV 9020 de la înce­pu­tu­ri­le sale.

Damen Gro­up Shi­pyar­ds

Damen Shi­pyar­ds Gro­up ope­rea­ză 36 de șan­ti­e­re nava­le și repa­ra­ții, anga­jând 12.000 de per­soa­ne din întrea­ga lume. Damen a livrat mai mult de 6.500 de nave în pes­te 100 de țări și livrea­ză anu­al apro­xi­ma­tiv 175 de nave cli­en­ți­lor din întrea­ga lume. Bazat pe con­cep­tul său unic, stan­dar­di­zat de pro­iec­ta­re a nave­lor, Damen este capa­bil să garan­te­ze o cali­ta­te con­sis­ten­tă.

Con­cen­tra­rea Damen asu­pra stan­dar­di­ză­rii, con­stru­i­rii modu­la­re și păs­tră­rii nave­lor în stoc con­du­ce la peri­oa­de scur­te de livra­re, cos­turi tota­le de pro­pri­e­ta­te scă­zu­te, valori ridi­ca­te de revân­za­re și per­for­man­ță fia­bi­lă. Mai mult, nave­le Damen se bazea­ză pe o cer­ce­ta­re și dezvol­ta­re apro­fun­da­tă și o teh­no­lo­gie dove­di­tă.

Damen ofe­ră o gamă lar­gă de pro­du­se, inclu­siv remorche­re, wor­k­bo­ats, vase nava­le și de patru­la­re, nave de mare vite­ză, vase de mar­fă, dra­ge, nave pen­tru indus­tria offsho­re, feri­bo­turi, pon­toa­ne și supe­rya­chts.

Pen­tru aproa­pe toa­te tipu­ri­le de nave, Damen ofe­ră o gamă lar­gă de ser­vi­cii, inclu­siv între­ți­ne­rea, livra­rea de pie­se de schimb, instru­i­rea și trans­fe­rul de know-how (con­struc­ții nava­le). Damen ofe­ră, de ase­me­nea, o vari­e­ta­te de com­po­nen­te mari­ne, cum ar fi duze, câr­me, tro­liuri, anco­re, lan­țuri de anco­ră și oțel.

Damen Shi­pre­pair & Con­ver­sion (DSC) are o rețea mondi­a­lă de șai­spre­ze­ce șan­ti­e­re de repa­ra­ții și de con­ver­sie, din­tre care două­spre­ze­ce sunt situ­a­te în nord-ves­tul Euro­pei. Faci­li­tă­ți­le de la șan­ti­e­re includ mai mult de 50 de uscă­toa­re plu­ti­toa­re (aco­pe­ri­te), inclu­siv cea mai lun­gă, 420 x 80 de metri și cea mai lar­gă, 405 x 90 de metri, pre­cum și pan­te, ascen­soa­re și săli de inte­ri­or. Pro­iec­te­le vari­a­ză de la cele mai mici repa­ra­ții sim­ple prin între­ți­ne­rea cla­sei până la reteh­no­lo­gi­zări com­ple­xe și trans­for­ma­rea com­ple­tă a struc­tu­ri­lor offsho­re mari. DSC com­ple­tea­ză anu­al apro­xi­ma­tiv 1.300 de locuri de mun­că de repa­ra­ții și între­ți­ne­re, atât în ​​curți, cât și în por­turi și în tim­pul călă­to­ri­ei.


Bib­by Wave­Mas­ter Hori­zon laun­ched and named at Damen Shi­pyar­ds Galati

On Mar­ch 29th, Damen Shi­pyar­ds Galati in Roma­nia laun­ched Bib­by Mari­ne Ser­vi­ces’ second Ser­vi­ce Ope­ra­tions Ves­sel (SOV) 9020. During the same event, the ves­sel was offi­ci­a­l­ly named Bib­by Wave­Mas­ter Hori­zon. Upon deli­ve­ry later this year, the SOV will begin main­te­nan­ce work on two EnBW and Enbri­d­ge-owned win­d­farms in the Ger­man Nor­th Sea – Hohe See and Alba­tros – for Sie­mens Game­sa Renewa­ble Ener­gy and EnBW.

Damen deve­lo­ped the SOV 9020 ves­sel fol­lowing clo­se con­sul­ta­tion with the offsho­re renewa­ble ener­gy indus­try. The design com­bi­nes walk-to-work capa­bi­li­ti­es with DP2 and an inno­va­ti­ve hull along with a revo­lu­tio­na­ry inte­ri­or and com­pre­hen­si­ve fea­tu­res ensu­ring maxi­mum effi­cien­cy of ope­ra­tion.

Damen began con­struc­tion of the second SOV at the same time as the fir­st ves­sel, the Bib­by Wave­Mas­ter 1. This meant that, when Bib­by Mari­ne Ser­vi­ces and Sie­mens Game­sa con­fir­med their con­tract at the end of 2017, Damen was able to acce­le­ra­te con­struc­tion rapi­d­ly.

This is one the prin­ci­pal bene­fits of Damen’s phi­lo­so­phy of stan­dar­di­sed shi­pbu­il­ding,” explains Damen sales mana­ger Arjen van Elk. “Buil­ding in series means that we are able to deli­ver reli­a­ble, pro­ven ships in the fas­test pos­si­ble time­fra­mes, at com­pe­ti­ti­ve pri­ces.

We have recei­ved very posi­ti­ve fee­d­ba­ck from Bib­by Mari­ne Ser­vi­ces regar­ding the Bib­by Wave­Mas­ter 1, as a result of whi­ch we have eve­ry con­fi­den­ce that Bib­by Wave­Mas­ter Hori­zon will make a fan­tas­tic asset for Bib­by and for their cli­ents. From the very out­set of the deve­lo­p­ment of the SOV, we have enjoyed a ter­ri­fic col­la­bo­ra­tion with Bib­by and I’m very plea­sed to see this con­ti­nue.”

Ste­phen Bol­ton, Mana­ging Direc­tor at Bib­by Mari­ne Ser­vi­ces, said: “It is with gre­at pri­de today that we laun­ch and chris­ten the Bib­by Wave­Mas­ter Hori­zon. This ves­sel buil­ds on the ama­zing tra­ck record of the sis­ter ship the Bib­by Wave­Mas­ter 1. Sin­ce deli­ve­ry in Sep­tem­ber 2017 the Bib­by Wave­Mas­ter 1 has wor­ked con­ti­nu­o­u­sly in the offsho­re wind and oil and gas sec­tors pro­ving her design and Bibby’s mana­ge­ment model on a dai­ly basis. We are the­re­fo­re con­fi­dent that the Bib­by Wave­Mas­ter Hori­zon will per­form equ­a­l­ly well for our cli­ents Sie­mens Game­sa Renewa­ble Ener­gy and ENBW and set a new ben­ch­mark in the offsho­re wind ope­ra­tions and main­te­nan­ce sec­tor.”

The god­mo­ther of the Bib­by Wave­Mas­ter Hori­zon was Mrs Mir­na Robert-Du Ry van Beest Hol­le, wife of Damen’s Direc­tor of Spe­cial Pro­jects Peter Robert. Peter, as then Direc­tor of Busi­ne­ss Deve­lo­p­ment at Damen, was instru­men­tal in the deve­lo­p­ment of the SOV 9020 from its incep­tion.


Damen Shi­pyar­ds Gro­up

Damen Shi­pyar­ds Gro­up ope­ra­tes 36 shi­pbu­il­ding and repair yar­ds, employing 12,000 peo­ple worl­dwi­de. Damen has deli­ve­red more than 6,500 ves­sels in more than 100 coun­tries and deli­vers aro­und 175 ves­sels annu­a­l­ly to cus­to­mers worl­dwi­de. Based on its uni­que, stan­dar­di­sed ship-design con­cept Damen is able to gua­ran­tee con­sis­tent qua­li­ty.

Damen’s focus on stan­dar­di­sa­tion, modu­lar con­struc­tion and kee­ping ves­sels in sto­ck lea­ds to short deli­ve­ry times, low ‘total cost of owner­ship’, high resa­le valu­es and reli­a­ble per­for­man­ce. Fur­ther­mo­re, Damen ves­sels are based on tho­ro­u­gh R&D and pro­ven tech­no­lo­gy.

Damen offers a wide ran­ge of pro­ducts, inclu­ding tugs, wor­k­bo­ats, naval and patrol ves­sels, high spe­ed craft, car­go ves­sels, dre­d­gers, ves­sels for the offsho­re indus­try, fer­ries, pon­toons and supe­rya­chts.

For near­ly all ves­sel types Damen offers a broad ran­ge of ser­vi­ces, inclu­ding main­te­nan­ce, spa­re parts deli­ve­ry, trai­ning and the trans­fer of (shi­pbu­il­ding) know-how. Damen also offers a vari­e­ty of mari­ne com­po­nents, such as noz­z­les, rud­ders, win­ches, anchors, anchor chains and ste­el wor­ks.

Damen Shi­pre­pair & Con­ver­sion (DSC) has a worl­dwi­de network of eigh­te­en repair and con­ver­sion yar­ds of whi­ch twel­ve are loca­ted in Nor­th West Euro­pe. Faci­li­ti­es at the yar­ds inclu­de more than 50 floa­ting (and cove­red) dry­do­c­ks, inclu­ding the lon­gest, 420 x 80 metres, and the widest, 405 x 90 metres, as well as slo­pes, ship lifts and indo­or halls. Pro­jects ran­ge from the sma­l­lest sim­ple repairs thro­u­gh Cla­ss’ main­te­nan­ce to com­plex refits and the com­ple­te con­ver­sion of lar­ge offsho­re struc­tu­res. DSC com­ple­tes aro­und 1,300 repair and main­te­nan­ce jobs annu­a­l­ly, both at yar­ds as well as in ports and during voya­ge.


Man­ga­lia News, 29.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply