Hârșova, stațiune balneară?
Se lucrează la un proiect de valorificare a apelor termale din zonă

0
2198
Booking.com

HÂRȘOVA – EXPLOATAREA APELOR TERMALE.

”Dragi hâr­șo­ve­ni,

Cu satis­fac­ție, vă aduc la cunoș­ti­nă fap­tul că, după aproa­pe trei ani, timp în care am făcut demer­suri la insti­tu­ți­i­le abi­li­ta­te, am obți­nut toa­te avi­ze­le pen­tru apro­ba­rea Pla­nu­lui Urba­nis­tic Zonal (PUZ) prin care a fost scoa­să din pășu­nea ora­șu­lui o supra­fa­ță de 30.591 mp și intro­du­să în intra­vi­la­nul ora­șu­lui, în sco­pul ame­na­jă­rii unei zone turis­ti­ce și de agre­ment, în zona cunos­cu­tă de hâr­șo­ve­ni sub denu­mi­rea de ”Gura Văii”. Abia acum se poa­te vor­bi des­pre con­cre­ti­za­rea unui pro­iect de valo­ri­fi­ca­re a ape­lor ter­ma­le!

În cur­sul anu­lui 2017 am obți­nut bule­ti­nul de ana­li­ză și indi­ca­ți­i­le tera­pe­u­ti­ce ale ape­lor ter­ma­le de la Insti­tu­tul Națio­nal de Recu­pe­ra­re, Medi­ci­nă Fizi­că și Bal­ne­o­cli­ma­to­lo­gie, docu­men­te ce con­fir­mă cali­tă­ți­le tera­pe­u­ti­ce ale apei. Deși aces­te ana­li­ze s-au mai făcut și în anii 1978 și 1990, nimeni nu a între­prins demer­suri pen­tru a putea exploa­ta aces­te ape ter­ma­le.

În acest sens, în cur­sul săp­tămâ­nii vii­toa­re, voi soli­ci­ta acor­da­rea licen­ței pen­tru a putea exploa­ta ape­le ter­ma­le în zona res­pec­ti­vă și, per­so­nal, mi-am pro­pus ca, în cur­sul aces­tui an să obți­nem pen­tru ora­șul Hâr­șo­va și sta­tu­tul de sta­țiu­ne bal­nea­ră (pen­tru con­tes­ta­tari, a se vedea HG 1016/2011), lucru esen­ți­al pen­tru a putea atra­ge fon­duri euro­pe­ne, pre­cum și poten­ți­ali inves­ti­tori, în vede­rea dezvol­tă­rii zonei din punct de vede­re turis­tic”.

Vio­rel Ione­scu, pri­ma­rul ora­șu­lui Hâr­șo­va, 16 mar­tie 2019, pe Fb.


Citiți și: „Băi­le Putu­roa­sa”. Cum a deve­nit o groa­pă cimen­ta­tă din Hâr­șo­va pis­ci­nă cu apă ter­ma­lă [VIDEO]


Man­ga­lia News, Luni, 18 mar­tie 2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele