Primăria Mangalia lucrează la parcări, alei pietonale și spații verzi [FOTO]

1
1014

Pri­mă­ria Man­ga­lia lucrea­ză la par­cări, alei pie­to­na­le și spa­ții verzi.

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a înce­put lucră­ri­le de cură­țe­nie și igie­ni­za­re pe locul fos­te­lor gara­je demo­la­te recent, în mai mul­te zone ale ora­șu­lui. Într‑o pri­mă eta­pă, ast­fel de lucrări se deru­lea­ză în zona stră­zii Roze­lor, unde, ulte­ri­or, vor fi ame­na­ja­te par­că­ri­le de reșe­din­ță. Ast­fel, se ridi­că molo­zul și res­tu­ri­le de con­struc­ții răma­se de la gara­je­le demo­la­te, se nive­lea­ză tere­nul și se cre­a­ză ast­fel spa­ții pen­tru ca loca­ta­rii să-și poa­tă par­ca mași­ni­le, până la deli­mi­ta­rea par­că­ri­lor de reșe­din­ță.

În para­lel, în ace­lași car­ti­er, con­ti­nuă lucră­ri­le de monta­re a pave­le­lor, pe ale­i­le pie­to­na­le și cele adia­cen­te din jurul blo­cu­ri­lor, pre­cum și pe cele de acces în blo­curi. Alte inter­ven­ții pe dome­ni­ul public con­stau în desfi­in­ța­rea gar­du­ri­lor meta­li­ce din peri­me­trul blo­cu­ri­lor și ame­na­ja­rea spa­ți­i­lor verzi, dar și plan­ta­rea de flori și gazon.

”Oda­tă cu veni­rea pri­mă­ve­rii, con­ti­nu­ăm lucră­ri­le de între­ți­ne­re și moder­ni­za­re a dome­ni­u­lui public. Am înce­put cu dega­ja­rea tere­nu­lui de molo­zul lăsat în urmă, de către pro­pri­e­ta­rii care și-au demo­lat gara­je­le și nu au adus tere­nul la sta­rea ini­ția­lă, pen­tru a evi­ta poten­ți­a­le­le acci­den­te în aces­te zone. Tot­o­da­tă, pe mai mul­te străzi din acest car­ti­er, con­ti­nu­ăm monta­rea pave­le­lor pe tro­tu­a­re și pe ale­i­le de acces în blo­curi. În plus, am scos la cură­țe­nie anga­ja­ții Pri­mă­ri­ei și în fie­ca­re săp­tămâ­nă vom igie­ni­za câte un car­ti­er. Pen­tru a avea un oraș îngri­jit, toți locu­i­to­rii Man­ga­li­ei tre­bu­ie să înțe­lea­gă că acest efort este în zadar, dacă nu păs­trăm cură­țe­nia”, a pre­ci­zat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an.

Lucră­ri­le de sis­te­ma­ti­za­re a car­ti­e­re­lor ora­șu­lui vor con­ti­nua și în alte zone unde au exis­tat gara­je, prin ame­na­ja­rea par­că­ri­lor de reșe­din­ță, alei pie­to­na­le, spa­ții verzi și locuri de joa­că.


Man­ga­lia News, 06.03.2019. (Comu­ni­cat pri­mit de le biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. In Man­ga­lia, Str. Cal­la­tis Bl. MG 31–29, cand dara­mati gara­je­le domn pri­mar? Cat mai stam cu tiga­nia in fata blo­cu­ri­lor? Juma­ta­te din ele sunt pe post de maga­zii, de ani buni n‑au mai intrat masini aco­lo! S‑a umflat asfal­tul de nici usi­le nu se mai des­chid! Alte doua sunt pe post de ate­li­e­re, n‑au nicio trea­ba cu par­ca­rea masi­ni­lor. Dom­nu­le pri­mar, ati spus ca veti face din Man­ga­lia un oras fru­mos, civi­li­zat, fara gara­je, fara magher­ni­te, con­struc­tii ine­ste­ti­ce etc. Va rugam tre­ceti la trea­ba si faceti ce-ati pro­mis pen­tru ca Man­ga­lia sa ara­te ca un oras Euro­pean nu unul bal­ca­nic ca acum.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele