OLIMPIADA GIMNAZIILOR’ la BASCHET, etapa județeană, a fost câștigată de echipa Școlii ”Gala Galaction” din Mangalia [galerie FOTO]

0
1636

”Este pri­mă­va­ră, este peri­oa­da olim­pi­a­de­lor șco­la­re. ”OLIMPIADA GIMNAZIILOR” eta­pa jude­țea­nă, în acest an șco­lar a fost un suc­ces pen­tru echi­pa de bas­chet a Șco­lii Gim­na­zi­a­le ”Gala Galac­tion” din Man­ga­lia. De ce?…, vă veți între­ba. Pen­tru că șap­te băieți talen­tați, ambi­țioși și dor­nici de vic­to­rie au ocu­pat Locul I și vor repre­zen­ta școa­la și jude­țul în faza zona­lă, ală­tu­ri de spor­tivi din jude­țe­le Buzău, Brăi­la, Galați, Tul­cea, Vran­cea și Con­stan­ța.

FELICITĂRI, ECHIPEI! FELICITĂRI, BĂIEȚILOR! Ei sunt: RĂDULESCU ADRIAN și CONDRUȚ ȘTEFAN, din cla­sa a VIII‑a B, CIOBĂNEL ANDREI, OMER EDIS și HAȘEGAN MIHNEA, cla­sa a VII‑a B, pre­cum și cele două rezer­ve — COLESNIAC ALEXANDRU și LARIE CARLOS, elevi ai cla­sei a VIII‑a B, res­pec­tiv a VIII‑a C. În faze­le cali­fi­că­rii au fost pre­zenți și AMIR IZETVIII‑a A și VILĂU MATEIVIII‑a C.

Urez mult suc­ces echi­pei, în com­pe­ti­ți­i­le vii­toa­re (luna apri­lie), îi feli­cit pe băieți pen­tru ambi­ția, dăru­i­rea și fair-pla­yul dove­dit în meciu­ri­le dis­pu­ta­te în Con­stan­ța și nu pot uita să feli­cit supor­te­rii, dedi­cați cu trup și suflet aces­tei com­pe­ti­ții: părin­ții aces­tor spor­tivi, care sus­țin echi­pa din toa­te punc­te­le de vede­re, inclu­siv finan­ci­ar.

SUCCES, ÎN ETAPA VIITOARE!” (Prof. Lia Cris­ti­an, antre­nor).


Man­ga­lia News, Luni, 4 mar­tie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply