CUM E CORECT? În ce situație AMNISTIA e incorectă?

0
417
Booking.com

CUM E CORECT? În ce situ­a­ție amnis­tia e inco­rec­tă?

Exis­tă în lim­ba româ­nă o serie de cuvin­te care pot fi accen­tu­a­te în două feluri, după cum vrea vor­bi­torul. Se poa­te spu­ne „pro­fé­sor” şi „pro­fesór”, „jílav” şi „jiláv”, „ántic” și „antíc”, „íntim” și „intím”, „fírav” şi „firáv”, „trá­fic” şi „tra­fíc” etc. În aces­te situ­a­ții, ambe­le tipuri de accen­tu­a­re sunt corec­te. Indi­fe­rent de felul în care punem accen­tul, cuvân­tul în cau­ză își păs­trea­ză sen­sul și cate­go­ria gra­ma­ti­ca­lă, iar enu­nţul în ansam­blul lui nu se modi­fi­că deloc.

Exis­tă și cuvin­te la care schim­ba­rea de accent e înso­ți­tă de o schim­ba­re a cate­go­ri­ei gra­ma­ti­ca­le. Sub­stan­ti­vul „diréc­tor” se trans­for­mă în adjec­tiv când e accen­tu­at „direc­tór”, la fel cum sub­stan­ti­vul „coréc­tor” se trans­for­mă în adjec­tiv când e accen­tu­at „corec­tór”. Alt­fel spus, avem „diréc­tor de şcoa­lă”, dar „con­si­liu direc­tór”, res­pec­tiv „coréc­tor de edi­tu­ră”, dar „lichid corec­tór”.

De ase­me­nea, exis­tă tim­puri ver­ba­le care se scriu la fel și se accen­tu­ea­ză dife­rit, dife­ren­ța de accen­tu­a­re sem­na­lând de obi­cei tre­ce­rea de la pre­zent la per­fec­tul sim­plu al per­soa­nei a tre­ia sin­gu­lar. Iată câte­va exem­ple în tan­dem: „Mihai repé­tă pen­tru un rol” (accent pe a doua sila­bă, tim­pul pre­zent), res­pec­tiv „Eli­za repe­tă greşe­a­la a nu ştiu câta oară (accent pe a tre­ia sila­bă, tim­pul per­fect sim­plu).

Sau: „Tru­pa cân­tă la Bucu­reşti pen­tru pri­ma oară” (accent pe pri­ma sila­bă, tim­pul pre­zent), res­pec­tiv „Anul tre­cut, teno­rul cân­tă pe zece mari sce­ne ale lumii” (accent pe a doua sila­bă, tim­pul per­fect sim­plu). Lucru­ri­le stau la fel în cazul pere­chi­lor „gús­tă-gus­tă”, „se refléc­tă-se reflec­tă”, „se mărí­tă-se mări­tă”, „se uítă-se uită”, „dezgús­tă-dez­gus­tă” etc.

Din păca­te, exis­tă și cuvin­te pe care le auzim atât de des accen­tu­a­te inco­rect, încât ris­căm să nu mai ştim care este for­ma corec­tă de accen­tu­a­re. Unul din­tre ele este sub­stan­ti­vul „edi­tór”, pe care o mulţi­me de vor­bi­tori, inclu­siv din dome­ni­ul edi­to­ri­al sau din media, îl accen­tu­ea­ză „edí­tor”.

Să mai spu­nem o dată apă­sat, chiar accen­tu­at: „edi­tór” e corect, „edí­tor” e greşit. „Am vor­bit cu un edi­tór des­pre pla­nul de apa­ri­ții pen­tru vara lui 2019” este un enu­nţ corect. „Ione­scu a fost anga­jat ca edí­tor de ima­gi­ne” este un enu­nţ inco­rect, din cau­za unei accen­tuări neco­res­pun­ză­toa­re.

Nu putem pune accen­te­le chiar cum vrem. Dacă facem aşa, ris­căm ca pes­te câţi­va ani să spu­nem „catí­fea” în loc de „cati­féa” sau „meze­lúri” în loc de „mezé­luri”. Ceea ce înseam­nă că s‑ar putea să nu ne mai înțe­le­gem unul cu celă­lalt înă­un­trul ace­le­iași lim­bi.

Un alt exem­plu de accen­tu­a­re greși­tă. S‑au împli­nit deja doi ani de când se tot dis­cu­tă des­pre legi­le jus­ti­ți­ei. Unul din­tre cuvin­te­le care revin în dis­cu­ție, indi­fe­rent cărei tabe­re îi apar­ți­ne ros­ti­to­rul, este „amnis­tíe”. Juri­dic vor­bind, „amnis­tía” înseam­nă „scoa­te­rea unui fapt penal sau civil de sub răs­pun­de­ri­le legii” sau „înlă­tu­ra­rea răs­pun­de­rii pena­le pen­tru infrac­țiu­nea săvâr­și­tă”.

Însă pro­ble­ma pe care o dis­cu­tăm aici nu ține de con­ți­nut sau de fond, ci de for­mă. Adi­că de accen­tu­a­rea corec­tă, care în acest caz pre­su­pu­ne apă­sa­rea pe a tre­ia sila­bă a cuvân­tu­lui: „amnis­tíe”. Mulți oameni pun accen­tul pe a doua sila­bă „amnís­tie”, ceea ce este inco­rect.

Prin urma­re, vom spu­ne „Spe­cia­liș­tii au dis­cu­tat des­pre amnis­tíe aproa­pe două ore” (vari­an­tă corec­tă) și vom evi­ta să spu­nem „Aici nu e vor­ba de amnís­tie” (vari­an­tă greși­tă).

Prof. Ele­na Pet­cu, mar­tie 2019.

Seri­a­lul ”CUM E CORECT”, dedi­cat Gra­ma­ti­cii noas­tre de toa­te zile­le, rea­li­zat cu spri­ji­nul doam­nei pro­fe­soa­re Ele­na Pet­cu, de la Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Gala Galac­tion” din Man­ga­lia, poa­te fi urmă­rit aici.


Man­ga­lia News, 16.03.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele