DISPĂRUȚI PE MARE! După cinci zile de căutări, NU E NICI UN INDICIU!

0
1962

REPLICA: Ope­ra­țiu­nea de cău­ta­re a celor trei pes­cari din 2 Mai, dis­pă­ruți în lar­gul Mării Negre, în după-ami­a­za zilei de mier­curi, 6 mar­tie a.c., con­ti­nuă. Este a cin­cea zi de cău­tări, iar pen­tru găsi­rea celor trei băr­bați au ieșit o navă a Găr­zii de Coas­tă și o navă a Agen­ți­ei Româ­ne de Sal­va­re a Vie­ții Ome­nești pe Mare. De ase­me­nea, amici și rude ale per­soa­ne­lor dis­pă­ru­te au ieșit în larg, cu bărci de pes­cu­it, pen­tru a încer­ca să găseas­că locul în care cei trei au întins pla­se­le de pes­cu­it – dacă au reu­șit să le întin­dă! — , ast­fel încât auto­ri­tă­ți­le să aibă un indi­ciu refe­ri­tor la zona unde s‑ar fi putut scu­fun­da bar­ca lor.

Mier­curi, 6 mar­tie a.c., în jurul orei 14,00, Vasi­le Pâr­vu, Cris­ti­an Stă­ni­că și Ghe­or­ghe Stă­ni­că – patro­nul cher­ha­na­lei Sea Tem­ple din 2 Mai și con­si­li­er local în Con­si­li­ul Local Lima­nu, au ieșit la pes­cu­it în lar­gul Mării Negre, în drep­tul loca­li­tă­ții 2 Mai. La ora 20,30, fami­li­i­le au anun­țat auto­ri­tă­ți­le că nu au mai reu­șit să ia legă­tu­ra cu cei trei și că aceștia nu s‑au mai întors la mal. Îngri­jo­ra­rea era cu atât mai mare cu cât în ziua res­pec­ti­vă, la apro­xi­ma­tiv o oră după ce pes­ca­rii au ieșit în larg, s‑a por­nit un vânt puter­nic. De alt­fel, Admi­nis­tra­ția Națio­na­lă de Mete­o­ro­lo­gie a emis pen­tru inter­va­lul orar 15,10 – 16,30 o aver­ti­za­re de cod gal­ben de vânt puter­nic, sem­na­lân­du-se inten­si­fi­cări ale vân­tu­lui cu vite­ze la rafa­lă de pes­te 55 – 65 km/h. Cei trei pes­cari se aflau într‑o bar­că pes­că­reas­că de mici dimen­siuni (cu „bord liber” de 60 de cen­ti­me­tri, după cum spun cunos­că­to­rii în dome­niu), încăr­ca­tă cu pla­se de pes­cu­it și, potri­vit auto­ri­tă­ți­lor, nu aveau în bar­că nici ves­te de sal­va­re, nici colac.

Din momen­tul sesi­ză­rii auto­ri­tă­ți­lor, zi de zi, sub îndru­ma­rea Cen­tru­lui Mari­tim de Coor­do­na­re, au ieșit în larg în cău­ta­rea celor trei pes­cari nave ale Găr­zii de Coas­tă, ale For­țe­lor Nava­le, ale ARSVOM, eli­cop­te­re de la Regio­nal Air Ser­vi­ces – Aero­por­tul Tuz­la și de la For­țe­le Nava­le; de ase­me­nea, auto­ri­tă­ți­le româ­ne au pri­mit spri­jin și din par­tea auto­ri­tă­ții din Bul­ga­ria, care a scos în larg nave care să îi cau­te pe pes­ca­rii dis­pă­ruți.

De ase­me­nea, s‑a luat legă­tu­ra cu Depar­ta­men­tul pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță, în încer­ca­rea de a‑i loca­li­za pe băr­bați prin urmă­ri­rea tele­foa­ne­lor mobi­le pe care le aveau la ei. În zadar, tele­foa­ne­le nu au putut fi loca­li­za­te. Tot­o­da­tă, de cinci zile, din două în două ore, se trans­mit mesa­je către navi­ga­tori pen­tru a fi atenți dacă văd în lar­gul Mării Negre bar­ca pes­că­reas­că cu cei trei băr­bați. La cău­tări au dat o mână de aju­tor și amici ai celor trei, care au ieșit în larg cu diver­se ambar­ca­țiuni.

Aria de cău­ta­re a fost mări­tă, zi de zi. Se impu­ne însă pre­ci­zat, după cum spun oame­nii din dome­niu, că vân­tul a bătut puter­nic, în ziua dis­pa­ri­ți­ei, timp de apro­xi­ma­tiv 45 de minu­te, din­spre vest, ast­fel că nu ar fi împins bar­ca prea depar­te. Îngri­jo­ră­tor este însă fap­tul că din cau­za vân­tu­lui s‑au for­mat valuri nere­gu­la­te, îna­l­te, care ar fi putut să bage apă în ambar­ca­țiu­nea în care se aflau cei trei, și așa încăr­ca­tă cu pla­se de pes­cu­it.

Luni dimi­nea­ță, 11 mar­tie a.c., în a cin­cea zi de cău­tări, în larg au ieșit două nave, una a Găr­zii de Coas­tă, care va cer­ce­ta zona între gra­ni­ță și Man­ga­lia și una a ARSVOM, care va inspec­ta ape­le bul­gă­rești, pe o dis­tan­ță de apro­xi­ma­tiv 20 de kilo­me­tri de la gra­ni­ță.

Din nefe­ri­ci­re, însă, șanse­le ca cei trei pes­cari să fie găsiți în via­ță scad de la o zi la alta. Iar rea­li­ta­tea este că, în a cin­cea zi de cău­tări, auto­ri­tă­ți­le nu au găsit niciun indi­ciu care să le ara­te măcar zona unde cei trei au apu­cat să întin­dă pla­se­le de pes­cu­it.

E drept, șanse­le sunt sla­be, dar nu este impo­si­bil. În urmă cu apro­xi­ma­tiv 12 ani, un con­stăn­țean de 33 de ani, ieșit în larg la pes­cu­it de guvizi, a supra­vie­țu­it patru zile pe apă. În cazul res­pec­tiv, vân­tul a suflat apro­xi­ma­tiv 12 ore, spre Bos­for; moto­rul băr­cii se opri­se, ast­fel că pes­ca­rul nu a putut decât să se lase pur­tat de valuri, spre larg. Ambar­ca­țiu­nea a ajuns până spre 150 de kilo­me­tri de la mal, pen­tru ca apoi să por­neas­că îna­poi. A ajuns la mal după patru zile, deshi­dra­tat, cu sănă­ta­tea alte­ra­tă, dar în via­ță. E drept însă, după cum spun oame­nii din dome­niu, și cir­cum­stan­țe­le erau dife­ri­te: era luna august, iar bar­ca pes­ca­ru­lui nu era încăr­ca­tă cu pla­se în momen­tul în care s‑a por­nit furt­u­na. (F.B.).

Mai mult, în replicaonline.ro, 12.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele