Licitaţia pentru corvete poate fi reluată. Şantierul Naval Constanţa a renunţat oficial la proces

0
939

Cur­tea de Apel Con­stanţa a luat act, mier­curi, de renu­nţa­rea Şan­ti­e­ru­lui Naval Con­stanţa la pro­ce­sul pri­vind lici­ta­ţia pen­tru cor­ve­te. Deci­zia poa­te fi ata­ca­tă cu recurs în ter­men de 30 de zile de la comu­ni­ca­re.

La Cur­tea de Apel Con­stanţa a avut loc, mier­curi, un nou ter­men în dosa­rul în care Şan­ti­e­rul Naval Con­stanţa a cerut anu­la­rea actu­lui nor­ma­tiv în baza căru­ia a fost orga­ni­za­tă lici­ta­ţia pen­tru cor­ve­te.

Instanţa a decis la acest ter­men să ia act de renu­nţa­rea Şan­ti­e­ru­lui Naval Con­stanţa la jude­ca­tă. Deci­zia poa­te fi ata­ca­tă cu recurs în ter­men de 30 de zile de la comu­ni­ca­re.

Recur­sul se va depu­ne la Cur­tea de Apel Con­stanţa, sub san­cţiu­nea nuli­tă­ţii”, a pre­ci­zat instanţa.

Cur­tea de Apel Con­stanţa a anu­nţat la ter­me­nul pre­ce­dent, din 20 febru­a­rie, că la dosar a fost depu­să, din par­tea Şan­ti­e­ru­lui Naval Con­stanţa, o cere­re de renu­nţa­re la aceas­tă jude­ca­tă, care a moti­vat că nu doreş­te ca acest pro­ces să fie un impe­di­ment pen­tru fina­li­za­rea pro­ce­du­rii de achi­zi­ţie.

Jude­că­to­rul cau­zei a decis să anu­nţe Guver­nul şi Minis­te­rul Apă­ră­rii Naţio­na­le de aceas­tă deci­zie a Şan­ti­e­ru­lui Naval, iar cele două insti­tu­ţii tre­bu­ie să comu­ni­ce dacă sunt sau nu de acord cu hotă­rârea res­pec­ti­vă.

În ianu­a­rie, la pri­mul ter­men în acest dosar, Şan­ti­e­rul Naval Con­stanţa a cerut o amâ­na­re pen­tru anga­ja­rea unui apă­ră­tor, iar com­pa­nia Damen a for­mu­lat o cere­re de inter­venţie în acest dosar, în favoa­rea Guver­nu­lui Româ­ni­ei.

Pro­ce­du­ra de achi­zi­ţie a cor­ve­te­lor mul­ti­fun­cţio­na­le a fost sus­pen­da­tă de Minis­te­rul Apă­ră­rii Naţio­na­le (MApN), care a sesi­zat Par­che­tul Mili­tar de pe lân­gă Cur­tea Mili­ta­ră de Apel, „în teme­iul unor sus­pi­ciuni rezo­na­bi­le pri­vind deru­la­rea în depli­nă lega­li­ta­te a pro­ce­du­rii”.

MApN a invo­cat şi liti­gi­ul de pe rolul Curţii de Apel Con­stanţa, prin care Şan­ti­e­rul Naval Con­stanţa, ca par­te la „Aso­ci­e­rea din­tre Naval Gro­up Franţa şi Şan­ti­e­rul Naval Con­stanţa S.A.“, soli­ci­tă „anu­la­rea în tot a HG nr. 48 / 2018”, act nor­ma­tiv care fun­damen­tea­ză deru­la­rea lici­ta­ţi­ei.

Şan­ti­e­rul Naval Con­stanţa, ca par­te la „Aso­ci­e­rea din­tre Naval Grup Franţa şi Şan­ti­e­rul Naval Con­stanţa S.A.”, a cerut, în octom­brie, anu­la­rea lici­ta­ţi­ei, cu argu­men­tul că nu res­pec­tă cadrul legal în dome­niu şi încal­că nor­me­le euro­pe­ne pri­vind achi­zi­ţi­i­le publi­ce.

Mai mult, pe romaniatv.net


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele