Expoziția „Fețele noi ale armelor vechi”, deschisă la Muzeul Naţional de Istorie a României

0
409
Booking.com

Muze­ul Naţio­nal de Isto­rie a Româ­ni­ei (MNIR) anun­ță des­chi­de­rea expo­zi­ți­ei tem­po­ra­re „Fețe­le noi ale arme­lor vechi”, la sedi­ul muze­u­lui din Calea Vic­to­ri­ei nr. 12, sec­tor 3, Bucu­rești.

Expo­zi­ția adu­ce în aten­ția publi­cu­lui o serie de obiec­te cu un carac­ter deo­se­bit, din patri­mo­ni­ul teh­ni­co-mili­tar al MNIR, rea­li­za­te și folo­si­te în pri­ma par­te a seco­lu­lui XX, în spe­cial în tim­pul Pri­mu­lui Răz­boi Mondi­al.

Efec­te­le Pri­mu­lui Răz­boi Mondi­al asu­pra evo­lu­ți­ei uma­ni­tă­ții au fost pro­fun­de, schim­bă­ri­le sur­ve­ni­te asu­pra mediu­lui soci­al fiind resim­ți­te și astăzi. Unul din­tre dome­ni­i­le teh­ni­ce care s‑a dezvol­tat în mod spec­ta­cu­los în aceas­tă peri­oa­dă a fost cel al arme­lor, for­țe­le impli­ca­te în Mare­le Răz­boi inves­tind masiv în cer­ce­ta­rea și dezvol­ta­rea arma­men­tu­lui atât de nece­sar pe câm­pu­ri­le de lup­tă.

Având în vede­re expo­zi­ți­i­le dedi­ca­te come­mo­ră­rii Mare­lui Răz­boi orga­ni­za­te de către MNIR în cur­sul ani­lor tre­cuți, spe­cia­liș­tii din cadrul Sec­ți­ei Res­ta­u­ra­re și-au pro­pus să pre­zin­te frân­turi din Pri­mul Răz­boi Mondi­al dintr‑o per­spec­ti­vă abso­lut deo­se­bi­tă și nea­bor­da­tă până în pre­zent în muze­e­le româ­nești, sco­pul expo­zi­ți­ei „Fețe­le noi ale arme­lor vechi” fiind ace­la de a oferi publi­cu­lui vizi­ta­tor oport­u­ni­ta­tea de a înțe­le­ge atât impor­tan­ța res­ta­u­ră­rii în cadrul muze­u­lui, care în aceas­tă situ­a­ție a pre­su­pus îmbi­na­rea a două mese­rii atât de dife­ri­te și de rare în pre­zent: cea de res­ta­u­ra­tor și cea de armu­ri­er, cât și impor­tan­ța arme­lor de foc pen­tru isto­ria teh­ni­cii, pre­cum și pen­tru isto­ria mili­ta­ră.

De alt­fel, urmând buna tra­di­ție a expo­zi­ți­i­lor de res­ta­u­ra­re, acest pro­iect repre­zin­tă o oca­zie uni­că de a des­co­peri ce se întâm­plă „în spa­te­le uși­lor închi­se” din labo­ra­toa­re­le muze­e­lor, de a cunoaș­te pro­ce­sul meti­cu­los de res­ta­u­ra­re, dar și meca­nis­me­le de func­țio­na­re a obiec­te­lor res­ta­u­ra­te.

În ace­eași măsu­ră, expo­zi­ția se înscrie în seria eve­ni­men­te­lor dedi­ca­te cen­te­na­ru­lui înche­ie­rii Pri­mu­lui Răz­boi Mondi­al, fiind în ace­lași timp și pri­mul pro­iect expo­zi­țio­nal dintr‑o serie de eve­ni­men­te dedi­ca­te res­ta­u­ră­rii bunu­ri­lor de patri­mo­niu, pe care MNIR își pro­pu­ne să le orga­ni­ze­ze în urmă­toa­rea peri­oa­dă.

În cadrul expo­zi­ți­ei „Fețe­le noi ale arme­lor vechi” vor putea fi admi­ra­te o serie de arme de foc folo­si­te în Pri­mul Răz­boi Mondi­al, eve­ni­ment de pri­mă impor­tan­ță pen­tru isto­ria uma­ni­tă­ții și pen­tru isto­ria Româ­ni­ei, și anu­me: pis­tol semi-auto­mat Roth-Steyr M. 1907, revol­ver Mosin Nagant M. 1895, puș­că Lebel Fusil d’In­fan­te­rie M. 1886, cara­bi­nă Mau­ser Gewe­hr 98, puș­că Mau­ser M.1895, mitra­li­eră Chau­chat (CSRG) M.1915 și mitra­li­eră Hot­ch­kiss M.1914, pre­cum și gren­a­de și tuburi de pro­iec­ti­le.

Aces­te obiec­te valo­roa­se din colec­ția MNIR sunt ade­vă­ra­te ino­va­ții teh­ni­ce care au fost înno­bi­la­te de o res­ta­u­ra­re minu­ți­oa­să și con­strân­g­ă­toa­re din punct de vede­re este­tic și ști­in­ți­fic. Expo­zi­ția este com­ple­ta­tă de două jur­na­le care au apar­ți­nut unui mili­tar român impli­cat în Pri­mul Răz­boi Mondi­al, pie­se de ase­me­nea res­ta­u­ra­te cu aceas­tă oca­zie.

Expo­zi­ţia este des­chi­să la MNIR până la 28 apri­lie 2019, putând fi vizi­ta­tă de mier­curi până dumi­ni­că, între ore­le 09:00 – 17:00.


Man­ga­lia News, 02.03.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele