Percheziții la persoane bănuite de contrabandă. 23.000 de țigarete și un autoturism, confiscate

0
1009

PERCHEZIȚII ALE  POLIȚIȘTILOR DE LA TRANSPORTURI.

Poli­țiș­tii Sec­ți­ei Regio­na­le de Poli­ție Trans­por­turi Con­stan­ța au efec­tu­at 9 per­che­zi­ții la per­soa­ne bănu­i­te de con­tra­ban­dă cu țiga­re­te. În urma cer­ce­tă­ri­lor, 3 băr­bați și o feme­ie au fost pla­sați sub con­trol judi­ci­ar.

La data de 25 febru­a­rie a.c., poli­țiș­tii de inves­ti­ga­ții cri­mi­na­le din cadrul  Sec­ți­ei Regio­na­le de Poli­ție Trans­por­turi Con­stan­ța au depis­tat în fla­grant două per­soa­ne, o feme­ie, în vâr­stă de 32 de ani, (cu dub­lă cetă­țe­nie româ­nă și mol­do­ve­neas­că), res­pec­tiv un băr­bat, de 41 de ani (cu cetă­țe­nie R. Mol­do­va) în timp ce transbor­dau din­tr-un auto­car, într-un auto­tu­rism, 22.000 de țiga­re­te fără tim­bre de acci­zare româ­nești.

Per­soa­ne­le în cau­ză inten­țio­nau să comer­ci­a­li­ze­ze țiga­re­te­le pe raza jude­țu­lui Con­stan­ța.

Ulte­ri­or, poli­țiș­tii au des­fă­șu­rat 9 per­che­zi­ții, pe raza jude­țu­lui Con­stan­ța, la domi­ci­li­i­le a doi băr­bați, cu vâr­ste de 57, res­pec­tiv 60 de ani. Ast­fel, au mai fost des­co­pe­ri­te și ridi­ca­te, în vede­rea con­fis­că­rii, 1.320 de țiga­re­te de diver­se mărci, fără tim­bru de acci­zare româ­nesc, pre­cum și bani, în lei şi în valu­tă. În urma per­che­zi­ți­i­lor a fost indis­po­ni­bi­li­zat și un auto­tu­rism.

Poli­țiș­tii con­stăn­țeni au luat măsu­ra reți­ne­rii pen­tru 24 de ore, față de trei băr­bați, iar la data de 26 febru­a­rie a.c. au fost pre­zen­tați Par­che­tu­lui de pe lân­gă Jude­că­to­ria Con­stan­ța, care a luat măsu­ra con­tro­lu­lui judi­ci­ar.  De ase­me­nea, feme­ia de 32 de ani a fost pla­sa­tă sub con­trol judi­ci­ar.

Cer­ce­tă­ri­le con­ti­nuă sub aspec­tul săvâr­și­rii infrac­țiu­nii de con­tra­ban­dă.


Man­ga­lia News, 01.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply