Două evenimente culturale, la Academia Română: ‘Academician Grigore Brâncuș la 90 de ani’ și Lansare de carte ‘The Banat of Timișoara. A European Melting Pot’, de Victor Neumann

0
297
Booking.com

Aca­de­mi­cian Gri­go­re Brân­cuș la 90 de ani.

Aca­de­mi­cian Gri­go­re Brân­cuș, per­so­na­li­ta­te remar­ca­bi­lă a filo­lo­gie româ­nești, va fi oma­gi­at mier­curi, 20 mar­tie 2019, cu pri­le­jul împli­ni­rii vâr­stei de 90 de ani. Eve­ni­men­tul va avea loc în Aula Aca­de­mi­ei Româ­ne, înce­pând cu ora 10.

Des­pre acti­vi­ta­tea pro­fe­so­ru­lui Gri­go­re Brân­cuș, vor vor­bi acad. Ioan-Aurel Pop, preşe­din­te­le Aca­de­mi­ei Româ­ne, acad. Eugen Simion, pre­șe­din­te­le Sec­ți­ei de filo­lo­gie și lite­ra­tu­ră, prof.univ. Gabrie­la Pană Din­de­le­gan, prof. univ. Ghe­or­ghe Chi­vu și prof. univ. Nico­lae Sara­man­du, mem­bri cores­pon­denți ai Aca­de­mi­ei Româ­ne, și dr. Ema­nu­e­la Timo­tin, secre­tar ști­in­ți­fic al Insti­tu­tu­lui de Ling­vis­ti­că „Ior­gu Ior­dan – Ale­xan­dru Rosetti“.

Năs­cut la 20 mar­tie 1929, în comu­na Peş­ti­şani din jude­țul Gorj, Gri­go­re Brân­cuș a optat din­tru înce­put pen­tru o carie­ră filo­lo­gi­că. După absol­vi­rea Facul­tă­ții de Filo­lo­gie a Uni­ver­si­tă­ții din Bucu­rești, pasio­nat fiind de isto­ria lim­bii româ­ne, va urma stu­dii de spe­cia­li­za­re în Alba­nia, unde va des­fă­șu­ra o serie de anche­te dia­lec­ta­le în sate locu­i­te de aro­mâni. În 1968 își sus­ți­ne doc­to­ra­tul sub con­du­ce­rea unu­ia din­tre cei mai mari ling­viști români, aca­de­mi­cian Ale­xan­dru Rosetti.

Devi­ne cadru didac­tic uni­ver­si­tar la numai 21 de ani, la Facul­ta­tea de Lite­re a  Uni­ver­si­tă­ţii  din  Bucu­reşti, și rămâ­ne la cate­dră aproa­pe o jumă­ta­te de veac (1950–1999). Vre­me de 18 ani a con­dus Cate­dra de lim­ba româ­nă, iar între anii 1970–1972 a deți­nut func­ția de pro­de­can al facul­tă­ții. Din 1990 este con­du­că­tor de doc­to­rat, iar din 1999 pro­fe­sor con­sul­tant. În peri­oa­da 1968–1969 a fun­cţio­nat ca lec­tor de lim­ba româ­nă la uni­ver­si­tă­ţi­le din Amster­dam şi Gro­nin­gen din Olan­da.

Aca­de­mi­cian Gri­go­re Brân­cuș are con­tri­bu­ţii şti­inţi­fi­ce deo­se­bi­te în isto­ria lim­bii româ­ne, ling­vis­ti­că bal­ca­ni­că și filo­lo­gie, dezvol­tând o serie de cer­ce­tări asu­pra fon­du­lui tra­co-dac al lim­bii româ­ne. Rezul­ta­te­le cer­ce­tă­ri­lor sale se regă­sesc în nume­roa­se lucrări, între care: Lim­ba româ­nă con­tem­po­ra­nă. Mor­fo­lo­gia ver­bu­lui, Voca­bu­la­rul autoh­ton al lim­bii româ­ne, Intro­du­ce­re în isto­ria lim­bii româ­ne, Con­cor­danţe ling­vis­ti­ce româ­no-alba­ne­ze, și în impor­tan­te revis­te de spe­cia­li­ta­te. A cola­bo­rat la alcă­tu­i­rea Dic­țio­na­ru­lui lim­bii româ­ne al Aca­de­mi­ei Româ­ne.

În 1976 a fost dis­tins cu Pre­mi­ul „Timo­tei Cipa­riu“ al Aca­de­mi­ei Româ­ne. Din 2006 este mem­bru cores­pon­dent al celui mai îna­lt for de con­sa­cra­re din Româ­nia, iar în 2011 a fost ales mem­bru titu­lar al Aca­de­mi­ei Româ­ne. Actu­al­men­te este direc­tor ono­ri­fic al Insti­tu­tu­lui de Ling­vis­ti­că „Ior­gu Ior­dan – Ale­xan­dru Rosetti“ al Aca­de­mi­ei Româ­ne.


Lan­sa­re de car­te

The  Banat  of  Timi­șoa­ra. A Euro­pean Mel­ting Pot, de Vic­tor Neu­mann

Bibli­o­te­ca Aca­de­mi­ei Româ­ne va găz­dui mier­curi 20 mar­tie 2019, înce­pând cu ora 13, lan­sa­rea căr­ții The  Banat  of  Timi­șoa­ra. A Euro­pean Mel­ting Pot a pro­fe­so­ru­lui Vic­tor Neu­mann, cer­ce­tă­tor la Insti­tu­tul de Stu­dii Bana­ti­ce al Aca­de­mi­ei Româ­ne, Fili­a­la Timi­șoa­ra.

Eve­ni­men­tul va avea loc în Amfi­tea­trul „Ion Heli­a­de Rădu­les­cu“ și va fi ono­rat de pre­zen­ța acad. Ioan-Aurel Pop, preşe­din­te­le Aca­de­mi­ei Româ­ne. Vor lua cuvân­tul: acad. Răzvan Theo­do­res­cu, vice­pre­șe­din­te al Aca­de­mi­ei Româ­ne, acad. Dan Dubi­nă, pre­șe­din­te­le Fili­a­lei Timi­şoa­ra a Aca­de­mi­ei Româ­ne. Des­pre impor­tan­ța aces­tui volum pen­tru isto­ria Bana­tu­lui vor vor­bi prof. Slo­bo­dan Bje­li­ca, Uni­ver­si­ta­tea din Novi-Sad, prof. Lás­z­ló Mari­a­nu­cz, Uni­ver­si­ta­tea din Sze­ged, dr. Aron Kovács, Bibli­o­te­ca Cole­gi­u­lui Refor­mat Saros­pa­tak, prof. Mio­drag Milin, cer­ce­tă­tor la Insti­tu­tul de Stu­dii Bana­ti­ce al Aca­de­mi­ei Româ­ne, Fili­a­la Timi­șoa­ra. Întâl­ni­rea se va înche­ia cu lua­rea de cuvânt a auto­ru­lui, prof. Vic­tor Neu­mann.

Vic­tor Neu­mann este isto­ric, ana­list poli­tic și pro­fe­sor la Uni­ver­si­ta­tea de Vest din Timi­șoa­ra, unde pre­dă isto­ria moder­nă a Româ­ni­ei și isto­ria moder­nă a Euro­pei. Este spe­cia­list bine­cu­nos­cut în isto­ria cul­tu­ra­lă și inte­lec­tu­a­lă recen­tă din Euro­pa de Est și Euro­pa Cen­tra­lă. O mare par­te din lucră­ri­le sale abor­dea­ză isto­ria con­cep­tu­a­lă, isto­ria rela­ți­i­lor româ­no-evre­iești, isto­ria anti­se­mi­tis­mu­lui, pre­cum și diver­se subiec­te lega­te de națio­na­lism. Vic­tor Neu­mann este de ase­me­nea cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic la Insti­tu­tul de Stu­dii Bana­ti­ce al Aca­de­mi­ei Româ­nă, Fili­a­la Timi­șoa­ra.


Man­ga­lia News, 19.03.2019. Mul­țu­mim, Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele