Niascharian — Să Renaștem! Trilogie istorică. Partea I — despre cea mai veche scriere din lume, cea de la Tărtăria [VIDEO]

0
382
Booking.com

Nias­cha­ri­an — Să Renaș­tem! Tri­lo­gie isto­ri­că. Par­tea I — des­pre cea mai veche scri­e­re din lume, cea de la Tăr­tă­ria [VIDEO].

Pri­mul docu­men­tar al tri­lo­gi­ei ’ ”Nias­cha­ri­an”, film dedi­cat celei mai vechi scri­eri din lume si con­ti­nu­i­tă­ții sale ca si scri­e­re sacră pe par­cur­sul a cca. 8 mile­nii, pe teri­to­ri­ul actu­al al Româ­ni­ei. “Nias­cha­ri­an — Să Renaș­tem” pre­zin­tă arte­fac­te în pre­mie­ră, une­le la pri­ma fil­ma­re, cum sunt Amu­le­te­le de la Tar­ta­ria, Tabli­te­le din plumb din Teza­u­rul de la Sina­ia, Codex Rohon­czi, Biblia lui Wul­fi­l­la, Gre­sia de la Cosauti etc.

NIASCHARIAN – Un film extra­or­di­nar în care savan­ții stră­ini con­fir­mă pri­ma scri­e­re din lume – cea de la Tăr­tă­ria. Tre­bu­ie să îl vezi!

”Ce poa­te fi mai plă­cut decât să vezi nume mari ale arhe­o­lo­gi­ei și isto­ri­ei inter­națio­na­le spu­nând că pri­ma scri­e­re din lume este cea de la Tăr­tă­ria și că cea mai veche civi­li­za­ție este cea care s-a for­mat la noi, de-a lun­gul Dună­rii?

Ei bine, regi­zo­rul Leo­nar­do Tonit­za a reu­șit un lucru extra­or­di­nar: să fil­meze arte­fac­te sen­zațio­na­le cum ar fi Amu­le­te­le de la Tăr­tă­ria, Tăbli­țe­le din plumb din Teza­u­rul de la Sina­ia, Code­xul Rohon­czi, Biblia lui Wul­fi­l­la, Gre­sia de la Cosă­uți și mul­te alte­le și, în ace­lași timp, să obți­nă inter­viuri de excep­ție de la  impor­tanți cer­ce­tă­tori stră­ini și români în legă­tu­ră cu cea mai veche scri­e­re și cea mai veche civi­li­za­ție din lume.

Potri­vit regi­zo­ru­lui, pri­mul docu­men­tar al tri­lo­gi­ei ‘”Nias­cha­ri­an”, cel pe care îl puteți vizio­na mai jos, este un film dedi­cat celei mai vechi scri­eri din lume și con­ti­nu­i­tă­ții sale ca și scri­e­re sacră pe par­cur­sul a cca. 8 mile­nii, în teri­to­ri­ul actu­al al Româ­ni­ei. 

Cu spe­ran­ța că acest film va fi pen­tru toți româ­nii o sur­să de reve­la­ții, iar pen­tru detrac­to­rii isto­ri­ei noas­tre o pal­mă zdra­vă­nă pes­te cea­fă, vă invit să vă petre­ceți o oră și 17 minu­te ală­tu­ri de oameni care au lucruri impor­tan­te să vă împăr­tă­șeas­că. Vizio­na­re cu folos!” (Daniel Roxin).


Man­ga­lia News, 03.03.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele