Lansarea proiectului de reabilitare a Bisericii Sf. Mare Mucenic Gheorghe, monument istoric

0
643

Lan­sa­rea pro­iec­tu­lui „REABILITAREA FAȚADELOR, A PICTURII MURALE EXTERIOARE ȘI INTERIOARE, CONSOLIDAREA STRUCTURII DE REZISTENȚĂ, SISTEMATIZAREA CURȚII, REFACEREA ÎMPREJMUIRII, REABILITAREA TUTUROR INSTALAȚIILOR ȘI CONSTRUIRE LUMÂNĂRAR PENTRU BISERICA SF. MARE MUCENIC GHEORGHE

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a orga­ni­zat, joi 14 mar­tie, ore­le 13:00, la sedi­ul Clu­bu­lui Nau­tic Cal­la­tis, eve­ni­men­tul pri­le­ju­it de lan­sa­rea pro­iec­tu­lui „REABILITAREA FAȚADELOR, A PICTURII MURALE EXTERIOARE ȘI INTERIOARE, CONSOLIDAREA STRUCTURII DE REZISTENȚĂ, SISTEMATIZAREA CURȚII, REFACEREA ÎMPREJMUIRII, REABILITAREA TUTUROR INSTALAȚIILOR ȘI CONSTRUIRE LUMÂNĂRAR PENTRU BISERICA SF. MARE MUCENIC GHEORGHE”, cod SMIS 119775.

Uni­ta­tea Admi­nis­tra­tiv Teri­to­ri­a­lă Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, ca prin­ci­pal bene­fi­ci­ar, în par­te­ne­ri­at cu Parohia Man­ga­lia 1, imple­men­tea­ză pro­iec­tul în cadrul Pro­gra­mu­lui Ope­ra­țio­nal Regio­nal 2014–2020, Axa Pri­o­ri­ta­ră 5 — ”Îmbu­nă­tă­ți­rea mediu­lui urban și con­ser­va­rea, pro­tec­ția și valo­ri­fi­ca­rea dura­bi­lă a patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral”. Pri­o­ri­ta­tea de inves­ti­ții 5.1 SUERD — ”Impul­sio­na­rea dezvol­tă­rii loca­le prin con­ser­va­rea, pro­te­ja­rea și valo­ri­fi­ca­rea patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral și a iden­ti­tă­ții culturale.

Con­trac­tul de finan­ța­re nr. 3710/04.02.2019 a fost înche­iat cu Minis­te­rul Dezvol­tă­rii Regio­na­le și Admi­nis­tra­ți­ei Publi­ce în cali­ta­te de Auto­ri­ta­te de Mana­ge­ment și cu Agen­ția pen­tru Dezvol­ta­re Regio­na­lă a Regiu­nii de Dezvol­ta­re Sud-Est, în cali­ta­te de Orga­nism Intermediar.

Obiec­ti­vul gene­ral al pro­iec­tu­lui este repre­zen­tat de con­ser­va­rea, pro­te­ja­rea, pro­mo­va­rea și dezvol­ta­rea patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral local din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, jude­țul Con­stan­ța, prin rea­bi­li­ta­rea, res­ta­u­ra­rea și con­ser­va­rea clă­di­rii și a ele­men­te­lor valo­roa­se dar și pro­mo­va­rea Bise­ri­cii Sf. Mare Muce­nic Ghe­or­ghe, monu­ment isto­ric, con­tri­bu­ind ast­fel la efor­tul comun națio­nal și euro­pean de con­ser­va­re și pro­mo­va­re a iden­ti­tă­ții euro­pe­ne și națio­na­le a fie­ca­rui stat mem­bru, sub devi­za “Uni­ta­te în diversitate”.

Prin­ci­pa­lul obiec­tiv spe­ci­fic vizea­ză rea­bi­li­ta­rea fața­de­lor, a pic­tu­rii mura­le exte­ri­oa­re și inte­ri­oa­re, con­so­li­da­rea struc­tu­rii de rezis­ten­ță, sis­te­ma­ti­za­rea cur­ții, refa­ce­rea împre­j­mu­i­rii, rea­bi­li­ta­rea tutu­ror insta­la­ți­i­lor, con­stru­i­rea unui nou lumâ­nă­rar pen­tru Bise­ri­ca Sf. Mare Muce­nic Ghe­or­ghe, ampla­sa­tă pe stra­da Mihai Vitea­zu, nr. 7, muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, jude­țul Con­stan­ța, pre­cum și dota­rea cores­pun­ză­toa­re a clădirii.

Valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui este de 11.339.241,85 lei, din care:

 valoa­rea eli­gi­bi­lă neram­bu­r­sa­bi­lă din FEDR (85%): 8.094.813,66 lei;
 valoa­rea eli­gi­bi­lă neram­bu­r­sa­bi­lă din buge­tul națio­nal (13%): 1.238.030,31 lei;
 valoa­rea cofi­nan­ță­rii eli­gi­bi­le a bene­fi­ci­a­ru­lui (2%): 190.466,22 lei;
 Valoa­rea nee­li­gi­bi­lă, inclu­siv TVA: 1.815.931,66 lei.

Peri­oa­da de imple­men­ta­re a pro­iec­tu­lui este de 53 de luni de la data depu­ne­rii, res­pec­tiv 01.06.2017 – 31.10.2021.

Pre­zen­ta­rea a fost sus­ți­nu­tă de către dl. Cris­ti­an Radu, pri­ma­rul Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, ală­tu­ri de dl. Dan Cipri­an Popa, șef Ser­vi­ciu Mana­ge­ment Pro­iec­te din cadrul Pri­mă­ri­ei Mangalia.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply