Continuă căutările celor trei pescari de la 2 Mai. ‘Înainte de furtună, au fost sunați de acasă și avertizați de apropierea furtunii. Au spus că mai au puțin, termină și vin. Apoi n‑au mai răspuns la telefon…’

0
5538

La soli­ci­ta­rea MRCC, Gar­da de Coas­tă a reîn­ce­put cău­tă­ri­le celor trei pes­cari dis­pă­ruți pe mare în data de 6 mar­tie. În cur­sul zilei de dumi­ni­că, 11 mar­tie, cău­tă­ri­le fuse­se­ră între­rup­te, din cau­za vân­tu­lui puter­nic. (editiadesud.ro).

MN: Oame­nii din 2 Mai cu care am vor­bit afir­mă urmă­toa­re­le: ”Marea nu a scos nici un semn. Nimic. Poa­te…, poa­te… Toa­tă lumea așteap­tă cu sufle­tul la gură. Refu­zăm să cre­dem ca ar fi putut muri. La bul­gari, au luat și pla­ja la picior… Îna­in­te de furt­u­nă, au fost sunați de aca­să și aver­ti­zați de apro­pi­e­rea furt­u­nii. Au spus că mai au puțin, ter­mi­nă și vin. Apoi n‑au mai răs­puns la tele­fon… Bul­ga­rii au oprit cău­tă­ri­le si ne-au per­mis nouă să intrăm pe teri­to­ri­ul lor. Iar între timp am înțe­les că s‑au extins cău­tă­ri­le și la turci. Dacă s‑ar fi scu­fun­dat, ar fi tre­bu­it să iasă la supra­fa­ță ceva… O sti­clă, o hai­nă, o ramă…, ceva…, dar după atâ­ta des­fă­șu­ra­re de for­țe, nu a găsit nimeni nimic”.

Vom reve­ni, pe măsu­ră ce vom mai afla ceva des­pre cei trei pes­cari dis­pă­ruți.

Citiți și: Coo­pe­ra­re Arma­tă-auto­ri­tăți civi­le pen­tru cău­ta­rea pes­ca­ri­lor dis­pă­ruți în Marea Nea­gră

Cine sunt pes­ca­rii dis­pă­ru­ţi în Marea Nea­gră. Unul este patro­nul Cher­ha­na­lei din 2 Mai [VIDEO]


Man­ga­lia News, luni, 11 mar­tie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply