Primarul Mangaliei a scos angajații municipalității la curățenia de primăvară

0
636

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei a scos anga­ja­ții muni­ci­pa­li­tă­ții la cură­țe­nia de pri­mă­va­ră.

Oda­tă cu veni­rea pri­mă­ve­rii, anga­ja­ții Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia s‑au impli­cat activ într‑o acțiu­ne de cură­țe­nie, ini­ția­tă de edi­lul Radu Cris­ti­an. Aproa­pe 50 de func­țio­nari publici, aju­tați de mun­ci­tori ai Dire­cţi­ei Gos­po­dă­ri­re Urba­nă şi Ser­vi­cii de Uti­li­tă­ţi Publi­ce, au par­ti­ci­pat la lucră­ri­le de salu­bri­za­re și igie­ni­za­re pe mai mul­te străzi din oraș. Dotați cu gre­ble, lopeți, mături și saci mena­jeri, anga­ja­ții Pri­mă­ri­ei care au în atri­bu­ți­i­le spe­ci­fi­ce res­pon­sa­bi­li­tăți lega­te de gos­po­dă­ri­rea ora­șu­lui, au lăsat pen­tru o zi acti­vi­ta­tea de birou și au mers pe teren să igie­ni­ze­ze stră­zi­le, dorind ast­fel să ofe­re un exem­plu și pen­tru anga­ja­ții altor insti­tu­ții.

S‑a inter­ve­nit cu lucră­ri­le de salu­bri­za­re pe spa­ți­i­le verzi și în par­cul situ­at pe stra­da Oituz, la intra­rea în oraș, din­spre comu­na Albești. Pe par­cur­sul între­gii zile, ei au gre­blat, au strâns res­tu­ri­le mena­je­re, vege­ta­ția usca­tă de pe sol, dar și alte rezi­duuri arun­ca­te la întâm­pla­re pe spa­ți­ul ver­de, au toa­le­tat copa­cii și gar­du­ri­le vii. Guno­i­ul a fost colec­tat în pes­te o sută de saci mena­jeri, fiind ridi­cat de anga­ja­ții soci­e­tă­ții loca­le de salu­bri­za­re.

”Prin aces­te acțiuni, dorim să fim noi, func­țio­na­rii publici, un exem­plu pen­tru cetă­țe­nii ora­șu­lui, alte insti­tu­ții publi­ce și pri­va­te, dar și pen­tru aso­ci­a­ți­i­le de pro­pri­e­tari, să ni se ală­tu­re în acest pro­iect. În peri­oa­da urmă­toa­re, vom scoa­te la cură­țe­nie și alți func­țio­nari publici din cadrul direc­ți­i­lor sub­or­do­na­te Pri­mă­ri­ei și Con­si­li­u­lui Local. Pen­tru a avea un oraș curat și îngri­jit, toți locu­i­to­rii tre­bu­ie să dea dova­dă de simț civic. De ase­me­nea, mi-aș dori să facem front comun cu toa­te enti­tă­ți­le publi­ce și pri­va­te, soci­e­ta­te civi­lă, sim­pli cetă­țeni, pen­tru a păs­tra și res­pec­ta cură­țe­nia în oraș, dar și lucră­ri­le edi­li­ta­re efec­tu­a­te până acum”, a decla­rat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an. El a mai spus că are nevo­ie de spri­ji­nul tutu­ror locu­i­to­ri­lor pen­tru a trans­for­ma Man­ga­lia într-un oraș cu ade­vă­rat euro­pean.

”Încă de anul tre­cut, am înce­put să inves­tim mai mult în infras­truc­tu­ra turis­ti­că și ruti­e­ră, ame­na­jări pei­sa­gis­ti­ce, spa­ţii de joa­că, rea­bi­li­ta­rea car­ti­e­re­lor din oraș, însă efor­tul nos­tru este zădăr­ni­cit, dacă unii con­ci­ta­dini dis­trug mobi­li­e­rul urban, arun­că gunoa­i­le pe spa­ți­ul ver­de sau direct pe stra­dă și nu înțe­leg să res­pec­te inves­ti­ți­i­le făcu­te de muni­ci­pa­li­ta­te”, a mai pre­ci­zat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an. În pre­zent, la nive­lul loca­li­tă­ții, con­ti­nuă lucră­ri­le de ame­na­ja­re a intră­ri­lor în blo­curi și a ale­i­lor adia­cen­te, pre­cum și alte lucrări de cură­țe­nie de pri­mă­va­ră.


Man­ga­lia News, 01.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply