Doi chiloți și-un trening mov. Am omorât și casa în care s-a născut marele Vasile Alecsandri

0
512
Booking.com

Casa în care s-a năs­cut, în Bacău, mare­le Vasi­le Alec­san­dri, cea mai veche clă­di­re din urbe, stă să se dărâ­me, ajun­să într-un sta­diu jal­nic. A fost cum­pă­ra­tă, în 2000, de un ita­li­an, care voia s-o dărâ­me dar, pen­tru că este inclu­să pe lis­ta monu­men­te­lor isto­ri­ce, cate­go­ria ”A”, n-a putut face acest lucru, ducând locul, voit, spre moar­te. Acum, casa ”Bar­du­lui de la Mir­cești” e aco­pe­ri­tă de hai­ne puse la uscat.

Vasi­le Alec­san­dri (1821–1890), cel mai mare poet român de până la Mihai Emi­ne­scu, a moș­te­nit casa din Bacău de la tatăl său, vor­ni­cul Vasi­le, locu­in­ța — con­si­de­ra­tă a fi, astăzi, cea mai veche din urbe — făcând par­te din­tr-un ansam­blu mai mare. Data naș­te­rii vii­to­ru­lui ”Bard de la Mir­cești” nu este cunos­cu­tă cu exac­ti­ta­te, dar 1821 este anul una­nim accep­tat, deși se vor­beș­te și des­pre 1818 ori 1819. Alec­san­dri avea să afir­me, în dese rân­duri, că este năs­cut aco­lo, făcând clar aceas­tă pre­ci­zare în 1856. Mai mult, arhi­tec­tul pri­mă­ri­ei loca­le, Mihai Cli­mes­cu, fixea­ză drept pro­pri­e­ta­tea poe­tu­lui imo­bi­lul din zile­le noas­tre. Afla­tă în veci­nă­ta­tea Casei de Cul­tu­ră, aproa­pe de locul con­si­de­rat a fi Kilo­me­trul 0 al ora­șu­lui, casa a intrat în men­ta­lul colec­tiv drept ”Casa Vasi­le Alec­san­dri”.

Comu­niș­tii și-au dat sea­ma de valoa­rea sa

După 1948, a deve­nit gră­di­ni­ță, dar auto­ri­tă­ți­le comu­nis­te și-au dat sea­ma de impor­tan­ța clă­di­rii, așa că la 1976, ”tova­ră­șul arhi­tect Nis­tor pro­pu­ne tre­ce­rea sa pe lis­ta Ofi­ci­u­lui de Patri­mo­niu Cul­tu­ral”. Șase ani mai târ­ziu, în 1982, Flori­ca Urzi­cea­nu, fii­ca gene­ra­lu­lui Dra­go­mir Badiu, ulti­mul pro­pri­e­tar al Casei, scrie către Ofi­ci­ul Jude­țean pen­tru Patri­mo­ni­ul Cul­tu­ral: ”Con­firm că fos­ta mea locu­in­ță din Bacău, stra­da Ale­xan­dru cel Bun, nr.3, împre­u­nă cu gră­di­na și cur­tea ce-o înco­ju­rau, pe o supra­fa­ță de cir­ca 2500 m2, au apar­ți­nut pe tim­puri poe­tu­lui Vasi­le Alec­san­dri. În memo­ria mare­lui poet, tatăl meu, împre­u­nă cu dnul Veni­a­min Ghe­or­ghiu, în anul 1919–1920, a pus baze­le pri­mu­lui așe­ză­mânt de cul­tu­ră din ora­șul Bacău: Casa de Sfat și Citi­re «Vasi­le Alec­san­dri»”.

Citiți con­ti­nu­a­rea pe a1.ro/premium/doi-chiloti-si-un-trening-mov


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele