Pregătiri pentru sezonul estival. „Trebuie să stopăm manelizarea şi dughenizarea excesivă a litoralului!”

0
852

CUGET LIBER: Pre­gă­tiri pen­tru sezo­nul esti­val. „Tre­bu­ie să sto­păm mane­li­za­rea şi dughe­ni­za­rea exce­si­vă a lito­ra­lu­lui!”

Chiar dacă afa­ră încă este des­tul de răcoa­re, pe lito­ral au înce­put pre­gă­ti­ri­le pen­tru noul sezon esti­val. Luna mar­tie este ca şi dusă, iar, la fine­le lunii apri­lie, de Paș­te, şi apoi de 1 Mai sunt deja aştep­ta­ţi pri­mii turi­şti. Prin sta­ţiuni deja se lucrea­ză, une­le hote­luri sunt în reno­va­re, auto­ri­tă­ţi­le loca­le se orga­ni­zea­ză şi ele pen­tru a face cură­ţe­nie. Să spe­răm însă, că de data aceas­ta, nu va mai fi doar o spo­ia­lă şi că, sta­ţiu­ni­le îşi vor schim­ba în sfârşit înfă­ţi­şa­rea pono­si­tă sau cea de tal­cioc.

Cu pri­le­jul Zilei Mondi­a­le a Con­su­ma­to­ri­lor, mar­ca­tă vineri şi la Con­stanţa, comi­sa­rul şef al Comi­sa­ri­a­tu­lui Judeţean pen­tru Pro­te­cţia Con­su­ma­to­ri­lor Con­stanţa, Horia Con­stan­ti­ne­scu, a lan­sat un sem­nal de alar­mă în ce pri­veş­te lito­ra­lul româ­nesc. Aces­ta a anu­nţat că va lua la pas sta­ţiu­ni­le pen­tru a dis­cu­ta cu auto­ri­tă­ţi­le şi a porni o cam­pa­nie de dedu­ghe­ni­za­re a lito­ra­lu­lui româ­nesc.

Tre­bu­ie să ne asu­măm fap­tul că ceea ce se aude pe la colţuri este real: turis­mul româ­nesc pe lito­ral este în scă­de­re faţă de cre­ş­te­rea unor alte zone simi­la­re din Euro­pa. Tre­bu­ie să ne asu­măm că lucru­ri­le nu stau la nive­lul la care ne-am aştep­ta. Ope­ra­to­rii eco­no­mici tre­bu­ie să înţe­lea­gă că aco­lo unde vin turi­şti mulţi, de cali­ta­te, chiar cu posi­bi­li­tă­ţi finan­ci­a­re redu­se, dar de cali­ta­te, turis­mul poa­te fi pro­mo­vat şi poa­te deve­ni o recla­mă în sine pen­tru sezo­nul urmă­tor”, este de păre­re Horia Con­stan­ti­ne­scu.

Şeful OPC Con­stanţa con­si­de­ră că turis­mul româ­nesc are nevo­ie de o împros­pă­ta­re şi renu­nţa­rea la impro­vi­za­ţii şi dughe­ne.

Nu am reu­şit să accep­tăm ide­ea că un come­rţ în dughea­nă ne ase­mu­ieş­te cu Pakis­ta­nul şi nici­de­cum cu o sta­ţiu­ne euro­pea­nă. Tre­bu­ie să înţe­le­gem că mane­li­za­rea şi dughe­ni­za­rea exce­si­vă a lito­ra­lu­lui nu pot atra­ge decât o anu­me cate­go­rie de turi­şti care nu apre­cia­ză nea­pă­rat efor­tu­ri­le celor care înţe­leg să inves­teas­că şi nici nu aduc nea­pă­rat veni­turi mari ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici, ci, mai mult, fac chiar să cobo­a­re ofer­ta din ce în ce mai tare. Turis­mul româ­nesc are nevo­ie de o cură­ţa­re şi o scu­tu­ra­re. Pen­tru acest lucru tre­bu­ie să adu­cem ală­tu­ri pri­mari, tre­bu­ie să‑i facem să înţe­lea­gă că auto­ri­za­rea fun­cţio­nă­rii dughe­ne­lor nu va adu­ce decât dis­tru­ge­rea sta­ţiu­ni­lor, să‑i facem să înţe­lea­gă pe cei care vor să facă inves­ti­ţii pe lito­ral că aces­tea tre­bu­ie să fie la nive­lul celor care au făcut lucruri fru­moa­se şi nu la nive­lul celor care doresc să se căpă­tu­ias­că în două luni de vară cât pen­tru un an întreg”, susţi­ne Horia Con­stan­ti­ne­scu.

Ope­ra­to­rii eco­no­mici vor comu­ni­ca­re cu auto­ri­tă­ţi­le

La rân­dul său, preşe­din­te­le Fede­ra­ţi­ei Aso­ci­a­ţi­i­lor de Pro­mo­va­re Turis­ti­că, Cori­na Mar­tin, con­si­de­ră că mobi­li­za­rea şi sta­bi­li­rea unei punţi de comu­ni­ca­re între agenţii eco­no­mici şi auto­ri­tă­ţi ar tre­bui să se facă mult îna­in­te de debu­tul sezo­nu­lui esti­val.

Aştep­tăm în fie­ca­re an să vină un minis­tru al turis­mu­lui, even­tu­al cu o zi îna­in­te de des­chi­de­rea sezo­nu­lui sau cu două, şi abia atunci să ne adu­năm cu toţii şi să ne orga­ni­zăm. Nu cred că e cazul să mai aştep­tăm să vină un minis­tru cu o zi îna­in­te de 1 Mai, ci tre­bu­ie să ini­ţi­em un demers, pen­tru o întâl­ni­re mult mai devre­me. Sun­tem la jumă­ta­tea lunii mar­tie. Ime­di­at vine Paş­te­le şi apoi 1 Mai şi nu cred că întâl­ni­rea ace­ea ar rezol­va foar­te mul­te lucruri. Cred că e cazul să ne întâl­nim între noi mult mai devre­me”, lansea­ză ape­lul Cori­na Mar­tin, solicitându‑i pre­fec­tu­lui judeţu­lui, Dan Jea­că, să se impli­ce şi să‑i adu­ne la dis­cu­ţii pe ope­ra­to­rii eco­no­mici din turis­mul de pe lito­ral.

Nu mai merg pe lito­ra­lul româ­nesc pen­tru că aco­lo sunt ser­vi­cii de proas­tă cali­ta­te!”

Şeful OPC Con­stanţa sub­li­ni­a­ză fap­tul că atunci când se prac­ti­că ser­vi­cii de proas­tă cali­ta­te are de sufe­rit întreg lito­ra­lul româ­nesc, nu doar cei care le prac­ti­că.

Tre­bu­ie să înţe­le­gem că turi­ş­tii care cal­că pra­gul unor hote­luri jal­ni­ce sau au par­te de ser­vi­cii proas­te vor­besc des­pre lito­ra­lul româ­nesc şi nu se iden­ti­fi­că nea­pă­rat cu res­pec­ti­vul ope­ra­tor eco­no­mic. Ei spun că a fost fru­mos la mare sau nu a fost fru­mos la mare, că s‑au îmbol­nă­vit la mare şi nici­de­cum la Gigi SRL care avea mân­ca­re stri­ca­tă. Ei vor spu­ne: «Nu mai merg pe lito­ra­lul româ­nesc pen­tru că aco­lo ser­vi­ci­i­le sunt de proas­tă cali­ta­te”» şi aduc ast­fel o pată nea­gră şi pe obra­zul celor care înţe­leg să desfă­şoa­re aceas­tă acti­vi­ta­te la nive­lul exi­genţe­lor zile­lor noas­tre”, este de păre­re Horia Con­stan­ti­ne­scu.

(Autor: Andre­ea PERHAIŢĂcugetliber.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply