Întrebările ZF: De ce mai plătim contribuţii la sănătate, dacă în baza biletului de trimitere este imposibil să faci chiar şi un set uzual de analize medicale?

0
689
Booking.com

Între­bă­ri­le ZF: De ce mai plătim con­tri­bu­ţii la sănă­ta­te, dacă în baza bile­tu­lui de tri­mi­te­re este impo­si­bil să faci chiar şi un set uzu­al de ana­li­ze medi­ca­le?

Date­le de la Insti­tu­tul Naţio­nal de Sta­tis­ti­că ara­tă că numă­rul labo­ra­toa­re­lor medi­ca­le pri­va­te a ajuns la 1.980 de uni­tă­ţi în 2016, faţă de doar 397 în anul 2000. În ulti­mii cinci ani, decon­tă­ri­le de la CNAS pen­tru ana­li­ze medi­ca­le şi in­vestigaţii para­cli­ni­ce (eco­gra­fii, RMN, alte­le) s-au dub­lat, de la 365 de mili­oa­ne de lei în 2013 au ajuns la 721 mil. lei în 2017 iar în 2019 buge­tul pen­tru ana­li­ze şi inves­ti­ga­ţii a cres­cut la 765 mil. lei

Nu mai sunt fon­duri pen­tru ana­li­ze, pe lis­ta de aştep­ta­re sunt 1.500 de per­soa­ne, dori­ţi să vă tre­cem pe lis­tă?“, a fost răs­pun­sul unui ope­ra­tor din call-cen­te­rul Syne­vo, una din cele mai mare reţe­le de labo­ra­to­re. Nici cei mai mari doi jucă­tori din pia­ţă, Med­Li­fe şi Regi­na Maria, nu mai au fon­duri pen­tru ana­li­ze, „nu sunt fon­duri, reve­ni­ţi la fina­lul lunii“. Ast­fel că cei mai mulţi pacienţi ajung să scoa­tă bani din buzu­na­rul pro­priu pen­tru a efec­tua ana­li­ze­le medi­ca­le reco­man­da­te de medic. De ce mai plătim con­tri­bu­ţii la sănă­ta­te dacă aces­tea nu garan­tea­ză nici măcar efec­tu­a­rea unui set de ana­li­ze medi­ca­le? Mult mai difi­cil devi­ne pen­tru un pacient cu bilet de tri­mi­te­re să găseas­că un loc dacă are de efec­tu­at  o inves­ti­ga­ţie para­cli­ni­că pre­cum RMN sau CT, peri­oa­da de aştep­ta­re fiind chiar şi de câte­va luni bune.

În pro­vin­cie exis­tă fon­duri pen­tru ana­li­ze  medi­ca­le doar pen­tru o zi sau două din lună, în Bucu­reşti pen­tru mai mul­te zile. Pache­tul de sănă­ta­te este teo­re­tic foar­te gene­ros, dar nu este real, pen­tru că pacienţii nu pot bene­fi­cia de el. Sunt «noro­coşi» doar pacienţii care se îmbol­nă­vesc la data potri­vi­tă. Sunt mul­te pro­ble­me în sis­tem, pacien­tul nu are unde să facă gra­tu­it, cu bile­tul de tri­mi­te­re, o eco­gra­fie de cord, la RMN sau CT aşteap­tă cel puţin 2–3 luni. Nu este nor­mal, este nevo­ie de solu­ţii la aces­te pro­ble­me. Din păca­te rea­li­ta­tea este că pacien­tul tre­bu­ie să scoa­tă foar­te mulţi bani din buzu­na­rul pro­priu“, a spus Rodi­ca Tănă­sescu, preşe­din­te­le Soci­e­tă­ţii Naţio­na­le de Medi­ci­na Fami­li­ei.

Citiți con­ti­nu­a­rea în zf.ro/eveniment/intrebarile-zf. Autor: Mira­be­la Tiron.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele