O ZI, SENATOR!” — vizită la Parlamentul României a elevilor de la Limanu, în cadrul programului „Școala altfel” [galerie FOTO]

0
821

Școa­la alt­fel” este un pro­gram națio­nal al cărui scop este să con­tri­bu­ie la dezvol­ta­rea com­pe­ten­ței de învă­ța­re și a abi­li­tă­ți­lor socio-emo­țio­na­le în rân­dul copi­i­lor preșcolari/elevilor. Drept pen­tru care, una din­tre acti­vi­tă­ți­le des­fă­șu­ra­te a fost “O zi, sena­tor!” — vizi­tă la Par­la­men­tul Româ­ni­ei, cu par­ti­ci­pa­re la o ședin­ță de plen in Senat.

Aceas­tă vizi­tă a avut loc la invi­ta­ția dom­nu­lui sena­tor Nico­lae Moga și cu sus­ți­ne­rea dom­nu­lui pri­mar Daniel Geor­ges­cu. Ele­vii au fost aștep­tati cu o masă cal­dă, după care au avut par­te de o lec­ție edu­ca­ti­vă, în Pala­tul Par­la­men­tu­lui, cu o dura­tă de apro­xi­ma­tiv două ore.

In afa­ra turu­lui obiș­nu­it de vizi­ta­re a insti­tu­ți­ei, gru­pul de 120 de elevi a avut un dia­log cu dom­nul sena­tor, punând intre­bari la care dum­ne­a­lui a răs­puns cu ama­bi­li­ta­te.

Mul­țu­mim pe aceas­tă cale tutu­ror celor impli­cați in aceas­tă acti­vi­ta­te.

Direc­tor, prof. Ivas­cu Mari­ne­la Gela.

Mai mul­te foto­gra­fii, AICI.


Man­ga­lia News, 27.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply