Concert Fuego, de Ziua Femeii, la Mangalia

0
922

Con­cert Fue­go, de Ziua Feme­ii, la Man­ga­lia!

Pri­mă­ria Man­ga­lia orga­ni­zea­ză un spec­ta­col artis­tic dedi­cat tutu­ror doam­ne­lor și domni­șoa­re­lor din loca­li­ta­te, eve­ni­men­tul fiind pro­gra­mat la Casa de Cul­tu­ră, mier­curi, 6 mar­tie, de la ora 18.00. În cadrul mani­fes­tă­rii, va sus­ți­ne un reci­tal de excep­ție îndră­gi­tul inter­pret Fue­go, unul din­tre cei mai apla­u­dați artiști, în rân­dul feme­i­lor de toa­te vâr­ste­le.

Cu ace­eași oca­zie, vor încân­ta audien­ța și artiști locali, iar toa­te doam­ne­le și domni­șoa­re­le pre­zen­te în sala Casei de Cul­tu­ră vor avea pri­le­jul să săr­bă­to­reas­că împre­u­nă, Ziua Feme­ii, ală­tu­ri de artiș­tii pre­fe­rați. La eve­ni­ment, va fi și pri­ma­rul Radu Cris­ti­an. El urea­ză de măr­ți­șor și Ziua Inter­națio­na­lă a Feme­ii, un căl­du­ros ”La Mulți Ani” și o pri­mă­va­ră fru­moa­să! Toa­te par­ti­ci­pan­te­le la spec­ta­col vor pri­mi din par­tea muni­ci­pa­li­tă­ții flori și feli­ci­tări.


Man­ga­lia News, 03.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply