Elevul Sebastian Dima, de la Școala Gimnazială din 2 Mai a obținut Premiul I la etapa județeană a Concursului Național de Matematică ”Olimpiada Satelor din România” și va reprezenta județul Constanța la etapa națională

1
1197
Booking.com

Ele­vul Sebas­ti­an Dima, de la Școa­la Gim­na­zi­a­lă din 2 Mai a obți­nut Pre­mi­ul I la eta­pa jude­țea­nă a Con­cur­su­lui Națio­nal de Mate­ma­ti­că ”Olim­pi­a­da Sate­lor din Româ­nia” și va repre­zen­ta jude­țul Con­stan­ța la eta­pa națio­na­lă.

Ele­vul Dima Sebas­ti­an din cla­sa a IV‑a, Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr.2, din loca­li­ta­tea 2 Mai, struc­tu­ră a Șco­lii Gim­na­zi­a­le nr.1 Lima­nu, pre­gă­tit de doam­na pro­fe­soa­ră Lenu­ța Buto­na­ru, a par­ti­ci­pat la Olim­pi­a­da Sate­lor din Româ­nia - Mate­ma­ti­că, faza jude­țea­nă și a obți­nut Pre­mi­ul I, fiind ast­fel cali­fi­cat la eta­pa națio­na­lă, care va avea loc la Cluj, în luna mai.

Olim­pi­cul nos­tru, ală­tu­ri de doam­na inspec­tor Danie­la Bălă­ne­scu, de la ISJ Con­stan­ța.

La ace­lași con­curs, ele­va Andre­ea Ștefan din cla­sa a VIII‑a, pre­gă­ti­tă de doam­na prof. Feli­cia Dumi­tres­cu, a pri­mit Men­țiu­ne.

Feli­ci­tări, copi­i­lor, părin­ți­lor și cadre­lor didac­ti­ce, pen­tru mun­că, sâr­gu­in­ță și rezul­ta­te­le obți­nu­te! Suc­ces, în con­ti­nu­a­re!


MN: La faza națio­na­lă a Con­cur­su­lui de Mate­ma­ti­că s‑au cali­fi­cat, pe cicluri de cla­se, 5 elevi din jude­țul Con­stan­ța, care au obți­nut Pre­mi­ul I (de la cla­sa a IV‑a până la a VIII‑a).


Man­ga­lia News, 10.03.2019.


piese-auto-mangalia.ro

1 COMENTARIU

  1. Infor­ma­ția este un pic ero­na­tă. Ele­vul Dima Sebas­ti­an este ocu­pan­tul locu­lui I la cla­sa a IV‑a. La faza națio­na­lă vor mer­ge si ocu­pan­ții locu­lui I de la cele­lal­te cla­se: a V‑a, a VI‑a, a VII‑a și a VIII‑a. Lotul jude­țu­lui Con­stan­ța va cuprin­de 5 elevi. Aceștia vor repre­zen­ta Con­stan­ța la faza națio­na­lă.
    Vă rog să pre­zen­tați infor­ma­ti­i­le după ce vă docu­men­tati!

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele