România, o destinație pentru 365 de zile de vacanță! [VIDEO]

0
466

Româ­nia, o des­ti­na­ție pen­tru 365 de zile de vacan­ță! Minis­te­rul Turis­mu­lui a lan­sat pri­mul clip de pro­mo­va­re a Roma­niei, după șap­te ani de la ulti­ma cam­pa­nie de publi­ci­ta­te. Fil­mul cuprin­de ima­gini repre­zen­ta­ti­ve pen­tru toa­te for­me­le de turism din țara noas­tră.

Poves­tea Româ­ni­ei şi a româ­ni­lor ade­vă­ra­ţi meri­tă redes­co­pe­ri­tă de noi toţi şi nu doar de turi­ş­tii stră­ini care sunt invi­ta­ţi, atât de inspi­rat, să explo­re­ze oameni şi locuri, monu­men­te şi legen­de din­tr-un alt timp şi fru­mu­seţi­le noas­tre din fie­ca­re ano­timp…

Şi, poa­te, noul clip publi­ci­tar dedi­cat Româ­ni­ei şi lan­sat zile­le aces­tea va fi un pri­lej — pen­tru unii din­tre noi — de a ne duce o cli­pă cu gân­dul la ceea ce spu­nea cân­d­va Octa­vian Paler: “Fie­ca­re om are o patrie. Res­tul sunt doar ţări”.

Sunt nume­roa­se des­ti­na­tii turis­ti­ce pre­zen­ta­te in clip. Nu am uitat niciun dome­niu care ar putea atra­ge turis­tii in Roma­nia. Avem, de la ima­gini cu monu­men­te UNESCO, la obiec­ti­ve uni­ce in lume, pei­sa­je de vis si chiar cadre care ilus­trea­za per­fect felul de a fi jovi­al al roma­nu­lui, pus pe dis­trac­tie. Acest pro­iect a fost un obiec­tiv pe care mi l‑am pro­pus inca de la pri­me­le zile ca minis­tru al Turis­mu­lui. Cli­pul este doar ince­pu­tul unei cam­pa­nii de pro­mo­va­re inte­gra­te, care va pune Roma­nia in prim-pla­nul aten­ti­ei tutu­ror”, a decla­rat minis­trul Turis­mu­lui, Bogdan Trif.


Man­ga­lia News, 19.03.2019.


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele