Profesorul Florin Colceag: „Elevii pleacă demotivaţi total de la şcoală şi sunt convinşi că sunt foarte proşti, pentru că nu fac faţă manualului”

0
479
Booking.com

Ele­vi­lor nu li se ofe­ră ce au nevoie.Ne batem joc de tim­pul lor. Ei stau 20 de ani în şcoa­lă, până ter­mi­nă facul­ta­tea. Sunt 20 de ani din via­ţa unui om care sunt prost fruc­ti­fi­ca­ţi.

Aici este pro­ble­ma. Dacă ne dă cine­va 20 de ani de via­ţă, nu spu­nem mulţu­mesc? Dar dacă ne ia 20 de ani? De ce şcoa­la este o puş­că­rie? Nu este decla­ra­ţia mea, ci a Con­do­le­e­zei Rice, fos­ta şefă de cabi­net a lui Bush. A ajuns la ace­ea­şi con­clu­zie şi a făcut decla­ra­ţia la CNN: Școa­la este o puş­că­rie, copi­ii abia aşteap­tă să ple­ce de la şcoa­lă, la fel ca deţi­nu­ţii care vor să sca­pe de puş­că­rie. Când ea poa­te fi un loc minu­nat, tem­plul cunoa­ş­te­rii, dacă ceea ce li se ofe­ră ele­vi­lor cores­pun­de cu nevo­i­le lor.

Dacă ei sunt sclavi pe plan­ta­ţie, făcând lucruri care nu-i inte­re­sea­ză, acest lucru este nociv. Drep­tu­ri­le fun­damen­ta­le ale copi­lu­lui sunt încăl­ca­te în acest moment. Dacă pro­fe­so­rul dă un mor­man de teme, copi­lul este unul din­tre lucră­to­rii cei mai chi­nui­ţi de pe pla­ne­tă, pen­tru că nu mai are timp liber. Ei chiar nu mai pot face nimic, pen­tru că tre­bu­ie să-şi facă teme­le, care sunt prost gân­di­te, prost con­ce­pu­te, inu­ti­le şi dău­nă­toa­re. Ei sunt bol­navi, au oase­le fra­gi­le, pen­tru că stau foar­te mult timp pe sca­un, pen­tru a citi sau pen­tru a scrie. Sănă­ta­tea le este com­pro­mi­să. Sunt gene­ra­ţii întregi care sufe­ră din aceas­tă cau­ză.

Școa­la înseam­nă com­pe­ti­ție con­ti­nuă, de la ore­le de sport până la note­le la mate­ma­ti­că. Este nor­mal să fie aşa?

Flo­rin Col­ceag: Şi aceas­tă com­pe­ti­ţie este greşit apli­ca­tă. Ele­vii tre­bu­ie să înveţe să coo­pe­re­ze. Copi­ii nu tre­bu­ie să se întrea­că între ei, ci tre­bu­ie să se aju­te. Pe de altă par­te, copi­ii tre­bu­ie să ajun­gă să se bucu­re de ceea ce fac. Ei nu se bucu­ră. Sunt demo­ti­va­ţi, apoi nu mai vor să mear­gă la şcoa­lă. Tre­bu­ie să găsim alte for­me de edu­ca­ţie.

Nu avem în faţă niş­te copii care să aibă o cere­re şi să pri­meas­că o ofer­tă din par­tea şco­lii. Dacă ne uităm cu atenţie la curi­o­zi­ta­tea copi­i­lor de 10 ani, este aproa­pe zero. Atât de tare igno­ră şcoa­la curi­o­zi­ta­tea lor, dorinţa lor de cunoa­ş­te­re, încât se toceş­te curi­o­zi­ta­tea. Mai este un fapt extra­or­di­nar: dacă nu exis­tă dia­lo­gul lor cu pro­fe­so­rul, de la min­te la min­te, şcoa­la nu este uma­nă.

Dacă dia­lo­gul aces­ta nu exis­tă, iar ei sunt doar niş­te saci care tre­bu­ie să fie înfun­da­ţi cu infor­ma­ţie, după 10 ani se blo­chea­ză cre­ş­te­rea inte­li­genţei, după 12 ani, cre­ş­te­rea cre­a­ti­vi­tă­ţii devi­ne zero şi atunci devin adulţi cu min­te de copii. Ei nu mai evo­lu­ea­ză. Şi în aceas­tă situ­a­ţie se află pes­te 87% din ome­ni­re. Tre­bu­ie să înţe­le­gem că în epo­ca actu­a­lă tre­bu­ie să des­chi­dem alt­fel de pro­gra­me de for­ma­re a per­so­na­li­tă­ţii. Prin fap­tul că ei tocesc, repro­duc şi iau o notă, îi con­dam­năm. Este total­men­te greşit.

Tre­bu­ie să ajun­gem să punem la punct un sis­tem de eva­lu­a­re care să nu mai fie inhi­bi­tor. Sis­te­mul cu note nu spu­ne nimic şi con­du­ce la ceva teri­bil. Note­le de la 1 la 10 şi fap­tul că exa­me­ne­le la liceu se dau pe media ante­ri­oa­ră, plus rezul­ta­tul la exa­men, şi sala­ri­i­le proas­te ale pro­fe­so­ri­lor au con­dus la o coru­pţie de necre­zut şi la şan­taj emoţio­nal la adre­sa părinţi­lor, care tre­bu­ie să se ducă la pro­fe­sor cu ceva. Este un can­cer soci­al care tre­bu­ie extir­pat.

Citiți con­ti­nu­a­rea aici.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele