Forțele Navale Române: Scafandrii de mare adâncime execută o gamă diversă de lucrări subacvatice, în zona portului militar Mangalia [Galerie FOTO]

0
917
Booking.com

For­țe­le Nava­le Româ­ne: Sca­fan­drii de mare adân­ci­me exe­cu­tă, în peri­oa­da 18–29 mar­tie, o gamă diver­să de lucrări subac­va­ti­ce, în zona por­tu­lui mili­tar Man­ga­lia, pen­tru a scoa­te la supra­fa­ța apei rămă­și­țe­le unei epa­ve, scu­fun­da­tă în urmă cu mai mulți ani, care stân­je­neș­te cir­cu­la­ția nave­lor pe șena­lul navi­ga­bil al Lacu­lui Man­ga­lia.

Sca­fan­drii mili­tari folo­sesc echi­pa­men­te spe­ci­a­le de scu­fun­da­re cu ali­men­ta­re de la supra­fa­ță, pen­tru a tăia, uti­li­zând pro­ce­de­ul de tăie­re prin sudu­ră subac­va­ti­că oxi-arc, și pen­tru a înde­păr­ta obs­ta­co­lul imers, în vede­rea des­fă­șu­ră­rii navi­ga­ți­ei în con­di­ții de sigu­ran­ță.

Sca­fan­drii mili­tari de mare adân­ci­me sunt o struc­tu­ră uni­că în Româ­nia și sunt spe­cia­li­zați în rea­li­za­rea unor lucrări subac­va­ti­ce la adân­cimi de pes­te 60 m. Acești spe­cia­liști mili­tari au rea­li­zat nume­roa­se recor­duri națio­na­le de-a lun­gul tim­pu­lui, unul din­tre aces­tea fiind recor­dul de adân­ci­me de scu­fun­da­re la 500 m, obți­nut în anul 1984, în tim­pul exe­cu­tă­rii unei scu­fun­dări în satu­ra­ție, la Labo­ra­to­rul Hiper­bar al Cen­tru­lui de Sca­fan­dri din Con­stan­ța.

Foto: Cos­min Cos­tea,
Cen­trul de Sca­fan­dri Arma­ta Româ­ni­ei.


UPDATE — Comen­ta­rii:

Nico­lae Cră­ciunÎn anii ’80, sca­fan­drii de mare adân­ci­me erau soli­ci­tați în eco­no­mia națio­na­lă, la lucrări de între­ți­ne­re a plat­for­me­lor petro­li­e­re, la monta­rea și inspec­ția con­duc­te­lor subac­va­ti­ce, la inspec­ția bara­je­lor, cău­tări etc. Lucră­ri­le efec­tu­a­te erau bine apre­cia­te, dar și bine plăti­te de bene­fi­ci­ari. Având în vede­re posi­bi­li­tă­ți­le de extrac­ție a petro­lu­lui și gaze­lor natu­ra­le din pla­to­ul Mării Negre, nu ar fi lip­sit de inte­res ca MApN să se aple­ce și asu­pra aces­tei uni­tăți de eli­tă a Mari­nei Mili­ta­re și, în con­se­cin­ță, dota­rea aces­tei uni­tăți cu teh­ni­ca cea mai bună, așa cum era în anii ’70-’80.


Man­ga­lia news, 22.03.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele