PESTE O TONĂ DE DROGURI DE MARE RISC, CAPTURATĂ DE POLIȚIȘTI [VIDEO]

0
1472

Poli­țiș­tii de la com­ba­te­rea cri­mi­na­li­tă­tii orga­ni­za­te din Bucu­rești, Con­stan­ța și Tul­cea, sub coo­do­na­rea D.I.I.C.O.T. – Struc­tu­ra Cen­tra­lă, inves­ti­ghea­ză mai mul­te per­soa­ne impli­ca­te într-un caz com­plex de tra­fic de dro­guri de mare risc. Pes­te o  tonă de cocai­nă a fost indis­po­ni­bi­li­za­tă.

În dimi­nea­ța zilei de 22 mar­tie a.c., poli­țiș­tii de la com­ba­te­rea cri­mi­na­li­tă­ții orga­ni­za­te din Tul­cea au fost sesi­zați de poli­țiș­tii Pos­tu­lui de Poli­ție Sari­chi­oi cu pri­vi­re la fap­tul că, în noap­tea de 21/22 mar­tie a.c., în apro­pi­e­rea loca­li­tă­ții Zebil, jude­țul Tul­cea, se aflau sta­țio­na­te două auto­tre­nuri înma­tri­cu­la­te în alt stat și un auto­fur­gon înma­tri­cu­lat în Româ­nia.

Din cer­ce­tări a rezul­tat că un grup de per­soa­ne (prin­tre care și con­du­că­to­rii auto ai auto­ve­hi­cu­le­lor men­țio­na­te) ar fi rea­li­zat o ope­ra­țiu­ne de descărcare/încărcare a unor pache­te.  Însă, pe fon­dul negli­jen­ței în mani­pu­la­re, unul din­tre pache­te a fost uitat în par­ca­rea res­pec­ti­vă.

Poli­țiș­tii din loca­li­ta­tea Sari­chi­oi au con­sta­tat că pache­tul  con­ți­nea o sub­stan­ță albă, pul­ve­ru­len­tă, care era amba­la­tă în folie de plas­tic.

A fost ana­li­zat con­ți­nu­tul res­pec­ti­vu­lui pachet în cadrul labo­ra­to­ru­lui Bri­gă­zii de Com­ba­te­re a Cri­mi­na­li­tă­ții Orga­ni­za­te Con­stan­ța, sta­bi­lin­du-se că este vor­ba de cocai­nă.

Tot în cur­sul zilei de 22 mar­tie a.c., poli­țiș­tii de cri­mă orga­ni­za­tă din Tul­cea au fost înști­in­țați de poli­țiș­tii Pos­tu­lui de Poli­ție Sf. Ghe­or­ghe cu pri­vi­re la fap­tul că, pe pla­ja comu­nei, la 2 kilo­me­tri în direc­ția ora­șu­lui Suli­na, se află o bar­că ava­ri­a­tă, răs­tur­na­tă, iar pe mal se găsesc mai mul­te pache­te amba­la­te în mate­ri­al plas­tic, con­ținând o sub­stan­ță albă, pul­ve­ru­len­tă.

Ana­li­ze­le ulte­ri­oa­re, efec­tu­a­te în labo­ra­to­rul B.C.C.O. Con­stan­ța, au con­fir­mat că era vor­ba tot de cocai­nă.

Ast­fel, la nive­lul D.I.I.C.O.T. — B. T. Tul­cea s‑a întoc­mit dosar penal pen­tru tra­fic de dro­guri de mare risc, fiind con­sti­tu­i­tă o echi­pă de cer­ce­ta­re com­ple­xă, for­ma­tă din pro­cu­rori  D.I.I.C.O.T. — Struc­tu­ra Cen­tra­lă, S.T. Con­stan­ta și B.T. Tul­cea, pre­cum și poli­țiști de la com­ba­te­rea cri­mi­na­li­tă­ții orga­ni­za­te, care au efec­tu­at cer­ce­ta­rea zonei în care se afla bar­ca scu­fun­da­tă.

În acti­vi­tăți au fost angre­nați și poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră Româ­ne.

Au fost des­co­pe­riți 36 de saci, con­ținând pache­te sus­cep­ti­bil a con­ți­ne cocai­nă, aceștia fiind ulte­ri­or trans­por­tați la sedi­ul B.C.C.O. Con­stan­ta, pen­tru exper­ti­za­re.

Rezul­ta­te­le ana­li­ze­lor au con­fir­mat că este vor­ba de cocai­nă, can­ti­ta­tea fiind de pes­te 1.040 de kg.

În pre­zent, în cau­ză sunt două per­soa­ne ares­ta­te pre­ven­tiv, echi­pe­le de anche­tă având un cerc de sus­pecți bine con­tu­rat.

Cer­ce­tă­ri­le con­ti­nuă în vede­rea docu­men­tă­rii între­gii acti­vi­tăți infrac­țio­na­le și a depis­tă­rii tutu­ror per­soa­ne­lor impli­ca­te, în cau­ză fiind dis­pu­se mai mul­te măsuri asi­gu­ră­to­rii.

Acțiu­nea a bene­fi­ci­at de spri­ji­nul sca­fan­dri­lor Găr­zii de Coas­tă, Direc­ți­ei Ope­ra­țiuni Spe­ci­a­le din cadrul Poli­ți­ei Româ­ne și poli­țiș­ti­lor din cadrul inspec­to­ra­te­lor de poli­ție jude­țe­ne Tul­cea și Con­stan­ta.


Man­ga­lia News, 26.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele