Dorin Popescu: Sunt solidar cu profesioniștii de la MINAC, în privința punerii în circulație publică a Complexului Rupestru de la Murfatlar

0
467

Dorin Popes­cu — Opi­nie per­so­na­lă: 

”Soci­e­ta­tea româ­neas­că tră­ieș­te de câți­va ani sub ase­di­ul per­ma­nent al unor gru­puri de inte­re­se orga­ni­za­te în par­ti­de. 

Sub pre­tex­tul legi­ti­mi­tă­ții politice/democratice, aces­te gru­puri tind să își întin­dă ten­ta­cu­le­le pes­te toa­te dome­ni­i­le vie­ții noas­tre soci­a­le. 

Adop­ta­rea de măsuri poli­ti­ce în dife­ri­te dome­nii, fără con­sul­ta­rea spe­cia­liș­ti­lor în dome­ni­i­le men­țio­na­te a deve­nit deja regu­lă a spa­ți­u­lui public româ­nesc. 

Nume­roși secre­tari de par­tid, absol­venți cu stu­dii supe­ri­oa­re la uni­ver­si­tăți obs­cu­re, pla­gi­a­tori, con­dam­nați penali defi­ni­tiv, con­țo­piști, oameni fără cali­fi­cări pro­fe­sio­na­le, lip­siți de obiș­nu­in­ța unor stan­dar­de pro­fe­sio­na­le sau eti­ce etc, deghi­zați în con­si­li­eri locali, con­si­li­eri jude­țeni, par­la­men­tari, miniș­tri etc, adop­tă în mod sis­te­mic, în dife­ri­te dome­nii, măsuri/decizii, fără con­sul­ta­rea cor­pu­ri­lor pro­fe­sio­na­le spe­cia­li­za­te, sau împo­tri­va eva­luă­ri­lor aces­to­ra. 

Este evi­dent că în struc­tu­ri­le legislative/administrative cen­tra­le și loca­le sunt și per­soa­ne de bună cre­din­ță, cu o bază pro­fe­sio­na­lă soli­dă și con­du­i­tă eti­că exem­pla­ră, care repre­zin­tă însă mai degra­bă excep­ții de la regu­lă. Rân­du­ri­le de față nu îi vizea­ză.

Cara­ca­ti­ța aca­pa­ră­rii vie­ții publi­ce, în dife­ri­te dome­nii pro­fe­sio­na­le, de către nea­ve­niți, sub pre­tex­tul legi­ti­mi­tă­ții lor demo­cra­ti­ce, a deve­nit ast­fel regu­lă a spa­ți­u­lui public româ­nesc. 

O expre­sie a acțiu­nii devo­ra­toa­re a mediu­lui public de către cel poli­tic s‑a pro­dus recent, la Con­stan­ța, când Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța a încer­cat să adop­te, fără con­sul­ta­rea pre­a­la­bi­lă a “bene­fi­ci­a­ri­lor”, o hotă­râre pri­vind “înce­ta­rea drep­tu­lui de admi­nis­tra­re con­sti­tu­it în favoa­rea Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța asu­pra unui bun imo­bil (teren), pro­pri­e­ta­te publi­că a Jude­țu­lui Con­stan­ța, situ­at în Mur­fa­tlar, jude­țul Con­stan­ța” (Com­ple­xul Rupes­tru de la Mur­fa­tlar).

Prac­tic, ini­ția­to­rii au vizat, prin aceas­tă hotă­râre, intro­du­să pe ordi­nea de zi fără con­sul­ta­rea Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța (care admi­nis­trea­ză în pre­zent situl arheologic/Complexul), trans­fe­rul tem­po­rar al drep­tu­lui de admi­nis­tra­re asu­pra Complexului/terenului adia­cent din jurul Com­ple­xu­lui, în vede­rea rea­li­ză­rii unor ope­ra­țiuni de igienizare/salubrizare. 

Inclu­de­rea pe ordi­nea de zi a aces­tei pro­pu­neri, fără con­sul­ta­rea pre­a­la­bi­lă a con­du­ce­rii MINAC, fără adop­ta­rea unor măsuri coro­bo­ra­te care să jus­ti­fi­ce oport­u­ni­ta­tea trans­fe­ru­lui tem­po­rar, fără adop­ta­rea unor măsuri coro­bo­ra­te care să limi­te­ze acce­sul per­soa­ne­lor nea­u­to­ri­za­te în incin­ta Com­ple­xu­lui, aco­lo unde ope­ra­țiu­ni­le de igie­ni­za­re tre­bu­ie să fie efec­tu­a­te în pre­zen­ța unor spe­cia­liști, fără efor­turi pre­a­la­bi­le de spri­ji­ni­re finan­ci­a­ră și logis­ti­că a MINAC în sen­sul identificării/asigurării, pen­tru MINAC, a fon­du­ri­lor nece­sa­re des­fă­șu­ră­rii igie­ni­ză­rii res­pec­ti­ve (în pre­zent nu exis­tă un buget pre­vă­zut de către Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța pen­tru igie­ni­za­rea situ­lui arhe­o­lo­gic și/sau pen­tru igie­ni­za­rea tere­nu­lui adia­cent), în con­di­ți­i­le în care, simul­tan, Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța a avi­zat favo­ra­bil acti­vi­ta­tea mana­ge­ru­lui MINAC pe anul tre­cut, nu poa­te repre­zen­ta o ini­ția­ti­vă salu­ta­ră a CJC, insti­tu­ție afla­tă în cen­trul unor nume­roa­se scan­da­luri și sus­pi­ciuni publi­ce.

Salut, fără îndo­ia­lă, ini­ția­ti­ve care, după con­sul­tări pre­a­la­bi­le cu MINAC, pot con­tri­bui la igie­ni­za­rea spa­ți­u­lui adia­cent Com­ple­xu­lui și, mai ales, la moder­ni­za­rea situ­lui arhe­o­lo­gic / Com­ple­xu­lui și la trans­for­ma­rea rapi­dă a Com­ple­xu­lui într-un obiec­tiv turistic/istoric/arheologic de refe­rin­ță al jude­țu­lui. În con­text, salut inten­ția Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța de a dema­ra pro­ce­du­ra de igie­ni­za­re a tere­nu­lui adia­cent Com­ple­xu­lui Rupes­tru Basa­ra­bi, lăsând însă spa­ți­ul inte­ri­or al Com­ple­xu­lui în ges­tio­na­rea exclu­si­vă a spe­cia­liș­ti­lor. 

Tot­o­da­tă, sunt de acord cu mana­ge­rul MINAC, dom­nul Sorin Mar­cel Coles­niuc, potri­vit căru­ia “este nevo­ie de un pro­iect de res­ta­u­ra­re și con­ser­va­re al între­gu­lui sit arhe­o­lo­gic, iar acest pro­iect poa­te fi imple­men­tat doar cu spe­cia­liști în res­ta­u­ra­re și con­ser­va­re și nu cu fir­me de igie­ni­za­re”.

Reco­mand CJC și mana­ge­ru­lui MINAC să găseas­că împre­u­nă o solu­ție care să per­mi­tă ela­bo­ra­rea și imple­men­ta­rea cu cele­ri­ta­te și la stan­dar­de euro­pe­ne a pro­iec­tu­lui res­pec­tiv și, prin exten­sie, valo­ri­za­rea cât mai urgen­tă a situ­lui, prin pune­rea lui în cir­cu­la­ție publi­că.

Până atunci, sunt soli­dar cu pro­fe­si­o­niș­tii. Cu MINAC și per­so­na­lul aces­tu­ia. 

Înțe­leg că pot exis­ta, și aici, “con­tex­te” poli­ti­ce, sub­te­ra­ne care sca­pă neo­fi­ți­lor. Dacă este cazul, CJC are un întreg apa­rat de rela­ții cu publi­cul care poa­te trans­mi­te comu­ni­tă­ții cul­tu­ra­le loca­le punc­te de vede­re mai deta­li­a­te care să cla­ri­fi­ce demer­sul CJC, în afa­ra „expu­ne­rii de moti­ve” de câte­va rân­duri (mai scur­tă decât pos­ta­rea de față) de pe site-ul insti­tu­ți­ei”.

SUNT SOLIDAR CU DIRECTORUL MINAC, SORIN MARCEL COLESNIUC ȘI CU INSTITUȚIA PE CARE ACESTA O CONDUCE, MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ SI ARHEOLOGIE CONSTANȚA”. 


Man­ga­lia News, 30.03.2019. (sur­sa: Dorin Popes­cu, pe Face­bo­ok).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele