Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă ordinară. Care este ORDINEA DE ZI

0
342

C O N V O C A T O R.

În con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ţi­i­le art. 94 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 215/2001 a Admi­nis­tra­ţi­ei Publi­ce Loca­le, repu­bli­ca­tă, se con­vo­că Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa în şedinţă ordi­na­ră, pe data de­­ Vineri, 29 Mar­tie 2019, ora 13,00, în Sala “Remus Oprea­nu”, din cadrul Pala­tu­lui Admi­nis­tra­tiv – Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa, cu urmă­to­rul pro­iect al Ordi­nii de zi:

1. Pro­iect de hotă­râre  pri­vind revo­ca­rea Hotă­rârii Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa nr.42/28.02.2019 şi a Hotă­rârii Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa nr.43/28.02.2019.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te: Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

2. Pro­iect de hotă­râre  pri­vind apro­ba­rea Pro­to­co­lu­lui cu S.C.Tracon SRL Brăi­la în vede­rea inte­gră­rii infras­truc­tu­rii deţi­nu­te de aceas­ta în cadrul Sis­te­mu­lui de Mana­ge­ment Inte­grat al Deşe­u­ri­lor în judeţul Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te: Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

3. Pro­iect de hotă­râre  pri­vind apro­ba­rea Pro­to­co­lu­lui cu S.C. Iri­dex Gro­up Salu­bri­za­re SRL Cos­ti­neşti în vede­rea inte­gră­rii infras­truc­tu­rii deţi­nu­te de aceas­ta în cadrul Sis­te­mu­lui de Mana­ge­ment Inte­grat al Deşe­u­ri­lor în judeţul Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te: Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

4. Pro­iect de hotă­râre  pri­vind apro­ba­rea pro­iec­tu­lui „Venus – Împre­u­nă pen­tru o via­ţă în sigu­ranţă!”,  a acor­du­lui de par­te­ne­ri­at cu Auto­ri­ta­tea Naţio­na­lă pen­tru Ega­li­ta­te de Şanse între Femei şi Băr­ba­ţi şi a buge­tu­lui aces­tu­ia”.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te: Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

5. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea dema­ră­rii de către D.G.A.S.P.C Con­stanţa a pro­ce­su­lui de dez­in­sti­tu­ţio­na­li­za­re a copi­i­lor afla­ţi în Cen­trul de Pla­sa­ment Anto­nio şi asi­gu­ra­rea tranzi­ţi­ei îngri­ji­rii aces­to­ra în comu­ni­ta­te prin Pro­gra­mul Ope­ra­ţio­nal Regio­nal – Axa pri­o­ri­ta­ră 8,  Obiec­ti­vul spe­ci­fic  8.3 – „Cre­ş­te­rea gra­du­lui de aco­pe­ri­re cu ser­vi­cii soci­a­le”, Ope­ra­ţiu­nea C „grup vul­ne­ra­bil copii”.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te: Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

6. Pro­iect de hotă­râre pen­tru modi­fi­ca­rea Hotă­rârii Con­si­li­u­lui Judeţean nr.362/2018 pri­vind pro­iec­tul „Rea­bi­li­ta­rea ener­ge­ti­că a clă­di­ri­lor Cen­tru­lui de Îngri­ji­re şi Asis­tenţă Poar­ta Albă”.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

7. Pro­iect de hotă­râre pen­tru modi­fi­ca­rea Ane­xei nr.2 la HCJC nr.254/03.12.2014 pri­vind repar­ti­za­rea spa­ţi­i­lor cu des­ti­na­ţia de biro­uri, pre­cum şi a locu­inţe­lor de ser­vi­ciu din imo­bi­lul bloc L4, situ­at în Muni­ci­pi­ul Con­stanţa, Al. Mag­no­li­ei nr.2, apro­ba­rea cri­te­ri­i­lor de repar­ti­za­re, a chi­ri­ei, pre­cum şi a con­trac­tu­lui de închi­ri­e­re.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

8. Pro­iect de hotă­râre pri­vind darea în folo­sinţă gra­tu­i­tă Inspec­to­ra­tu­lui Şco­lar Judeţean Con­stanţa a Sălii de expo­zi­ţie din Pavi­li­o­nul Expo­zi­ţio­nal Con­stanţa, în data de 12 apri­lie 2019 pen­tru desfă­şu­ra­rea „Târ­gu­lui Ofer­te­lor Edu­ca­ţio­na­le”.

Ini­ţi­a­tor : Vice­preşe­din­te : Palaz Cla­u­diu Ior­ga

9. Pro­iect de hotă­râre pri­vind darea în folo­sinţă gra­tu­i­tă Dire­cţi­ei Judeţe­ne pen­tru Sport şi Tine­ret Con­stanţa a Sălii de expo­zi­ţie şi a par­că­rii late­ra­le din Pavi­li­o­nul Expo­zi­ţio­nal Con­stanţa, în peri­oa­da 17–19 mai 2019 pen­tru desfă­şu­ra­rea pri­mei edi­ţii a Târ­gu­lui de Ofer­te Edu­ca­ţio­na­le pen­tru Petre­ce­rea Tim­pu­lui Liber din cadrul pro­iec­tu­lui „Să Ne Cunoa­ş­tem, Edu­ca­ţie, Sport şi Spon­sori”.

Ini­ţi­a­tor: Vice­preşe­din­te : Palaz Cla­u­diu Ior­ga.

10. Pro­iect de hotă­râre pri­vind darea în folo­sinţă gra­tu­i­tă Fede­ra­ţi­ei Româ­ne de Şah a Sălii de expo­zi­ţie din Pavi­li­o­nul Expo­zi­ţio­nal Con­stanţa, în peri­oa­da 30 mai – 09 iunie 2019 pen­tru desfă­şu­ra­rea „Cam­pi­o­na-tului Euro­pean de Şah Şco­lar” şi a sălii de cere­mo­n­ii în data de 2 iunie 2019 pen­tru desfă­şu­ra­rea con­fe­rinţei inter­na­ţio­na­le „Edu­ca­ţie prin Şah”.

Ini­ţi­a­tor : Vice­preşe­din­te : Palaz Cla­u­diu Ior­ga.

11. Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea struc­tu­rii orga­ni­za­tori­ce a Spi­ta­lu­lui Cli­nic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

12. Pro­iect de hotă­râre pri­vind acor­da­rea unui aju­tor finan­ci­ar dom­nu­lui Ape­trei Ioan pen­tru mino­ra Ape­trei Ale­xan­dra-Maria.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

13.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind acor­da­rea unui aju­tor finan­ci­ar doam­nei Răi­lea­nu Andre­ea.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

14.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind acor­da­rea unui aju­tor finan­ci­ar doam­nei Cojo­ca­ru Mădă­li­na.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

15.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea HCJ Con­stanţa 24/30.01.2019 pri­vind apro­ba­rea comi­si­ei de orga­ni­za­re şi desfă­şu­ra­re a eva­luă­rii anu­a­le a mana­ge­ru­lui Tea­tru­lui de Stat Con­stanţa pen­tru anul 2018.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

16.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea Ane­xei nr.6 din Hotă­rârea Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa nr. 23/2019 pri­vind sta­bi­li­rea unor tari­fe, taxe şi taxe spe­ci­a­le pen­tru anul 2019.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

17.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rezul­ta­tu­lui eva­luă­rii anu­a­le a mana­ge­men­tu­lui doam­nei Pău­lea­nu Doi­na, direc­tor la Muze­ul de Artă Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

18.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rezul­ta­tu­lui eva­luă­rii anu­a­le a mana­ge­men­tu­lui dom­nu­lui Coles­niuc Sorin Mar­cel, direc­tor la Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

19.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rezul­ta­tu­lui eva­luă­rii anu­a­le a mana­ge­men­tu­lui dom­nu­lui Stan Romi­că, direc­tor la Tea­trul pen­tru Copii şi Tine­ret Con­stanţa „Călu­ţul de Mare” Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

20.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Regu­la­men­tu­lui de Orga­ni­za­re şi Fun­cţio­na­re pen­tru Tea­trul de Stat Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

21.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind  apro­ba­rea înche­ie­rii unui con­tract de ser­vi­cii de asis­ta­re, con­si­li­e­re şi repre­zen­ta­re juri­di­că a Dire­cţi­ei de Pază a Judeţu­lui Con­stanţa şi împu­ter­ni­ci­rea con­du­ce­rii pen­tru sem­na­rea aces­tui con­tract.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

22.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Acor­du­lui de par­te­ne­ri­at din­tre Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa şi Insti­tu­tul Naţio­nal de Cer­ce­tări Eco­no­mi­ce „Cos­tin C.Kiriţescu” din cadrul Aca­de­mi­ei Româ­ne pen­tru orga­ni­za­rea Şco­lii de vară „Nicho­las Geor­ges­cu-Roe­gen”.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

PREŞEDINTE,

ŢUŢUIANU MARIUS HORIA.


Man­ga­lia News, 26.03.2019.


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele