MFP continuă și în luna martie emisiunile de titluri de stat pentru populație, în cadrul Programului Tezaur

0
585

MFP con­ti­nuă și în luna mar­tie emi­siu­ni­le de titluri de stat pen­tru popu­la­ție, în cadrul Pro­gra­mu­lui Teza­ur.

Româ­nii pot sub­scrie de luni, 4 mar­tie 2019, pen­tru patru noi emi­siuni de titluri de stat des­ti­na­te exclu­siv popu­la­ți­ei din cadrul Pro­gra­mu­lui Teza­ur, cu sca­den­țe la 1, 2, 3 și 5 ani şi dobânzi anu­a­le de 3,5%, 4%, 4,5% și, res­pec­tiv, 5%. Veni­tu­ri­le afe­ren­te sunt neim­po­za­bi­le.

Titlu­ri­le de stat pot fi cum­pă­ra­te:

· în peri­oa­da 4 – 22 mar­tie 2019, de la uni­tă­ți­le ope­ra­ti­ve ale Trez­o­re­ri­ei Sta­tu­lui;
· în peri­oa­da 4 – 21 mar­tie 2019, prin rețea­ua de ofi­cii poș­ta­le ale Com­pa­niei Națio­na­le Poș­ta Româ­nă, din medi­ul urban, iar în peri­oa­da 4 – 20 mar­tie 2019, din medi­ul rural.

Sunt eli­gi­bi­le per­soa­ne­le fizi­ce care au împli­nit vâr­sta de 18 ani la data efec­tuă­rii sub­scri­e­rii. A fost eli­mi­na­tă pla­fo­na­rea sume­lor care pot fi inves­ti­te de per­soa­ne­le fizi­ce în cadrul aces­tor emi­siuni.

Inves­ti­to­rii au posi­bi­li­ta­tea anu­lă­rii sub­scri­e­ri­lor deja efec­tu­a­te prin depu­ne­rea, în peri­oa­da de sub­scri­e­re, a unei cereri de anu­la­re. Ulte­ri­or, sub­scri­e­ri­le sunt ire­vo­ca­bi­le și nu mai pot fi anu­la­te.

Titlu­ri­le de stat sunt în for­ma dema­te­ria­li­za­tă şi au valoa­re nomi­na­lă de 1 leu. Dobân­da este plăti­bi­lă la ter­me­ne­le pre­vă­zu­te în pros­pec­tul de emi­siu­ne.

De ase­me­nea, titlu­ri­le de stat emi­se în cadrul Pro­gra­mu­lui Teza­ur pot fi trans­fe­ra­bi­le si se pot răs­cum­pă­ra în avans.

În cazul dece­su­lui, drep­tul de pro­pri­e­ta­te asu­pra titlu­ri­lor de stat se trans­fe­ră moș­te­ni­to­ri­lor, care pre­zin­tă docu­men­te­le lega­le care le ates­tă cali­ta­te.

Emi­te­rea titlu­ri­lor de stat pen­tru popu­la­ție va con­ti­nua pe par­cur­sul anu­lui 2019. În fie­ca­re lună peri­oa­da de sub­scri­e­re va fi de trei săp­tămâni iar matu­ri­tă­ți­le vor fi sta­bi­li­te în func­ție inte­re­sul mani­fes­tat de inves­ti­tori.

Pros­pec­tul de emi­siu­ne și ori­ce even­tu­a­le modi­fi­cări ale aces­tu­ia vor fi publi­ca­te pe www.mfinante.gov.ro, www.datoriepublica.mfinante.gov.ro, www.comunicatii.gov.ro, www.posta-romana.ro.


Man­ga­lia News, 04.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele