La Consiliul Județean Constanța au fost semnate trei proiecte POR pentru Modernizare Infrastructură de Transport Regională, în valoare de 30 de milioane de euro

0
495

Pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Mari­us Horia Țuțu­ia­nu, împre­u­nă cu vice­prim-minis­tru, minis­trul Dezvol­tă­rii Regio­na­le și Admi­nis­tra­ți­ei Publi­ce, dom­nul Daniel Suciu, dar și cu secre­ta­rul de stat din cadrul Minis­te­ru­lui Dezvol­tă­rii Regio­na­le și Admi­nis­tra­ți­ei Publi­ce, dom­nul Adri­an Gâdea, au sem­nat, marti, 26 mar­tie 2019, con­trac­te­le de finan­ța­re pri­vind ”Moder­ni­za­re Infras­truc­tu­ră de Trans­port Regio­na­lă pe Tra­se­ul DJ 226 Cor­bu – Săce­le – Istria — Mihai Vitea­zu”,  ”Moder­ni­za­re Infras­truc­tu­ră de Trans­port Regio­na­lă pe Tra­se­ul DJ 226 A – Ceta­tea His­tria – DN22/ Tari­ver­de” și “Îmbu­nă­tă­ți­rea capa­ci­tă­tii admi­nis­tra­ti­ve a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța”. Prin aces­te pro­iec­te, Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa urmă­reş­te cre­ş­te­rea sigu­ran­ței ruti­e­re, impul­sio­na­rea mobi­li­tă­ţii popu­la­ți­ei dar și a schim­bu­ri­lor comer­ci­a­le.

”O infras­truc­tu­ră soli­dă, con­for­mă cu stan­dar­de­le euro­pe­ne, atra­ge după sine și noi oport­u­ni­tăți. Prin imple­men­ta­rea aces­tor trei pro­iec­te în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 30 de mili­oa­ne de euro vom reu­și să creș­tem eco­no­mia jude­țu­lui nos­tru prin atra­ge­rea de noi inves­ti­tori. Mai mult decât atât, se vor con­so­li­da con­e­xiu­ni­le cu regiu­nea Dună­rii, rela­ți­i­le comer­ci­a­le se vor dezvol­ta într-un ritm mai alert și va creș­te atrac­ti­vi­ta­tea regiu­nii din punct de vede­re turis­tic. Dis­cu­ți­i­le pe care le-am avut, ală­tu­ri de dom­nul minis­tru, cu pri­ma­rii loca­li­tă­ți­lor jude­țu­lui Con­stan­ța au avut ca scop rezol­va­rea pro­ble­me­lor întâm­pi­na­te de către UAT-uri în imple­men­ta­rea pro­iec­te­lor finan­ța­te de Minis­te­rul Dezvol­tă­rii Regio­na­le. Mul­țu­mesc dom­nu­lui vice­prim-minis­tru, Daniel Suciu, pen­tru încre­de­re și sus­ți­ne­re dar și între­gii echi­pe impli­ca­te în aces­te pro­iec­te de o impor­tan­ță majo­ră pen­tru jude­țul Con­stan­ța”, a decla­rat pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Mari­us Horia Țuțu­ia­nu.

Pro­iec­te­le sem­na­te care vizea­ză infras­truc­tu­ra vor fi finan­ța­te prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Regio­nal 2014–2020 ITI Del­ta Dună­rii, iar valoa­rea tota­lă a aces­to­ra este de 23 de mili­oa­ne de euro și res­pec­tiv 5.8 mili­oa­ne de euro. Dura­ta de imple­men­ta­re a celor două pro­iec­te este de 44 luni și res­pec­tiv 33 luni de la emi­te­rea ordi­nu­lui de înce­pe­re pen­tru exe­cu­ția de lucrări.

Pre­zen­ta­re dru­muri jude­te­ne DJ226 si DJ226A

Obiec­ti­ve­le spe­ci­fi­ce pro­iec­te­lor vizea­ză rea­bi­li­ta­rea și moder­ni­za­rea dru­mu­ri­lor pe o lun­gi­me de 40 de km, res­pec­tiv 14 km și con­stau în lucrări de rea­bi­li­ta­re și moder­ni­za­re a struc­tu­rii ruti­e­re, lucrări de poduri, creș­te­rea sigu­ran­ței ruti­e­re și ame­na­ja­rea inter­sec­ți­i­lor și dru­mu­ri­lor late­ra­le.

Pre­zen­ta­re POCA

Cel de-al tre­i­lea pro­iect are ca obiec­tiv rea­li­za­rea Stra­te­gi­ei de Dezvol­ta­re a Jude­țu­lui Con­stan­ța pen­tru peri­oa­da 2021–2027. Ast­fel vor fi colec­ta­te, inter­pre­ta­te și rea­li­za­te sin­te­ze ale date­lor și infor­ma­ti­i­lor actu­a­li­za­te pri­vind dezvol­ta­rea socio-eco­no­mi­că a jude­țu­lui. De ase­me­nea, arhi­va Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța va fi moder­ni­za­tă și se va crea o arhi­vă de copii digi­ta­le ale docu­men­te­lor insti­tu­ți­ei. Valoa­rea aces­tui pro­iect este de apro­xi­ma­tiv 490.000 de euro.


Man­ga­lia News, 27.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply