Cu ce probleme se confruntă cultura constănţeană. Ministrul Culturii, Valer Daniel Breaz, în dialog cu directorii instituțiilor de cultură din oraș

0
380

Cu ce pro­ble­me se con­frun­tă cul­tu­ra con­stă­nţea­nă. Minis­trul Cul­tu­rii, Valer Daniel Breaz, în dia­log cu direc­to­rii insti­tu­ți­i­lor de cul­tu­ră din oraș

Minis­trul Cul­tu­rii, Valer Daniel Breaz, a fost pre­zent, mier­curi, la Con­stan­ța, unde s‑a întâl­nit cu pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Mari­us Horia Țuțu­ia­nu și direc­to­rii insti­tu­ți­i­lor de cul­tu­ră din oraș, pen­tru a dis­cu­ta des­pre via­ța cul­tu­ra­lă con­stăn­țea­nă și pro­ble­me­le cu care se con­frun­tă. Cu aceas­tă oca­zie, minis­trul a decla­rat că este des­chis dia­lo­gu­lui și doreș­te să găseas­că cele mai potri­vi­te solu­ții la pro­ble­me­le sem­na­la­te de către mana­geri.

La fel ca și în urmă cu câți­va ani, situ­a­ția Tea­tru­lui de Balet este vala­bi­lă și acum. Direc­to­rul TNOB, Danie­la Vlă­des­cu a pre­ci­zat că la ora actu­a­lă au un număr de 134 sala­ri­ați, împăr­ți­ţi pe trei insti­tu­ții: Ope­ră, Balet și Filar­mo­ni­că. Cele mai mari pro­ble­me se refe­ră la lip­sa per­so­na­lu­lui, motiv pen­tru care s‑a ape­lat la cola­bo­ra­tori externi cu care se lucrea­ză la monta­rea pie­se­lor. Apoi, clă­di­rea tea­tru­lui are nevo­ie de ample lucrări de repa­ra­ții, întru­cât, până acum a tot fost spo­ită de către anga­jați, cu banii lor, pen­tru că nimeni nu s‑a ară­tat inte­re­sat să‑i aju­te.

Noi nu putem fun­cţio­na fără cola­bo­ra­tori. Legat de clă­di­re, la înce­put am cre­zut că apa­rţi­ne Con­si­li­u­lui Judeţean, dar, mai recent am aflat că, de fapt, aceas­ta se află în sub­or­di­nea Pri­mă­ri­ei, iar în aces­te con­di­ţii Minis­te­rul Cul­tu­rii nu ne poa­te aju­ta. Pro­ble­ma este că noi fun­cţio­năm aici pen­tru toa­tă zona Dobro­gei, avem 140–160 de spec­ta­co­le pe an şi ne depla­săm şi pes­te hota­re”, a sub­li­ni­at mana­ge­rul.

Ca răs­puns la pro­ble­ma TNOB, minis­trul a spus că doar în cazul în care ar pre­lua clă­di­rea, ar putea inves­ti în rea­bi­li­ta­rea sa. “La acest moment, noi nu putem inves­ti în ceva ce nu este al nos­tru”, a pre­ci­zat el.

Pe par­cur­sul întru­ni­rii de mier­curi au fost adu­se în dis­cu­ţie şi pro­iec­te­le care vizea­ză extin­de­rea Muze­u­lui de Artă, rea­bi­li­ta­rea şi moder­ni­za­rea Tea­tru­lui de Vară din Mama­ia sau extin­de­rea Del­fi­na­ri­u­lui. Pen­tru aces­tea, pre­șe­din­te­le CJC, Mari­us Ţuţu­ia­nu a cerut spri­jin, iar minis­trul Breaz a spus că va face tot ce poa­te pen­tru urgen­ta­rea avi­ze­lor, mai ales că anul aces­ta Minis­te­rul Cul­tu­rii are o cre­ş­te­re buge­ta­ră de cir­ca 30% şi ar putea face acest lucru. “Vă asi­gur că anul aces­ta avem o cre­ş­te­re buge­ta­ră sem­ni­fi­ca­ti­vă, dar pen­tru a vă aju­ta este nevo­ie ca toa­te pro­iec­te­le să aibă docu­men­ta­ţi­i­le com­ple­te. Dacă aces­tea exis­tă, ori­ce soli­ci­ta­re poa­te fi solu­ţio­na­tă”, a com­ple­tat minis­trul.

Direc­to­rul Muze­u­lui de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa, Sorin Coles­niuc a decla­rat că lip­sa de per­so­nal spe­cia­li­zat îi omoa­ră, ei având, la ora actu­a­lă, doar 15 arhe­o­logi în tot judeţul. O altă pro­ble­mă sem­na­la­tă se refe­ră la acce­sul în pia­ţa Ovi­diu, auto­ca­re­le nemai­pu­tând intra aici, în acest fel pier­zând mulţi turi­şti. În plus, este nevo­ie de iden­ti­fi­ca­rea unui spa­ţiu pen­tru depo­zi­ta­rea patri­mo­ni­u­lui pe tim­pul rea­bi­li­tă­rii clă­di­rii. (sur­sa: cugetliber.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele