DIALIZA FĂRĂ APARAT, invenția prof. dr. Alexandru Ciocîlteu

2
580
Booking.com

DIALIZA FĂRĂ APARAT, inven­ția prof. dr. Ale­xan­dru Cio­cîl­teu.

Dia­li­za fără apa­rat – ce se mai întâm­plă cu ea? În 2010, la Salo­nul de Invenţii de la Gene­va, teh­ni­ca dia­li­zei fără apa­rat a fost pre­mi­a­tă cu aur. Însă rodul mun­cii unei echi­pe de spe­cia­li­şti români, coor­do­na­tă de prof. dr. Ale­xan­dru Cio­câl­teu , spe­cia­list nefro­log, nu a fost pus în prac­ti­că nici până în pre­zent, cel mai pro­ba­bil pen­tru că ar stri­ca afa­ce­rea numi­tă dia­li­ză.

Dia­li­za fără apa­rat – ce se mai întâm­plă cu ea? În Româ­nia exis­tă aproa­pe 10.000 de pacienţi dia­li­za­ţi pen­tru insu­fi­cienţă rena­lă cro­ni­că, iar cos­tul tera­piei aces­tor bol­navi – supor­tat de CNAS – depă­şeş­te o sută de mili­oa­ne de euro pe an. Indus­tria de pro­fil s-a dezvol­tat. Exis­tă apa­ra­te de dia­li­ză por­ta­bi­le, exis­tă cli­nici pri­va­te care vin şi fac dia­li­ză la domi­ci­li­ul pacienţi­lor, exis­tă bol­navi care fac dru­muri lungi, oda­tă la câte­va zile, până la cel mai apro­pi­at cen­tru. Fără asta via­ţa lor ar fi cur­ma­tă brusc. Însă, în 2010, prof. dr. Ale­xan­dru Cio­câl­teu, renu­mit nefro­log si fost mana­ger al Spi­ta­lu­lui “Sfân­tul Ioan” din Bucu­reşti, împre­u­nă cu doi tineri cola­bo­ra­tori, doc­to­rii Cris­ti­na David şi Ale­xan­dru Ionel Che­che­ri­ţă, au inven­tat o nouă meto­dă revo­lu­ţio­na­ră de dia­li­ză: peri­to­ne­o­fil­tra­rea sau dia­li­za fără apa­rat. Din păca­te, inven­ta­to­rii apa­ra­tu­lui îşi cau­tă încă spon­sori, deşi preţu­ri­le pen­tru tra­ta­ment ar scă­dea de zece ori.

Dia­li­za fără apa­rat. Ce este peri­to­ne­o­fil­tra­rea

Ziar Medi­cal –  În ce con­stă peri­to­ne­o­fil­tra­rea?

Prof. Dr. Ale­xan­dru Cio­câl­teu –  Rolul rini­chiu­lui va fi pre­lu­at de peri­to­ne­ul bol­na­vu­lui. Pacien­tu­lui i se implan­tea­ză, sub pie­le sau endo­sco­pic, două echi­pa­men­te. Un maş­non bio­com­pa­ti­bil va com­pri­ma vena por­tă şi va <sto­ar­ce> con­tro­lat toxi­ne­le şi le va eli­mi­na prin vezi­ca uri­na­ră, prin­tr-o val­vă uni­di­re­cţio­na­lă. Dacă acum cos­tul anu­al pen­tru dia­li­za­rea unui pacient se ridi­că la 20.000 de euro, noua meto­dă îl va redu­ce la 5.000. Dacă în lume, acum, dia­li­za cos­tă pes­te 500 de mili­ar­de de euro, meto­da înseam­nă 10% din cos­turi. Sunt con­vins că am deran­jat pe mulţi.

Ziar Medi­cal – Via­ţa pacien­tu­lui revi­ne la nor­mal?

Prof. Dr. Ale­xan­dru Cio­câl­teu – Cu noua invenţie, pacien­tul sca­pă defi­ni­tiv de ţea­va din bur­tă prin care, din şase în şase ore, se intro­duc doi litri de solu­ţie, ceea ce se întâm­plă în actu­a­la dia­li­ză peri­to­ne­a­lă, şi de veni­tul de cir­ca trei ori pe săp­tămâ­nă la spi­tal, aşa cum se cere în hemo­dia­li­ză. Mai mult, noua dia­li­za fără apa­rat ar redu­ce şi ris­cul infe­cţi­i­lor, atât de cres­cut în dia­li­za peri­to­ne­a­lă. De ase­me­nea, ar scă­dea şi ris­cu­ri­le de hiper­ten­siu­ne şi insu­fi­cienţă car­d­ia­că, iar via­ţa pacien­tu­lui ar reve­ni la nor­mal.

Prof. Dr. Ale­xan­dru Cio­câl­teu – „Nu sunt Men­ge­le. Nu fac expe­rienţe pe bol­navi. Totul este în bene­fi­ci­ul lor”.

Ziar Medi­cal – Lumea medi­ca­lă a părut inte­re­sa­tă de inven­ția dum­ne­a­voas­tră?

Prof. Dr. Ale­xan­dru Cio­câl­teu –  Nu sunt Men­ge­le. Nu fac expe­rienţe pe bol­navi. Totul este în bene­fi­ci­ul lor. Nu am para­no­ia să mă visez câş­ti­gă­to­rul Pre­mi­u­lui Nobel dar mă întris­tea­ză că, în ţara mea, nimeni nu este inte­rest de aceas­tă des­co­pe­ri­re ce va uşu­ra via­ţa pacienţi­lor şi va eco­no­mi­sii banii din sis­te­mul sani­tar. Am pri­mit şi al doi­lea bre­vent de invenţie de la OSIM şi am făcut şi demer­su­ri­le pen­tru obţi­ne­rea drep­tu­lui de autor la nivel inter­na­ţio­nal. Totul din banii mei. Pes­te 8000 de euro. Şi în 2010, depla­sa­rea la Gene­va mi-am plătit-o sin­gur. Nici măcar cole­gii mei nu sunt pasio­na­ţi. Sin­gu­rul care s-a ară­tat inte­re­sat de invenţie a fost pro­fe­so­rul Ioa­nel Sine­scu, şeful Insti­tu­tu­lui de Transplant Renal Fun­deni.

Ziar Medi­cal – Au apă­rut per­soa­ne inte­re­sa­te să ofe­re spon­so­ri­za­re?

Prof. Dr. Ale­xan­dru Cio­câl­teu – Eu nu vreau niciun ban, însă pen­tru pune­rea în prac­ti­că a invenţi­ei avem nevo­ie de spon­sori iar aceş­tia par foar­te greu de găsit şi în Româ­nia şi în lume. În acest moment avem nevo­ie de cate­te­re, ase­mă­nă­toa­re celor care exis­tă deja pen­tru alte orga­ne, iar fir­ma care ar fi inte­re­sa­tă ar tre­bui să inves­teas­că 200000–300000 de euro. Cine va face inves­ti­ţia va pri­mi un pro­cent mare din tot şi va scoa­te un pro­fit uri­aş. Noi, cei care am rea­li­zat invenţia, am rămâ­ne cu 5–10% pen­tru că ori­cum câş­ti­gul ar fi foar­te mare însă cele mai mari bene­fi­cii sunt pen­tru pacienţi. Nu aș vrea ca invenţia noas­tră să se mate­ria­li­ze­ze într-o altă ţară. Sper, totuși, că, până la urmă, cine­va din Româ­nia ne va aju­ta. 3000 de euro cos­tă manşo­nul care se va implan­ta pacienţi­lor în aceas­tă așa numi­tă dia­li­ză fără apa­rat.

Dia­li­za fără apa­rat – Cine poa­te bene­fi­cia de meto­dă

Ziar Medi­cal – Ori­ce per­soa­nă care are nevo­ie de dia­li­ză poa­te bene­fi­cia de peri­to­ne­o­fil­tra­re?

Prof. Dr. Ale­xan­dru Cio­câl­teu –  Exis­tă căte­va con­di­ții ce tre­bu­ie înde­pli­ni­te. Tre­bu­ie să exis­te cate­te­re, adi­că niș­te dis­po­zi­ti­ve ase­mă­nă­toa­re sten­tu­ri­lor pen­tru car­d­iaci. De ase­me­nea, pacien­tul să aibă coa­gu­la­rea sân­ge­lui scă­zu­tă și să nu aibă inter­venţii chi­rur­gi­ca­le mari pe zona abdo­men-peri­to­neu. 300.000 de per­soa­ne depen­den­te de dia­li­ză exis­tă în Euro­pa şi un mili­on la nivel mondi­al. Peri­to­ne­o­fil­tra­rea ar fi o șan­să pen­tru mulți din­tre ei.

Citiți arti­co­lul inte­gral pe ziarmedical.ro


piese-auto-mangalia.ro

2 COMENTARII

  1. Buna ziua
    Vă rog sa mi spu­neți unde îl pot găsi actu­al­men­te pe Dr. Ale­xan­dru Cio­câl­teu. Am Cău­tat intens date­le sale de con­tract, dar nu exis­tă. A fost închis? Este în via­ța? Și băie­țe­lul meu are o afec­țiu­ne rena­la seve­ră și aș vrea să iau legă­tu­ra cu dân­sul.
    Mul­tu­mesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele