COMENTARII pe marginea articolului intitulat “La Casa Tineretului din Mangalia nu vine primăvara?”

1
992

La Casa Tine­re­tu­lui din Man­ga­lia nu vine pri­mă­va­ra? [Gale­rie FOTO]
Între­băm, pen­tru că se pare că nu, nu vine. Și nu sunt nici cele mai mici sem­ne că se întâm­plă ceva pe la Casa Tine­re­tu­lui din Man­ga­lia… Ba, mai mult, tre­că­to­rii care se perin­dă prin fața insti­tu­ți­ei văd scă­ri­le exte­ri­oa­re din ce în ce mai degra­da­te, după cum se poa­te obser­va și în aces­te foto­gra­fii rea­li­za­te recent. […]


Cris­ti­na Ena­che: Nu știu ce vor răs­pun­de ei, dar pe vre­muri era o nebu­nie de acti­vi­tăți artis­ti­ce, aici. De la cur­suri de pian, chi­ta­ră, spec­ta­co­le săp­tămâ­na­le, sus­ți­nu­te de noi, artiș­tii de atunci ai Man­ga­li­ei, expo­zi­ții de pic­tu­ră, pre­zen­tări de car­te, tea­tre și foar­te mul­te alte acti­vi­tăți. Acum îmi plân­ge sufle­tul când trec pe aco­lo…, ști­ind câți ani am acti­vat în dome­ni­ul artis­tic, ală­tu­ri de regre­ta­tul prof. Nuni Vlă­do­iu, de doam­na Gabrie­la Boțan, sub con­du­ce­rea insti­tu­ți­ei de către doam­na direc­tor Iri­na Todaș­că. Atunci…, da! Era cu ade­vă­rat Casa Tine­re­tu­lui. Acum a rămas doar nume­le, din păca­te! 😥

Flo­rin Ior­da­noa­ia: Atunci era UTC, cind erau ace­le acti­vi­tati. Dupa 1990, s‑au schim­bat mul­te! De exem­plu, cei care con­du­ceau atunci CT, aveau in con­turi 1.000.000 USD (in lei), pe care nu i‑au folo­sit la nimic. In citi­va ani, banii s‑au deva­lo­ri­zat, stind in ban­ca! Dar acti­vi­tati la CT au fost si inca sint!

Flo­ren­ti­na Cio­cir­lan: De ce i‑ar inte­re­sa? Avem bani des­tui sa‑i arun­cam pe repa­ra­ții. Lasă că nu e degra­da­ta des­tul, poa­te sa mai aștep­te…!

Cris­ti­na Ena­che: E trist.…

Flo­rin Ior­da­noa­ia: Nu este ade­va­rat, ceea ce scri­eti nu se bazea­za pe situ­a­tia rea­la!

Flo­ren­ti­na Cio­cir­lan: Poa­te m‑am gră­bit, dar tre­bu­ie făcut ceva, este păcat de clă­di­re, nu prea se înțe­le­ge nimic, ce‑i cu clă­di­rea, cui apar­ți­ne, poa­te e vin­du­ta in secret etc. Nu‑i de mira­re sa vezi niș­te stră­ini prin ea. Cei care știți ade­vă­rul ade­vă­rat, sesi­zați. Cit timp se poa­te ascun­de asa ceva? Pina se dări­ma de tot?

Flo­rin Ior­da­noa­ia: Noi si spor­ti­vii nos­tri, chiar am ajuns ca nis­te straini, care intram in CT! Glu­mesc, dar va asi­gur ca nu e vin­du­ta (au cir­cu­lat nis­te abe­ra­tii prin oras!). Nu se dari­ma! Mai rau e ca tine­rii se duc la sali­le de jocuri de noroc de pes­te drum si nu vin aici!

Nico­lae Baci­la: Aceas­ta cla­di­re, se pare, nu mai este a Man­ga­li­ei…, este un gen de furt din ave­rea Man­ga­li­ei… Cica ”Fun­da­tia pen­tru Tine­ret Con­stan­ta”.

Flo­rin Ior­da­noa­ia: Este a Man­ga­li­ei!

Nico­lae Baci­la: Fiind a Fun­da­ti­ei Con­stan­ta, este a Man­ga­li­ei? Ciu­da­ta logi­ca.

Flo­rin Ior­da­noa­ia: Pen­tru că v‑aţi refe­rit la acti­vi­ta­tea mea de la Casa Tine­re­tu­lui, doresc să vă supun atenţei urmă­toa­re­le aspec­te:

-Desfă­şor acti­vi­ta­tea în sala de sport din aceas­tă insti­tu­ţie din anul 1988. Ast­fel că am fost mar­tor la tot ceea ce s‑a întîm­plat aici de atunci, pînă în pre­zent! Am văzut de‑a lun­gul tim­pu­lui intrînd foar­te mulţi tineri, care azi sînt maturi, au copii mari, dar ei nu‑i mai aduc aici la acti­vi­tă­ţi! Am văzut foar­te mul­te acti­vi­tă­ţi orga­ni­za­te de tineri, de aso­ci­a­ţii ale tine­ri­lor, dar şi ale altor per­soa­ne. Care azi nu mai vin aici! De fapt nu mai fac nici o acti­vi­ta­te nică­ieri. Au fost cer­curi care s‑au închis din lip­să de copii şi de tineri. La noi în sală, cu ceva timp în urmă erau pes­te 130 de copii, tineri şi adulţi. Adulţii şi tine­rii nu mai vin la sport, au rămas copii şi cîţi­va ado­les­cenţi. Iar noi chiar am chel­tu­it mulţi bani pe afi­şe, pen­tru a anu­nţa des­pre acti­vi­ta­tea noas­tră şi a invi­ta pe toţi să facă sport (afi­şe rup­te aproa­pe ime­di­at, desi­gur!). Deci, este un dez­as­tru al impli­că­rii tine­ri­lor şi adulţi­lor, în acti­vi­tă­ţi­le de ori­ce fel.

-În incin­ta Casei Tine­re­tu­lui îşi mai desfă­şo­ră acti­vi­ta­tea, în mod con­stant, doar spor­ti­vii de la trei clu­buri, unul de cul­tu­rism şi două de arte marţi­a­le. Prac­tic, toa­te rezul­ta­te­le la Kara­te şi Kung-Fu, obţi­nu­te de spor­ti­vii din Man­ga­lia, de la clu­bu­ri­le „Noua Gene­ra­ţie” şi „Sha­o­lin Cal­la­tis”, se dato­rea­ză pre­gă­ti­rii în aceas­tă sală de sport. Aici s‑au for­mat foar­te mulţi cam­pi­oni naţio­nali, euro­peni şi mondi­ali!

-La sală avem con­di­ţii bune de pre­gă­ti­re, este loc şi de mai bine (nu avem ves­ti­a­re şi duşuri), am avut şi situ­a­ţii mai difi­ci­le (ne‑a luat foc o insta­la­ţie de curent elec­tric), dar în final, am avut unde să ne pre­gă­tim zi de zi!

-De cîte ori am soli­ci­tat spri­ji­nul con­du­ce­rii Fun­da­ţi­ei Judeţe­ne pen­tru Tine­ret Con­stanţa, pen­tru ori­ce fel de acti­vi­ta­te, în afa­ra antre­na­men­te­lor pro­priu-zise, am pri­mit tot aju­to­rul, cu tot ceea ce s‑a putut. De mul­te ori am uitat să mulţu­mim pen­tru aju­tor sau nu am făcut asta în mod public, ca să se vadă şi să se audă de fap­te­le bune!

-Sînt con­vins că ori­ci­ne a venit aici, ca să orga­ni­ze­ze acti­vi­tă­ţi pen­tru tineri, a pri­mit tot aju­to­rul. Dar au venit? În incin­tă, are biro­ul o aso­ci­a­ţie de tine­ret din Man­ga­lia. Poa­te că aceşti tineri ar tre­bui să facă mai mult pen­tru copii şi tine­rii din Man­ga­lia. Dar nu cred că tre­bu­ie să vină con­du­ce­rea Fun­da­ţi­ei, ca să le dic­te­ze ce să facă, cum să se orga­ni­ze­ze. Con­du­ce­rea Fun­da­ţi­ei a venit la acti­vi­tă­ţi­le noas­tre, de cîte ori i‑am invi­tat!

-Din ceea ce cunosc, refe­ri­tor la întreţi­ne­rea clă­di­rii, ştiu că s‑au făcut lucrări de repa­ra­ţii, că s‑au reno­vat mai mul­te spa­ţii şi mai sînt încă de făcut. Refe­ri­tor la plat­for­ma exte­ri­oa­ră, încă de anul tre­cut, am sem­na­lat că sînt per­soa­ne care au furat cîte­va din plă­ci­le de mar­mu­ră.

-Din acti­vi­tă­ţi­le comer­ci­a­le, care se desfă­şoa­ră în spa­ţi­i­le închi­ra­te, se obţin anu­mi­te veni­turi, care sînt folo­si­te pen­tru a menţi­ne în sta­re de fun­cţio­na­re aceas­tă clă­di­re. În com­pa­ra­ţie cu clă­di­ri­le altor fun­da­ţii, din alte ora­şe, care au fost vîn­du­te de mult şi trans­for­ma­te în cazi­no­uri!

-Casa Tine­re­tu­lui este des­chi­să tutu­ror per­soa­ne­lor, nu numai tine­ri­lor. Uşi­le sînt des­chi­se! Vă asi­gur!
Cu res­pect!

Nico­lae Baci­la: Nu a fost pusa in dis­cu­tie acti­vi­ta­tea dvs, cred ca este clar asta. Am comen­tat asu­pra fap­tu­lui ca aceas­ta cla­di­re, con­stru­i­ta ina­in­te de 1989 la Man­ga­lia spe­cial ptr Muni­ci­pi­ul Man­ga­li­ei, este azi pro­pri­e­ta­tea unei enti­tati din Con­stan­ta, care a pre­lu­at nu stiu cum patri­mo­ni­ul. Or fi venit cu banii lor sa inves­teas­ca… Aceas­tă Casă de Cul­tu­ră a Tine­re­tu­lui Man­ga­lia tre­bu­ie sa revi­na ca patri­mo­niu Man­ga­li­ei.

Flo­rin Ior­da­noa­ia: Este legea de infi­in­ta­re a Fun­da­ti­i­lor Jude­te­ne pen­tru Tine­ret, care au pre­lu­at tot patri­mo­ni­ul fos­tu­lui UTC. Asta e legea si va asi­gur ca nu am vazut ceva ile­gal, pina acum, la Man­ga­lia. Dar tre­bu­ie facut ceva ca tine­rii sa vina la Casa Tine­re­tu­lui.

Nico­lae Baci­la: …Mda, uite asa s‑a legi­fe­rat un rapt facut Man­ga­li­ei… Se tot vor­bes­te de des­cen­tra­li­za­re, dar tre­bu­ie nis­te “sca­u­ne” si la Con­stan­ta… Nu s‑au mai facut inves­ti­tii seri­oa­se cla­di­rii de zeci de ani…

Flo­rin Ior­da­noa­ia: Tre­bu­ie sa fie clar, Casa Tine­re­tu­lui este a Man­ga­li­ei, indi­fe­rent cine con­du­ce Fun­da­tia. Doar nu cre­deti ca poa­te cine­va sa mute cla­di­rea la Con­stan­ta.

Nico­lae Baci­la: Ma opresc din a mai comen­ta con­tra opi­ni­i­lor dvs… Eu sunt ceta­tean al Man­ga­li­ei, nu am obli­ga­tii de nici o natu­ra fata de “Fun­da­tia” din Con­stan­ta.


UPDATE 1:

Flo­ren­ti­na Ghe­or­ghe: Dar ce uti­li­ta­te are aceas­ta cla­di­re?
Ioa­na Gem­ba­sea­nu: Monu­ment isto­ric?!
Gabriel Tora: Buna intre­ba­re!
Bogdan Tur­toiAju­ta Man­ga­lia pe har­tie sa para mai oras…
Roxa­na Ena­cheFlo­ren­ti­na Ghe­or­ghe — Bine punc­tat.
Mari­a­na Mari­ni­caPacat de aceas­ta con­struc­tie!
Ste­la LazarDe ce nu se folo­seste în sco­pul creș­te­rii soci­a­li­ză­rii între tine­rii orașului.(Scoala ar putea sa-si des­fa­soa­re acti­vi­tati). Fără cos­turi care sa se adu­ne la buge­tul local.
Ama­lia Sil­viu Lepa­da­tu: Ce uti­li­ta­te are o Casa a Cul­tu­rii??? Dar cuvan­tul “Cul­tu­ra” se stie ce inseam­na? Cul­tu­ra este sino­nim cu monu­ment ? Daca da, atunci sana­ta­te sa avem.
Coca Mata­che: Vai, care amin­tiri! Tea­tru cu scoa­la!!!! Pacat.
Sil­via Ungu­rea­nu: Ce nevo­ie mai avem de ea daca avem inter­net si table­te? E o intre­ba­re ama­ra, fara ras­puns.
Dan Bala­ia­nu: Este o clă­di­re pri­va­tă acum o are o feme­ie din Tul­cea…
Dumi­tru Catin­caO sa ajun­ga ca cine­ma­to­gra­ful PESCARUS.
Ana-Maria Tele­fcaSunt curi­oa­să de ce Con­stan­ta nu inves­teș­te în ea, doar apar­ti­ne CLC.
Juli­àn Whi­te: Sa faca un club de noap­te, ca si asa de tine­ret ii doa­re unde­va pe toti.

Anca Nicu­les­cuSă nu mai vor­bim des­pre fap­tul că în inte­ri­or este ger… Clă­di­rea nu este racor­da­tă la reţea­ua de ter­mo­fi­ca­re, iar copi­ii care fac sport în incin­tă sufe­ră din cau­za fri­gu­lui, în fie­ca­re iar­nă!

UPDATE 2:

Anca BucurMă bucur că ați spus cele de mai sus, dom­nu­le pro­fe­sor Flo­rin Ior­da­noa­ia. Ce știți des­pre sala de spec­ta­co­le? Era foar­te fru­moa­să, pe vre­muri…

Doi­na Oco­li­sanNu stim si inca nu stim sa ne ale­gem pri­o­ri­ta­ti­le… Tim­pul liber e sino­nim cu disco­te­ca cu table­ta cu expre­sii gro­si­e­re… Mai stie un parin­te sa-si coor­do­ne­ze copi­lul spre o via­ta sana­toa­sa? Avem in oras o echi­pa de tea­tru… Unde e sce­na din Casa Tine­re­tu­lui… Un curs spor­tiv e un bonus pt sana­ta­te pt autoa­pa­ra­re, ce fac parin­tii? Ce face Pri­ma­ria pen­tru via­ta cul­tu­ra­la si spor­ti­va? Avem talen­te in pic­tu­ra… O sala de expo­zi­tii? Sint ati­tea lucruri de excep­tie care sa‑i scoa­ta pe tineri din table­te… Sa citeas­ca, sa soci­a­li­ze­ze… Dom­nu­le Ior­da­noa­ia, jos pala­ria pen­tru tot ceea ce faceti!!

Nico­lae Baci­la: Am comen­tat des­tul… O cla­di­re con­stru­i­ta la Man­ga­lia pen­tru tine­rii ei, tre­bu­ie sa fie a Man­ga­li­ei…, nu a Con­stan­tei. Punct. Nu vad comen­ta­ri­i­le Pri­ma­ri­ei, ale celor care tre­bu­ie sa admi­nis­tre­ze, sa aiba gri­ja si even­tu­al sa recu­pe­re­ze patri­mo­ni­ul de drept al ora­su­lui.

Nico­lae Baci­la: Nu oco­li­ti esen­ta? cei de la Fun­da­tie au pri­mit ceva fara sa aiba meri­te: e vor­ba de Casa Tine­re­tu­lui Man­ga­lia. Ea a fost con­stru­i­ta la Man­ga­lia (nu la Con­stan­ta) pen­tru tine­rii de la Man­ga­lia. E clar? De ce oco­li­ti esen­ta pro­ble­mei? Daca apar­ti­nea Man­ga­li­ei, oare nu se mai faceau acti­vi­ta­ti­le actu­a­le si poa­te mai mult? E prea mare pala­ria pen­tru Fun­da­tie, daca se plan­ge ca are pie­dici in actiu­ne, ei vor sa faca si sa drea­ga, dar ii incur­ca toti.

Came­lia Radu­les­cuA ajuns o rui­nă! Ina­in­te chiar se des­fa­su­rau acti­vi­tati pen­tru tine­ret: Fes­ti­va­lul ANCORA DE AUR, spec­ta­co­le, cur­suri si expo­zi­tii…, dar poa­te la Con­stan­ta gasi­ti un nou sediu!


Citiți și arti­co­lul: ‘Era o între­ce­re cul­tu­ra­lă deo­se­bi­tă între echi­pe­le Casei Tine­re­tu­lui și cele de la Casa Arma­tei și Casa de Cul­tu­ră… și era super!’


Man­ga­lia News, Vineri, 29.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Eu as spu­ne doar ca, in iar­na anu­lui 2017 am incer­cat sa fac nis­te ate­li­e­re de cre­a­tie cu copi­ii, dar intr‑o dimi­ne­a­ta a lunii febru­a­rie, ajun­gand in cla­di­re, am con­sta­tat ca apa de la toa­le­te si chiu­ve­te era inghe­ta­ta lite­ral­men­te. Daca cei care detin aceas­ta cla­di­re acum, cred ca asa este normal,…atunci .… Pri­ma­ria ar tre­bui sa ia cla­di­rea ina­poi, sa faca sa func­tio­ne­ze la para­me­trii de alta data si mai ales fara pla­ta! Cum spu­nea cine­va mai sus, ar putea fi folo­si­ta de catre scoli. Ori­cum, nu prea au unde sa des­fa­soa­re acti­vi­tati cul­tu­ra­le copi­ii din Man­ga­lia si din impre­ju­ri­mi. Este o mare rusi­ne ca aceas­ta cla­di­re a ajuns o para­gi­na! Noi stim cum a fost.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele