Liceul Teoretic „Traian” din Constanța a obținut Locul întâi la Concursul de proiecte internaţionale NASA

0
333
Booking.com

Lice­ul Teo­re­tic „Tra­ian” din Con­stan­ța a obți­nut Locul întâi la Con­cur­sul de pro­iec­te inter­na­ţio­na­le NASA.

Cu trei pro­iec­te tri­mi­se la con­cur­sul orga­ni­zat de Natio­nal Spa­ce Soci­e­ty (un pro­iect la cla­sa a VII-a, un pro­iect la cla­sa a X-a și un pro­iect la cla­sa a IX-a),  Lice­ul Teo­re­tic „Tra­ian” obţi­ne pre­mi­ul întâi cu pro­iec­tul “ ECOS –  Euro-Cos­mo-Orbi­tal-Sys­tem “, coor­do­nat de prof. Lia Ene­scu, cla­sân­du-se ast­fel pe pri­ma pozi­ţie a podi­u­mu­lui mondi­al.

Ele­vii din cla­se­le a IX-a și a X-a au par­ti­ci­pat la acest pro­iect, valo­ri­fi­când din plin dota­rea labo­ra­to­ru­lui de cer­ce­ta­re şi docu­men­ta­re NASA, uti­lat cu apa­ra­tu­ră de ulti­mă gene­ra­ție, prin bună­vo­inţa celor care apre­cia­ză per­for­man­ța și inves­tesc în vii­tor.

Este al tre­i­lea an con­se­cu­tiv când ele­vii Lice­u­lui Teo­re­tic „Tra­ian” par­ti­ci­pă cu pro­iec­te la aceas­tă com­pe­ti­ţie mondi­a­lă şi al tre­i­lea an în care obţin pre­mii impor­tan­te. Com­pe­ti­ţia din anul aces­ta a avut 12.900 de par­ti­ci­panţi con­sti­tui­ţi în 2.700 de echi­pe din întrea­ga lume.

La 50 de ani de la pri­mul pas pe Lună, colec­ti­vul de elevi al Cen­tru­lui de Docu­men­ta­re şi Cer­ce­ta­re Spa­ți­a­lă al Lice­u­lui Tra­ian a con­ce­put un pro­iect care faci­li­tea­ză colo­ni­za­rea între­gu­lui Sis­tem Solar. Com­ple­xul spa­ți­al ECOS folo­seş­te resur­se­le sate­li­tu­lui jovian Euro­pa pen­tru a asi­gu­ra apă şi com­bus­ti­bil pen­tru Sta­ţia Spa­ţi­a­lă de pe orbi­ta lui Saturn, care va găz­dui jumă­ta­te de mili­on de oameni. Com­ple­xul spa­ţi­al va asi­gu­ra apro­vi­zio­na­rea cu apă, hra­nă şi com­bus­ti­bil pen­tru toa­te misiu­ni­le spa­ţi­a­le din Sis­te­mul Solar și chiar de din­co­lo de aces­ta.

Din­co­lo de echi­pa­jul navei ECOS exis­tă o echi­pă nume­roa­să de elevi a Lice­u­lui Teo­re­tic „Tra­ian” care par­ti­ci­pă la acti­vi­tă­ți­le Cen­tru­lui de Docu­men­ta­re și Cer­ce­ta­re Spa­ţi­a­lă şi care sunt invi­ta­ţi, ală­tu­ri de cole­gii lor câş­ti­gă­tori, la con­fe­rinţa inter­na­ţio­na­lă, dedi­ca­tă aces­tui con­curs şti­inţi­fic, unde cei mai buni elevi din­tre cele aproa­pe 3.000 de echi­pe par­ti­ci­pan­te, vor fi pre­mi­a­ţi şi feli­ci­ta­ţi de per­so­na­li­tă­ţi mar­can­te ale cer­ce­tă­rii spa­ţi­a­le, astro­nau­ţi, vete­rani ai misiu­ni­lor pe Lună şi ai spa­ţi­u­lui cos­mic.

Arti­co­lul inte­gral și Gale­ria FOTO, pe radioconstanta.ro


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele