Masonii încă nu știu cum se simte Europa de când o conduce România și mai fac o Conferință [galerie FOTO]

0
665
Booking.com

Maso­nii încă nu știu cum se sim­te Euro­pa de când o con­du­ce Româ­nia și mai fac o Con­fe­rin­ță — “Impor­tan­ța pre­luă­rii de către Româ­nia a pre­șe­din­ți­ei Con­si­li­u­lui Uniu­nii Euro­pe­ne”.

Marți, 5 mar­tie 2019, la Con­stan­ța, Con­fe­rin­țe­le MLNR “Vii­to­rul Româ­ni­ei” au atins un vârf de sim­pa­tie și atrac­ti­vi­ta­te. Suc­ce­sul s‑a dato­rat vor­bi­tori­lor care au pro­fi­tat de tema foar­te gene­roa­să și de un public atent, curi­os, res­pec­tu­os și de bună cali­ta­te. Am văzut spea­keri bucu­roși, pri­ce­puți, foar­te impli­cați în temă și tare buni de gură.

Chiar și tână­rul pri­mar din Con­stan­ța, Dece­bal Făgă­dău ne‑a impre­sio­nat pe toți cu far­me­cul dum­ne­a­lui și al dis­cur­su­lui. Ne‑a făcut să îl cre­dem că dân­sul a fost șef de mic și că știe foar­te bine ce ne tre­bu­ie nouă ca să fie bine pen­tru toa­tă lumea aici, la malul mării. Atât de bine știe să vor­beas­că și să atra­gă aten­ția prin ce spu­ne, că nu ne mai îndo­im, dân­sul va fi un mare poli­ti­cian. Deo­cam­da­tă am aflat că pe aici avem Dună­re și Mare, avem port și legă­turi bune cu toa­tă lumea, inclu­siv pe la Bru­xe­l­les și mai recent chiar la Ban­ca Mondi­a­lă. Cu vii­to­rul stăm bine, la pre­zent mai e ceva de lucrat, dar putem să fim opti­miști.

Câte­va mici iro­nii la adre­sa guver­nă­rii ne-au pus pe gân­duri, dar nu des­pre poli­ti­că dis­cu­tăm noi aici.

Mai ales că, în des­chi­de­re, doam­na Ramo­na Măne­scu (năs­cu­tă în Con­stan­ța), încă euro­par­la­men­tar din 2007, ne‑a făcut o demon­stra­ție super­bă des­pre cum poți face tot ce tre­bu­ie în spri­ji­nul Româ­ni­ei, fără să te impre­sio­ne­ze devi­a­ți­i­le poli­ti­ce ale uno­ra sau alto­ra de lân­gă tine sau de la cele­lal­te tabe­re poli­ti­ce. Era chiar bucu­roa­să de reu­și­te­le noas­tre, une­le sur­prin­ză­toa­re, la nivel euro­pean, de când e Româ­nia la con­du­ce­re. Direc­ti­va cu gazul, de care mulți se fereau până acum, Direc­ti­va cu drep­tu­ri­le de autor și încă vreo 25 de acte nor­ma­ti­ve euro­pe­ne proas­pe­te, de se făcu­se liniș­te în sală, impre­sio­nați fiind noi aflând de hăr­ni­cia Româ­ni­ei, de când e șefă pes­te cei răi din Euro­pa.

Mul­țu­mim celor care au invitat‑o la con­fe­rin­ță, ca să ne adu­cem amin­te că și pe aici prin Româ­nia se dezvol­tă și ast­fel de doam­ne și deș­tep­te și fru­moa­se, nu numai din ace­lea pe care le vedem la tele­vi­zor.

Sur­pri­za serii a fost doam­na jude­că­tor Cris­ti­na Ramo­na Duță, în pre­zent vice-pre­șe­din­te al Tri­bu­na­lu­lui din Con­stan­ța, care ne‑a făcut să înțe­le­gem cum e cu noul Par­chet Euro­pean la care au ade­rat până acum doar 22 sta­te euro­pe­ne (lip­sesc Dane­mar­ca, Irlan­da, Rega­tul Unit, Sue­dia, Polo­nia și Unga­ria) și care va deve­ni func­țio­nal la sfâr­și­tul lui 2020. Putem spu­ne că știm aproa­pe totul. Nu știm dacă va fi Kove­si pro­cu­ror șef, subiec­tul fiind evi­tat cu deli­ca­te­țe. A fost plă­cut pen­tru toa­tă lumea să asis­tăm la expu­ne­rea rela­xa­tă a unui jude­că­tor care ne înva­ță cu ele­gan­ță că e mai bine să fim cuminți și să nu furăm cum­va bani euro­peni, că va fi de rău. Mult mai rău decât până acum. Doam­na jude­că­tor Duță s‑a des­cur­cat remar­ca­bil în fața noas­tră, fără gre­fi­er, fără avo­cați, pro­cu­rori etc, de unde putem să înțe­le­gem că, dacă ești pro­fe­si­o­nist, nu mai con­tea­ză con­tex­tul. Mul­țu­mim.

Ca întot­dea­u­na în ulti­ma vre­me, des­co­pe­rim că dom­nul mana­ger de la Radio Con­stan­ța, Daniel Sîr­bu e mai pri­ce­put decât tre­bu­ie și decât vor unii și vrea să ne ara­te că jur­na­liș­tii cunosc des­pre ce este vor­ba și sunt dis­puși să ne zică și nouă, mai ales că acum plo­uă cu știri fal­se. Dis­cur­sul dum­ne­a­lui a fost mai sobru decât ne aștep­tam dar foar­te bine întoc­mit deși ne obiș­nu­i­se cu glu­me, ane­c­do­te și povețe pli­ne de tâlc. În final ne‑a spus să fim liniș­tiți, știe dum­ne­a­lui că noi sun­tem mai deș­tepți decât ăștia cu ști­ri­le lor fal­se. 

Nu am reu­șit să văd în sală câți­va masoni ade­vă­rați care zic că vor să sus­ți­nă ast­fel de con­fe­rin­țe dar pro­ba­bil, ca de obi­cei, e vina mea.

Este însă bine pen­tru toa­tă lumea că suc­ce­sul unor ast­fel de con­fe­rin­țe este de necon­tes­tat chiar și la Con­stan­ța, unde soci­e­ta­tea civi­lă reac­țio­nea­ză cu încre­de­re, curi­o­zi­ta­te și res­pec­tul cuve­nit. Dacă mai faceți, mai venim.

Mai mult, în Zia­rul TIMPUL, 06-03-2019. Arti­col scris de Gigi Haleţ.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele