Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud, desemnat funcționarul anului din administrația locală din România [Foto/VIDEO]

0
290
Booking.com

Ghe­or­ghe Damian, pri­ma­rul comu­nei Ciu­gud, desem­nat func­țio­na­rul anu­lui din admi­nis­tra­ția loca­lă din Româ­nia.

Pri­ma­rul comu­nei Ciu­gud, Ghe­or­ghe Damian, a fost desem­nat de comu­ni­ta­tea de busi­ne­ss din Româ­nia func­țio­na­rul anu­lui din admi­nis­tra­ția loca­lă. Edi­lul a pri­mit pre­mi­ul, joi sea­ra, în cadrul unei gale des­fă­șu­ra­tă la Bucu­rești, cu oca­zia celei de-a opta edi­ții a Sum­mi­tu­lui Roma­nian Busi­ne­ss Lea­ders.

Sum­mi­tul a cuprins o sesiu­ne de decer­na­rea a pre­mi­i­lor Roma­nian Busi­ne­ss Lea­ders care au ca scop recu­noaș­te­rea acti­vi­tă­ții și a rea­li­ză­ri­lor din 2018 a câști­gă­to­ri­lor din urmă­toa­re­le cate­go­rii: Model de busi­ne­ss ino­va­tor, Tânăr antre­pre­nor, Busi­ne­ss cu impact soci­al, Busi­ne­ss rural, Lider român de busi­ne­ss din Dias­po­ra, Jur­na­list de busi­ne­ss și Func­țio­na­rul (de dem­ni­ta­te) public (ă) al anu­lui din admi­nis­tra­ția centrală/ loca­lă.

În urma nomi­na­li­ză­ri­lor pri­mi­te din comu­ni­ta­tea Roma­nian Busi­ne­ss Lea­ders, pre­mi­ul pen­tru „Func­țio­na­rul de dem­ni­ta­te publi­că din admi­nis­tra­ția loca­lă” a fost acor­dat în acest an pri­ma­ru­lui comu­nei Ciu­gud, Ghe­or­ghe Damian, pen­tru per­for­man­ța din admi­nis­tra­ție și pen­tru modul în care loca­li­ta­tea s-a dezvol­tat sub con­du­ce­rea aces­tu­ia.

Invi­ta­ția la Sum­mi­tul Roma­nian Busi­ne­ss Lea­ders a fost o onoa­re pen­tru mine și pen­tru comu­ni­ta­tea din comu­na Ciu­gud. Din punc­tul meu de vede­re pre­mi­ul, pen­tru func­țio­na­rul public al anu­lui nu este un pre­miu doar pen­tru pri­ma­rul Ghe­or­ghe Damian, ci este un pre­miu pen­tru întrea­ga comu­ni­ta­te din Ciu­gud. Este un pre­miu pe care îl meri­tă echi­pa admi­nis­tra­ți­ei loca­le, medi­ul de afa­ceri și mai ales oame­nii din Ciu­gud.

Cu toții și-au dat mâna în ulti­mii ani pen­tru a crea din Ciu­gud „ora­șul de la țară”, așa cum ne numeș­te pre­sa, o comu­nă cu ade­vă­rat euro­pea­nă. Noi spu­nem mereu că nu este nimic deo­se­bit la Ciu­gud ci totul este nor­mal, iar aceas­ta este nor­ma­li­ta­tea pe care ar tre­bui să o întâl­nești în fie­ca­re sat din Româ­nia. Am vor­bit comu­ni­tă­ții de busi­ne­ss pre­zen­te la sum­mit des­pre zona de dezvol­ta­re eco­no­mi­că din Ciu­gud și des­pre rețe­ta pe care noi o apli­căm în rela­ția cu inves­ti­to­rii: le ofe­rim un par­te­ne­ri­at pri­e­te­nos, corect și bazat pe res­pect reci­proc”, a spus pri­ma­rul comu­nei Ciu­gud, Ghe­or­ghe Damian.

Ciu­gu­dul a atras în exer­ci­ți­ul finan­ci­ar pre­ce­dent cele mai mul­te fon­duri euro­pe­ne, ajun­gând una din­tre cele mai moder­ne comu­ne din Româ­nia. Comu­na are o zonă de dezvol­ta­re eco­no­mi­că în care func­țio­nea­ză cir­ca 30 de com­pa­nii cu pes­te 700 de anga­jați.

Citiți con­ti­nu­a­rea în ziarulunirea.ro


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele